Главная Обратная связь

Дисциплины:


Послідовність виконання курсового проектуВ основу організації виконання курсового проекту необхідно покласти чітке планування етапів роботи над проектом, їх змісту та діяльності викладача і студентів. Доцільно визначити 6 етапів роботи над проектом:

Підготовчий етап.

Етап планування.

Етап дослідження.

Оформлення результатів.

Захист проекту

Оцінювальний етап.

На першому етапі студент визначає варіант розрахункової частини враховуючи зміст аналітичної частини і шифр залікової книжки або за самостійним вибором (табл. 2.1. і 2.2.). Якщо студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою він повинен написати заяву на ім'я завідувача кафедри, в якій має бути сформульована тема та дане обґрунтування її вибору. Визначається мета та тема проекту, яку можна за необхідності обговорити з викладачем.

Планування курсового проекту складається студентом самостійно на основі знань з лекційного курсу, практичних занять та ознайомлення з літературними джерелами, а також виходячи з орієнтовної структури. Планом передбачається визначення джерел інформації; визначення способів оброблення та план діяльності, формулюється завдання. Курсовий проект повинен складатися із наступних структурних елементів:

1. Титульна сторінка 1 стор.

2. Зміст 1 стор.

3. Вступ 1-2 стор

4. Теоретична частина 10-12 стор

5. Розрахункова частина 10-15 стор

6. Висновки та пропозиції 2-3 стор

7. Список використаної літератури 12 стор. (15-20 найменувань)

8. Додатки не обмежено

Титульна сторінка. На титульній сторінці розміщують назву країни, академії, факультету та кафедри, на якій виконано проект. Тема курсового проекту пишеться великими (заголовними) буквами. Прізвище та ініціали виконавця проекту, ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника, а також назву міста і рік виконання розміщують нижче. Приклад оформлення титульної сторінки наведено в додатку А.

Зміст. У змісті послідовно перелічують назви розділів, підрозділів і пунктів з обов'язковим зазначенням сторінок, на яких вони починаються. Зміст повинен включати всі заголовки, які є в курсовому проекті.

Вступ. Розкриває сутність і стан проблеми (задачі) яку досліджує студент, її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми. В ньому висвітлюють значення цього питання для розвитку галузі та обґрунтовують необхідність подальшого його вивчення. Закінчують вступ визначенням мети курсового проекту.

Теоретична частина носить характер реферату і виконується у вигляді огляду літератури з вибраної теми, в якій висвітлюються літературні джерела з посиланням на автора і рік видання. В цьому розділі студент повинен ефективно охопити історію, нинішнє положення і найбільш перспективний розвиток напрямку що вивчається. Об’єм цієї частини складає 10-12 сторінок машинописного тексту з використанням 15-20 найменувань літературних джерел. Вивчення підібраної літератури доцільно починати з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в галузі теорії та практики технології виробництва продукції свинарства. На цьому ж етапі, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстративний матеріал. Завершується цей етап оформленням роботи згідно з вимогами, що перелічені у цьому розділі.Розрахунковий розділ може бути як для товарного репродуктора так і для племінного заводу і закінчується складанням помісячного та річного обороту стада та забезпечення їх кормами. Метою розрахункової частини курсового проекту є набуття студентами умінь та навичок складання річних і помісячних оборотів стада, які дозволяють правильно враховувати рух поголів’я, а також передбачають виконання планів виробництва свинини протягом року з врахування помісячних показників інтенсивного використання тварин.

У висновках коротко наводяться найважливіші теоретичні та практичні положення, в яких сформована проблема та оцінка результатів дослідження точки зору відповідно до мети курсового проекту. Пропозиції щодо удосконалення процесу технології виробництва продукції свинарства повинні бути підтверджені відповідними результатами розрахунків. Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 2-3 сторінок.

 

2.3. Вихідні дані щодо планування руху поголів’я

Вихідні дані щодо планування руху поголів’я відповідно до останніх цифр залікової книжки для кожного студента дивитись в таблиці 2.1. та 2.2.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...