Главная Обратная связь

Дисциплины:


Захист курсового проекту 

Виконаний курсовий проект у встановлений термін здається студентами на кафедру. Після реєстрації він передається керівникові для перевірки. У відгуку керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсового проекту, робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Курсовий проект може не містити остаточної оцінки. У курсовому проект може бути попередня оцінка у формі висновку: "Робота допускається до захисту" чи "Робота не допускається до захисту".

Остаточна оцінка дається після захисту. Якщо робота не допущена до захисту, то вона повинна бути студентом перероблена відповідно до вказаних недоліків і знову представлена на кафедру.

Робота не допускається до захисту, якщо вона не носить самостійного характеру, а основні питання не розкриті, викладені схематично, фрагментарно списана з літературних джерел чи у інших авторів; у тексті містяться помилки, науковий текст оформлений неправильно, написаний недбало.

До переробленого курсового проекту, зданого на повторну перевірку, обов'язково додають всі доповнення і зміни до початкового варіанту на листах паперу відповідного формату, які розміщуються після додатків з відміткою параграфу, до якого вони належать.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив, студент отримує свій курсовий проект для ознайомлення з ним і своєчасно готує відповідь на зауваження, які у ньому містяться.

Курсовий проект оцінюється комісією, до складу якої входять викладачі кафедри (не менше 2 осіб). При оцінюванні курсового проекту враховується його якість і зміст, глибина дослідження, зміст доповіді студента, правильність відповідей на запитання членів комісії, вміння обґрунтовувати та відстоювати власні погляди, оформлення роботи.

За результатами захисту робота одержує оцінку за 4-бальною системою, яка заноситься до екзаменаційної відомості і залікової книжки студента.

Оцінку "відмінно"одержують роботи, у яких містяться елементи наукової творчості, робляться самостійні висновки, дасться аргументована критика і самостійний аналіз фактичного матеріалу на основі глибоких знань літератури з даної теми.

Оцінка "добре"ставиться в тому випадку, коли в роботі, виконаній на високому теоретичному рівні, повно і всебічно висвітлюються питання теми, але немає належного ступеня творчості.

Оцінку "задовільно" заслуговують роботи, у яких правильно висвітлені основні питання теми, але немає їх логічного викладу, містять окремі помилкові положення.

Оцінку "незадовільно" студент одержує у випадку, коли не може відповісти на зауваження рецензента, не володіє матеріалом роботи, не в змозі дати пояснення висновкам і теоретичним положенням даної проблеми. У цьому випадку проект захищається повторно.Захист і оцінка курсового проекту - це підведення підсумків самостійної роботи студента й одержання права допуску до екзамену з дисципліни технології виробництва продукції свинарства

Курсовий проект студенту не повертається і зберігається на кафедрі не менше року.

Рекомендована література

Основна

1. Відомчі норми технологічного проектування. Свинарські підприємства (комплексні ферми, малі ферми) ВНТП-АПК-. 0,2-05. к.: - 2005. – 97 С.

2. Породи свиней в Україні / Ю.Ф. Мельник, В.П. Рибалко, В.М. Нагаєвич та ін. - Харків: Еспада, 2001. - 80 с.

3. Практикум із свинарства і технології виробництва свинини / В.І. Герасимов, Ю.В. Засуха, В.М. Нагаєвич та ін. - Харків: Еспада, 2003. -224 с.

4. Програма селекції з м'ясними генотипами свиней в Україні. На 2003-2012 роки/ Д.М. Микитюк, A.M. Литовченко, С А. Гнатюк та інш.- К.: Атмосфера 2005. - 88с.

5. Розведення свиней /В.М. Нагаєвим, В.І. Герасимов, М.Д. Березовський та ін. / за ред. В.М. Нагаєвич, В.І. Герасимова. - Харків; Ескада, 2005. - 296 с.

6. Свинарство і технологія виробництва свинини / Ю.В. Засуха, В.М. Нагаєвич, М.П. Хоменкота ін. - Вінниця: Нова книга, 2008. - 330 с.

7.Біологія свиней. Іванов В.О., Волощук В.М. – К.: 2009-290 с.

Додаткова

1. Генофонд свійських тварин України: Навчальний посібник/ Д.І.Барановський, В.І. Герасимов, В.М. Нагаєвич та ін. / за ред. Д.І. Барановського та В.І. Герасимова. - Харків: Еспада,2005. - 400с.

2. Інструкція з бонітування свиней; Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві / Затв. Міністерством аграрної політики України 17.12.2002. № 396. - К.: Видавничо-поліграфічний центр " Київський університет", 2003. -64 с.

3. Кабанов В. Д., Терентьева А. С. Породи свиней. - М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с.

4. Гетя А.А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві. Полтава: 2009. – 190

5. Н.Коваленко В.П., Рябко В.М., Пелых В.Г. Перспективи свиноводства. - Херсон: Айлант, 2000. - 84 с.

6. Коваленко М.А, Журба В.А Кормові раціони для свиней. К.: Урожай, 1971. - 306 с.

7. Ковальчикова М, Ковальчик К. Адаптация и стрес при содержании и разведении с- х. животных. / Пер. со слов. - М.: Колос, 1978. - 271 с.

8. Козловский В.Г., Лебедев Ю.В., Тонышев И.И. Гибридизация в промышленном свиноводстве. М.: Россельхозиздат, 1987. - 271 с.

9. Лэсли Дж. Генетические основы селекции сельскохозяйственных животных. / Пер. с англ. и с предисловия Д.В. Карликова М.: Колос, 1982. – 391 с.

10. Нетеса А.И. Воспроизводство в промышленном свиноводстве. - М.: Россельхозиздат, 1984. - 216 с.

11. Никитченко И.Н. Гетерозис в свиноводстве. - Л.: Агропромиздат, 1987. - 215 с.

12.Норми и рационы кормления с-х. животных / Под ред. А.П. Калашникова и Н.И. Клейменова. - М: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

13.Остапчук П.П. Выращивание и племенное использование хряков. - К.: Изд-во УСХА,1992.- 168 с.

13. Потоково-цехова система виробництва свинини / І.С. Трончук, І.І. Заболотний, М.Д. Березовський та ін. - К.: Урожай, 1990. - 160 с

14. Походня Г.С. Теория и практика воспроизводства и выращивания свиней. -М.: Агропромиздат, 1990. - 271 с.

15. Волощук В.М. Теоретичне обгрутування і створення конкурентноспроможних технологій виробництва свинини. (Монографія). Полтава. 2012. – 340 с.


Додаток А

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Кафедра виробництва продукції тваринництва

ім. проф. О.П. Бондаренка

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з технології виробництва продукції свинарства

 

на тему: Розрахунок руху поголів'я та забезпеченість свиней кормами у фермерському господарстві

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. Полтава - 20 __рік

 

 

Примітки:

1. Форму призначено для оформлення курсового проекту (роботи) і фіксування результатів його (її) захисту.

2. Формат бланка А4 (210 297 мм), 2 сторінки.


Додаток Б

Приклад оформлення змісту курсового проекту
ЗМІСТ

Вступ............................................................................................................... 3

1.Вирощування поросят (аналітична частина)............................................. 4

1.1. Біологічні особливості та критичні періоди вирощування поросят..... 4

1.2. Вирощування поросят-сисунів............................................................... 8

1.2.1. Утримання і догляд.............................................................................. 8

1.2.3. Організація підгодівлі......................................................................... 11

1.3. Відлучення поросят-сисунів................................................................... 13

Вирощування поросят після відлучення...................................................... 14

2. Розрахунок руху поголів'я свиней і виробництва свинини (розрахункова частина).......................................................................................................... 15

2.1. Необхідні умови для розрахунків.......................................................... 15

2.2. Розрахунок руху основного і перевірюваного стада........................... 16

2.3. Розрахунок приплоду і вирощування ремонтного молодняку............ 19

2.4. Річний оборот стада свиней до помісячного руху……………………….23

2.5. Планування квартальної відгодівлі свиней …………………………….24

2.5. Розрахунок річного плану виробництва свинини................................. 25

2.6. Розрахунок потреби в кормах на виробництво продукції свинарства 26

Висновки......................................................................................................... 27

Список літератури......................................................................................... 28

Додатки

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...