Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сутність понять « методи», «педагогічні технології», « технології» навчання. Характеристика основних класифікацій методів навчання 

Термін метод ( від грецького methodos) – буквально шлях до будь чого, спосіб пізнання явищ природи і суспільства. Метод навчання – це упорядкована взаємозв’язана діяльність вчителя і учнів, спрямована на досягнення мети навчання. В педагогічній літературі поняття метода інколи відносять до діяльності педагога або діяльності учнів. В першому випадку говоримо про методи викладання, а в другому – про методи учіння. Якщо мова іде про спільну діяльність вчителя і учнів. то тут проявляються методи навчання.

У методів навчання як дидактичної категорії тривала історія розвитку. Найдавнішою формою передачі соціального досвіду дорослих дітям був показ зразка дій, багаторазове їх повторення та відтворення, тобто репродуктивний метод. У середньовіччі навчання у школах здійснювалося через заучування текстів і точне їх відтворення. Такий спосіб навчання дістав назву схоластично-догматичного методу. Я.А. Коменський різко критикував словесно-догматичні методи навчання і обстоював забезпечення самостійного чуттєвого пізнання як основу активності учнів.

Значний внесок у розробку методів навчання зробив К.Д. Ушинський. Він не тільки обстоював необхідність активності і самостійності дітей у процесі навчання, а й практично показав у своїх підручниках, які методи слід використовувати для розвитку мислення, спостережливості, пам’яті, самостійності дітей.

Бурхливий розвиток шкільництва у 20-30 роках ХХ століття зумовив появу так званих активних методів навчання (проектів, дальтон-план, трудовий, дослідницький тощо).

У 80-90-х роках вийшло кілька ґрунтовних праць з теорії методів навчання (А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанський, І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, М.М. Скаткін).

В структурі методів навчання виділяють прийоми. Прийом – це елемент методу, його складова частина, одноразова дія. Одні й ті самі прийоми можуть входити до складу методів навчання. Так, розповідь може включати прийоми постановки запитань, порівняння, узагальнення, наведення прикладів, ілюстрування тощо. Інколи функцію прийому в реалізації методу може виконувати інший метод, роль якого у цьому разі допоміжна. Наприклад, пояснюючи спосіб дій, учитель може використати як допоміжній прийом елементи бесіди, дидактичної гри, вправляння тощо.

Взаємозв’язок методів і прийомів навчання в дидактиці – рухливий і залежить від функцій, яку вони виконують. Тому в педагогічній літературі одні й ті самі поняття нерідко вживаються як у розумінні “метод”, так і в значенні “прийом”. Це, зокрема, стосується аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, порівняння.

Аналіз взаємозв’язку методів і прийомів навчання приводить до висновку, що в процесі навчання вони переплітаються, поєднання методів може бути різноманітним. Одні дидактичні засоби можуть переходити в інші. Один і той самий вид роботи виступає то як метод, то як прийом.В галузі методів навчання більш всього проявляється власна творчість, індивідуальна майстерність педагогів, тому методи навчання завжди були й залишаються сферою високого педагогічного мистецтва.

Як багатомірне утворення метод навчання має багато ознак, у зв’язку з чим виявляється багато класифікацій методів, в яких останні об’єднуються на підставі одного або ряду загальних ознак.

Класифікація методів навчанняце упорядкована за певною ознакою їх система. В теперішній час відомо десятки класифікаційметодів навчання.

1. Традиційна класифікація методів навчання бере початок в давніх філософських і педагогічних системах і уточнена для сучасних умов. В них виділяється загальна ознака – джерело знань. Таких джерел з давніх-давен відомо три: практика, наочність, слово. В ході культурного прогресу до них приєднався ще один – книга, а в останні роки – відео у поєднанні з новітніми комп’ютерними системами. В даній класифікації виділяють п’ять методів: практичний, наочний, словесний, робота з книгою, відео метод.

Методи за джерелом знань (Н.М. Верзилін, Є.Я. Голант, Є.І. Петровський)

Практичний Наочний Словесний Робота з кн. Відеометод
Досліди Вправи Навчально-виробнича праця Ілюстрація Демонстрація Спостереження учнів Пояснення Розповідь Бесіда Інструктаж Лекція Дискусія Диспут Читання Вивчення Склад плану Конспектування Вправи під контролем “електронного вчителя” Контроль

 

2. Класифікація за основною дидактичною метою (М.О. Данилов, П.П. Єсипов) В якості загальної ознаки класифікації є послідовні етапи, через які проходить процес навчання на уроці:

а) методи набуття нових знань;

б) формування вмінь та навичок;

в) закріплення;

г) застосування;

д) перевірки.

Дана класифікація узгоджується з класичною схемою організації навчального процесу.

3. Класифікація методів за типом (характером) пізнавальної діяльності - ТПД (І.Я. Лернер, М.М. Скаткін ).

ТПД – це рівень самостійності пізнавальної діяльності, якого досягає учень, працюючи за запропонованою вчителем схемою навчання. В даній класифікації виділяють такі методи:

- пояснювально-ілюстративний;

- репродуктивний;

- проблемне навчання;

- частково-пошуковий;

- дослідницький.

Ці методи відповідають різним рівням пізнавальної діяльності учнів. Вони охоплюють усі цілі навчання і розвитку, дають змогу побачити навчальний процес цілісно, в системі дій учителя і учнів.

Серед відомих класифікацій вирізняється системним підходом класифікація Ю.К. Бабанського. В неї виділяються три групи методів навчання:

а) методи організації і здійснення навчально-виховної діяльності;

б) методи стимулювання і мотивації навчання;

в) методи контролю і самоконтролю

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...