Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сутність концепції особистісно орієнтованого навчанняСучасний етап розвитку системи освіти України характеризується її інтеграцією у світовий освітній простір. Це супроводжується створенням нової її парадигми, спрямованої на формування освіченої, творчої особистості, забезпеченням умов для розкриття здібностей, використання досвіду, задоволення освітніх потреб дитини.

Серед найважливіших принципів реформування освіти визначено її демократизацію і гуманізацію. Важливими шляхами реалізації ідей гуманістичної парадигми освіти є впровадження особистісно орієнтованого навчання.

Значний внесок у розробку методологій і теорії особистісно орієнтованої освіти, визначення напрямів та технологій створення особистісно орієнтованого навчання і виховання учнів зроблений сучасними вітчизняними психологами ( Г.О. Балл, І.Д. Бех, Г.С. Костюк, В.В. Рибалко, В.А. Семіченко) і педагогами (І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.І. Лозова, О.М. Пєхота, С.О. Сисоєва та інші).

Питаннями розробки психолого-педагогічних і дидактичних основ особистісно орієнтованого навчання займаються сучасні російські вчені: Ш.О. Амонашвілі, В.В. Серіков, І.С. Якиманська та ін.

В основі особистісно орієнтованої парадигми навчання – признання унікальності сутності кожного учня та індивідуальності його навчальної траєкторії. Роль учителя заключається не в передачі знань, умінь та навичок, а в організації відповідного навчального середовища, в якій учень навчається, спираючись на особистісний потенціал і використовуючи відповідну технологію навчання. На думку І.С. Якиманської, особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність, суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти.

Суть особистісно орієнтованого навчання полягає в тому, щоб допомогти становленню дитини, знаходження себе, свого образу, неповторної індивідуальності, духовності, творчих початків. Мета особистісно орієнтованого навчання – психолого-педагогічна допомога дитині в становленні її суб’єктності, соціалізації, життєвому самовизначенні. Ключовими в даному випадку є слова: не “формування”, а знаходження, підтримка, розвиток людини в людині, закладення механізмів самореалізації, саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання для становлення особистості самобутньої, діалогічної, безпечної для взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією.

Основними завданнями ООН є: розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей кожної дитини; максимальне виявлення, ініціювання, використання індивідуального досвіду дитини; закладення в особистості культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя (О.М. Пєхота).

Основними ознаками особистісно орієнтованого навчання академік О.Я. Савченко вважає: багатоваріантність методик і технологій навчання; уміння організувати навчання одночасно на різних рівнях складності; утвердження всіма засобами цінності емоційного благополуччя, позитивного ставлення до світу, тобто внутрішньої мотивації.

 

Питання 25

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...