Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нетрадиційні форми навчання в сучасній школіУ дидактиці існують різні підходи до класифікації уроків. Зокрема, уроки класифікують: за способами їх проведення (урок-лекція, урок-бесіда, лабораторно-практичний урок та ін.; за етапами навчальної діяльності (вступні, уроки формування знань, уроки застосування знань на практиці, уроки повторення та ін.). Найбільш вдалою є класифікація уроків за дидактичною метою. Український дидакт В.О. Онищук виділяє такі типи уроків:

§ уроки засвоєння знань;

§ урок формування умінь та навичок;

§ урок застосування умінь і навичок;

§ урок узагальнення і систематизації;

§ урок контролю і корекції знань, умінь та навичок;

§ комбінований урок.

Залежно від типу уроків логічно вибудовується його структура.

Структура урокуце сукупність, послідовність та логічний зв'язок елементів, які становлять його модель. Структура уроку залежить від дидактичної мети уроку, змісту навчального матеріалу, вікових та індивідуальних особливостей учнів, творчості вчителя, умов роботи в даному класі.

У різних типів уроку своя структура. Наведемо приклад комбінованого уроку: перевірка домашнього завдання й опитування учнів; вивчення нового матеріалу; первинна перевірка засвоєння й закріплення нових знань; повторення раніш вивченого; перевірка й оцінювання знань; повідомлення домашнього завдання.

У сучасній школі проводять і нестандартні уроки, які підвищують інтерес до навчання, сприяють пізнавальній активності й творчості, оптимальному розвитку і вихованню. Структура нестандартного уроку відрізняється від традиційної.

Особливість нестандартних уроків полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке викликало б інтерес в учнів, сприяло їх оптимальному розвитку і вихованню.

1. Уроки змістової спрямованості. Їх основним компонентом є взаємини між учнями, засновані на змісті програмного матеріалу – уроки-семінари, уроки-конференції, уроки-лекції.

2. Уроки на інтегрованій основі. (уроки-комплекси, уроки панорами). Їм властиве викладання матеріалу кількох тем блоками, розгляд об’єктів, явищ в їх цілісності та єдності. Проводять такий урок кілька вчителів, один з яких ведучий. Поєднують різні предмети: історію та музику, географію та іноземну мову тощо.

3. Уроки міжпредметні. Мета їх – «спресувати» споріднений матеріал кількох предметів.

4. Уроки-змагання (уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, уроки-конкурси). Передбачають поділ дітей на групи, які змагаються між собою, створення експертної групи, проведення різноманітних конкурсів, оцінювання їх результатів, нарахування певної кількості балів за правильність і повноту відповідей.

5. Уроки суспільного огляду знань (уроки-творчі звіти, уроки-заліки, уроки-експромт-екзамени, уроки-консультації, уроки-взаємонавчання). Особливості цих уроків полягають в опрацюванні найскладніших розділів навчальної програми (експертами виступають учні, дорослі, батьки). Вони спонукають до активної самостійної пізнавальної діяльності, вивчення додаткової літератури. Проводять їх наприкінці чверті, року.6. Уроки театралізовані (уроки-спектаклі, уроки-концерти, кіно-уроки, дидактичний театр). Проводять їх у межах діючих програм і передбаченого навчальним планом часу, викликають емоції, збуджують інтерес до навчання, спираючись переважно на образне мислення, фантазію, уяву учнів.

7. Уроки-подорожування, уроки-дослідження (уроки-пошуки, уроки-розвідки, уроки-заочні подорожування). Зацікавлюють дітей, чиї інтереси мають романтичну, фантастичну спрямованість. Пов’язані з виконанням ролей, відповідним оформленням, умовами проведення, витівками.

8. Уроки-ділові, рольові ігри (уроки-суди, уроки – «Слідство ведуть знавці», уроки-імпровізації). Передбачають виконання ролей за певним сценарієм, імітацію різнопланової діяльності, життєвих явищ.

Нестандартні уроки руйнують застигли штампи в організації навчально-виховного процесу в школі, сприяють оптимальному розвитку і вихованню учнів.

 


Питання 27

Підготовка вчителя до уроку іноземної мови

Підготовка до уроку – це розробка комплексу мір, вибір такої організації навчально-виховного процесу, яка в даних конкретних умовах забезпечує найвищій кінцевий результат.

Кожен урок має сприяти ефективній реалізації основних функцій дидактичного процесу – освітньої, розвивальної, виховної.

Освітні (дидактичні) вимоги: чітке визначення мети і завдань уроку, використання нових технологій пізнавальної діяльності, вибір оптимальних методів і засобів навчання, раціональне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної форм діяльності, забезпечення контролю й оцінювання.

Виховні вимоги: формування й постановка реально досяжних виховних цілей, виховання учнів на загальнолюдських цінностях, формування життєво необхідних якостей, співробітництво з учнями.

Розвивальні вимоги: формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчання, проектування “зони найближчого розвитку”, розвиток мислення, уяви.

Крім того урок повинен відповідати загальним вимогам:

- проведення уроку на основі наукових досягнень передового педагогічного досвіду;

- проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій;

- особистісна спрямованість, тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтере5сів, потреб, нахилів здібностей;

- оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці принципів навчання;

- логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- тісний зв’язок з життям, з особистим досвідом учнів;

- формування практично необхідних знань, навичок, умінь;

- діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Щоб урок відповідав усім вимогам, необхідна ретельна підготовка вчителя до уроку, яка має два етапи: підготовчий і безпосередній. На підготовчому етапі вчитель вивчає навчальну програму, складає тематичний план, підбирає необхідну методичну літературу, наочність.

На другому етапі вчитель, готуючись до уроку складає план уроку. У плані уроку мають бути відображені такі моменти:

- дата проведення уроку;

- назва теми уроку і класу, в якому він проводиться;

- цілі і завдання навчання, виховання і розвитку школярів;

- структура уроку з вказівкою послідовності його етапів і приблизного розподілу часу за цими етапами;

- зміст навчального матеріалу;

- методи і прийоми роботи у кожній частині уроку;

- навчальне обладнання, необхідне для проведення уроку;

- завдання додому.

Готуючись до уроку, вчитель ще раз передивляється навчальну програму, перечитує матеріал підручнику, вивчає додаткову літературу, складає матеріали для диференційованого та індивідуального навчання, відбирає і передивляється засоби навчання (таблиці, схеми, роздатковий матеріал), обирає методи і прийоми, визначає тип і структуру уроку і все це пише у поурочний план.


Питання

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...