Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система зобов'язаньПоняття і значення системи зобов'язань.Зважаючи на численність і різноманітність зобов'язальних правовідносин, що складаються між учасниками цивільного обороту, важливого значення набуває їх належна систематизація. Система зобов'язань припускає не тільки їх єдність, але і диференціацію на основі правильного обраного класифікаційного критерію. Таким критерієм можуть служити ті властивості зобов'язань, які роблять найбільш помітний вплив на характер їх правового регулювання. Ці властивості дозволяють класифікувати зобов'язання і розташувати їх у певній системі.

Науково обґрунтована система зобов'язань має важливе значення перш за все для їх належного правового врегулювання. Вона дозволяє розосередити нормативний матеріал по різних структурних підрозділах зобов'язального права таким чином, що єдині за своєю природою зобов'язальні відносини регулюються одними і тими ж нормами права. І навпаки, різні за своїми найбільш істотними ознаками зобов'язальні відносини регулюються різними за змістом правовими нормами. Так, загальні для всіх зобов'язань властивості дозволили виділити загальну частину зобов'язального права, що складається з таких правових норм, які в однаковій мірі можуть бути застосовні до всіх зобов'язань. Особливості окремих видів зобов'язань зумовлюють існування внутрішніх структурних підрозділів зобов'язального права. Важливого значення набуває система зобов'язань і для правозастосовчої діяльності. Вона дозволяє чітко відмежувати один вид зобов'язань від іншого і застосувати до них відповідні, адекватні ним норми права. Вивчення зобов'язального права також багато в чому полегшується, якщо воно здійснюється на базі наукової обґрунтованої системи зобов'язань.

Мабуть, до найбільш загальної класифікації зобов'язань можна віднести їх поділ на регулятивні і охоронні. Перша група охоплює зобов'язання, які юридично опосередкують нормально виникаючі економічні відносини (купівлі-продажу, підряду, перевезення, надання послуг і т. д.). Друга група охоплює зобов'язання, які виникають, коли переміщення матеріальних благ і закріплення їх за певними особами в тій або іншій ланці виявляється порушеним (зобов'язання із завдання шкоди і з необґрунтованого збагачення). Є і такі зобов'язання, які можна розглядати як свого роду сплав регулятивних і охоронних зобов'язань. Їх місце визначається залежно від того, до якої групи зобов'язань вони тяжіють за своїм основним змістом. (н-д, зобов'язання по страхуванню).

Систему зобов'язань доцільно будувати на основі послідовно здійснюваної багатоступінчатої класифікації. При цьому на кожному окремо взятому ступені класифікації необхідно використовувати єдиний класифікаційний критерій, який дозволяє виявити найбільш істотні відмінності в зобов'язальних правовідносинах. Відповідно до викладеного всі зобов'язання діляться на два типи. Усередині кожного типу виділяються окремі групи зобов'язань. Кожна група зобов'язань складається з різних видів зобов'язань. Нарешті, конкретні види зобов'язань діляться на підвиди і форми зобов'язань.Типи зобов'язань.

Залежно відпідстави виникнення всі зобов'язання діляться на два типи: договірні і позадоговірні зобов'язання. Договірні зобов'язання виникають на основі укладеного договору, а позадоговірні зобов'язання передбачають як свою підставу інші юридичні факти. Значення розмежування всіх зобов'язань на два типи полягає в тому, що зміст договірних зобов'язань визначається не тільки законом, але і угодою осіб, що беруть участь в зобов'язанні. Зміст же позадоговірних зобов'язань залежить тільки від закону або закону і волі однієї із сторін в зобов'язанні. Юридична спільність договірних зобов'язань дозволяє до того ж виділити значну кількість загальних норм права, які в однаковій мірі можуть бути застосовані до всіх численних і різноманітних договірних зобов'язань. Сукупність цих правових норм утворює загальну частину інституту договірного права.

Групи зобов'язань.Як договірні, так і позадоговірні зобов'язання, у свою чергу, підрозділяються на групи зобов'язань. Так, в рамках договірних зобов'язань залежно від характеру переміщення матеріальних благ виділяються наступні групи: зобов'язання по реалізації майна, зобов'язання з передачі майна в користування, зобов'язання з виконання робіт, зобов'язання по перевезеннях, зобов'язання по наданню послуг, зобов'язання по розрахунках і кредитуванню, зобов'язання по страхуванню, зобов'язання з спільної діяльності, змішані зобов'язання.

Всередині позадоговірних зобов'язань можна виділити дві групи: зобов'язання з односторонніх правочинів і охоронні зобов'язання.

Належні до однієї і тієї ж групи зобов'язання характеризуються економічною спільністю, що зумовлює і спільність їх правового регулювання. Такими є зобов'язання з реалізації майна, як купівля-продаж, міна і поставка, вони підпорядковуються цілому ряду загальних правил.(ст. 712, 716 ЦК)

Види зобов'язань.

Належні до окремої групи зобов'язання разом з об'єднуючими їх загальними ознаками характеризуються певними відмінностями, що припускають їх подальшу класифікацію. Залежно від економічного змісту в межах однієї і тієї ж групи розрізняються окремі види зобов'язань. Так, в групу зобов'язань по виконанню робіт входять зобов'язання підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на виконання проектних і пошукових робіт і т.д.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...