Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз коефіцієнта маневрування власним капіталомПоказники На початок року На кінець року Відхилення
Тис.грн %
1. Загальна сума власного капіталу (І розділ пасиву балансу), тис.грн.        
2. Власний оборотний капітал, тис.грн.        
3. Коефіцієнт маневрування власним капіталом (2:1), %        

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 11

Використовуючи Z-моделі Альтмана ( 2- і 5-ти факторну)визначити ймовірність банкрутства підприємства

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Домашня самостійна робота

1. Показником фінансових результатів діяльності підприємства є:

а) валовий прибуток (збиток);

b) операційний прибуток (збиток);

с) прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

d) всі відповіді правильні.

2. Покійником фінансових результатів діяльності підприємства є:

а) прибуток (збиток) в розрахунку на один виріб;

b) чистий прибуток (збиток);

с) прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування;

d) всі відповіді правильні.

З. Показником фінансових результатів (прибутком, збитком) діяльності підприємства є:

а) дохід від діяльності;

b) витрати діяльності;

c) різниця між доходом і витратами;

d) всі відповіді правильні.

4. Доходи підприємства- це:

а) перевищення суми витрат над сумою доходу;

b) сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

с) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зо­бов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зме­ншення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками);

d) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або змен­шення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

5. Витрати підприємства - це:

а) перевищення суми витрат над сумою доходу;

b) сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

с) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення, зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власника­ми);

d) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або змен­шення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

6. Прибуток - це:

а) перевищення доходів над витратами;

b) перевищення витрат над доходами;

с) рівність доходів і витрат;

d) всі відповіді правильні.

 

7. Збиток - це:

а) перевищення доходів над витратами;

b) перевищення витрат над доходами;

с) рівність доходів і витрат;

d) всі відповіді правильні.

8. Валовий прибуток - це:

а) різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції та її ви­робничою собівартістю;

b) різниця між фактичною та плановою собівартістю реалізованої продукції;

с) валовий дохід (виручка) від реалізації продукції;

а) всі відповіді правильні.

9. Чистий дохід, (виручка) від реалізації продукції залежить від:

а) величини валового доходу (виручки) від реалізації;

b) податку на додану вартість;

с) акцизного збору та інших вирахувань з доходу;

d) всі відповіді правильні.

10. Фінансовий результат від операційної діяльності залежить від:

а) валового прибутку;

b) адміністративних витрат і витрат на збут;

с) сальдо інших операційних доходів та інших операційних витрат;

d) всі відповіді правильні.

11. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування залежать від:

a) фінансового результату від операційної діяльності;

b) доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів;

с) втрат від участі в капіталі, фінансових витрат, інших витрат;

d) всі відповіді правильні.

12. Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як:

а) різниця між фінансовим результатом вад звичайної діяльності до оподаткування і податком з прибутку від звичайної діяльності;

b) чистий фінансовий результат за мінусом податку з прибутку від звичайної діяльності;

с) надзвичайні доходи мінус надзвичайні витрат мінус податок з прибутку від надзвичайної діяльності;

d) всі відповіді правильні.

13. Фінансовий результат від надзвичайної діяльності визначається як:

а) різниця між фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування і податком з прибутку від звичайної діяльності;

b) чистий фінансовий результат за мінусом податку з прибутку від звичайної діяльності;

с) надзвичайні доходи мінус надзвичайні витрат мінус податок з прибутку від надзвичайної діяльності;

d) всі відповіді правильні.

14. Чистий фінансовий результат (прибуток, збиток) визначається як:

а) різниця між фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування і податком з прибутку від звичайної діяльності;

b) фінансовий результат від звичайної діяльності за мінусом податку з прибутку від звичайної діяльності;

с) надзвичайні доходи мінус надзвичайні витрат мінус податок з прибутку від надзвичайної діяльності: :

d) фінансовий результат від звичайної діяльності плюс надзвичайні доходе мі­нус надзвичайні витрати мінус податок з прибутку від надзвичайної даль­ності.

15. Прибуток від виробу – це:

а) різниця між ціною виробу і питомими змінними витратами;

b) різниця між ціною виробу і питомими постійними витратами;

с) різниця між ціною і собівартістю виробу;

d) всі відповіді правильні.

16. Завданням аналізу фінансових результатів є;

а) загальна оцінка фінансових результатів та ступеня виконання плану щодо їх рівня;

b) оцінка динаміки фінансових результатів і виявлення тенденцій і пропорцій їх зміни;

с) факторний аналіз валового прибутку та виявлення резервів його зростання:

d) всі відповіді правильні.

17. Завданням аналізу фінансових результатів є:

а) аналіз показників використання прибутку;

b) оцінка рівня, динаміки та виявлення впливу факторів зміни показників рентабельності;

с) розробка системи заходів щодо залучення резервів зростання рентабельності діяльності;

d) всі відповіді правильні.

18. Завданням аналізу фінансових результатів с: :

а) загальна оцінка показників фінансової стійкості підприємства;

b) оцінка динаміки показників платоспроможності;

c) факторний аналіз валового прибутку та виявлення резервів його зростання;

d) всі відповіді правильні.

19. Об'єктом аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:

а) динаміка чистого прибутку підприємства;

b) рівень виконання плану щодо продуктивності праці;

с) плинність кадрів на підприємстві;

d) забезпеченість виробничої діяльності основними засобами.

20. Об'єктом аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:

а) динаміка чистого прибутку підприємства;

b) рівень виконання плану щодо чистого прибутку;

с) фактори формування і резерви зростання чистого прибутку;

d) всі відповіді правильні.

21. Oб'єктом аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:

а) динаміка стану запасів підприємства;

b) рівень виконання плану щодо продуктивності праці;

с) забезпеченість виробничої діяльності основними засобами;

d) жодної правильної відповіді.

22. При аналізі якості прибутку підприємства береться до уваги такий критерій оцінки:

а) стабільна позитивна динаміка прибутку підприємства;

b) частка прибутку від операційної діяльності у заробленому фінансовому результаті;

с) динаміка показників котирування цінних паперів підприємства на фондовому ринку;

d) всі відповіді правильні.

23. Доречна для аналізу фінансових результатів інформація міститься у фінансо­вій звітності:

а) Форми № 1;

b) Форми № 2;

с) Форми № 3;

d) всі відповіді правильні.

24. Для того, щоб отримати достовірну інформацію про чистий прибуток, отри­маний підприємством, слід скористатися:

а) звітом про працю;

b) звітом про собівартість продукції;

с) балансом акціонерного товариства;

d) звітом про фінансові результати.

25.Доречну для детальнішого аналізу фінансових результатів інформацію відображено на рахунках:

а) 7-го класу Плану рахунків;

b) 8-го класу Плану рахунків;

с) 9-го класу Плану рахунків;

d) всі відповіді правильні.

26. Звіт про фінансові результати надає правдиву і неупереджену інформацію про:

а) реальний фінансовий стан підприємства на конкретну дату;

b) надходження і вибуття грошових коштів від різних видів діяльності під­приємства протягом звітного періоду;

с) зміни компонентів власного капіталу за звітний та попередній періоди;

d) доходи, витрати та фінансові результати діяльності за звітний та попередній періоди.

27. Прибуток в процентах до вартості активів характеризує:

а) прибуток на гривню засобів на оплату праці;

b) рентабельність реалізації;

с) рентабельність активів;

d) рентабельність окремих видів продукції.

28. Прибуток у відсотках до середньорічної вартості основних засобів і нормованих оборотних засобів характеризує показник:

а) рентабельності реалізації;

b) загальної рентабельності;

c) рентабельності власного капіталу;

d) рентабельності майна.

29. Прибуток від реалізації у відсотках до виручки від реалізації продукції характеризує:

а) загальну рентабельність;

b) рентабельність реалізації;

с) рентабельність окремих видів продукції;

d) рентабельність майна.

З0. Відношення прибутку, включеного до ціни виробу, до собівартості виробу у відсотках характеризує:

а) загальну рентабельність;

b) рентабельність реалізації;

c) рентабельність окремих видів продукції.

d) рентабельність майна.

З1. Рентабельність окремих видів продукції це:

а) відношення у % прибутку, що включається в ціну виробу, до собівартості одиниці продукції;

b) відношення у % прибутку від реалізації продукції до доходу (виручки) від її реалі­зації;

с) відношення у % чистого прибутку до середньорічної вартості майна підприємства;

d) відношення у % валового прибутку до середньорічної вартості основних вироб­ничих засобів і матеріальних оборотних коштів.

З2. Величину прибутку з кожної гривні реалізації у відсотках показує показник:

а) рентабельності основної діяльності;

b) рентабельності реалізованої продукції;

с) рентабельності окремих видів продукції;

d) рентабельності майна.

33. Вплив окремих факторів на рівень рентабельності можна проаналізувати:

а) балансовим прийомом

b) способом ланцюгових підстановок;

с) прийомами елементарної математики;

d) дисконтованого грошового потоку.

34. Фактори, які впливають на зміну прибутку від реалізації продукції, - це:

а) обсяг і структура продажу;

b) фінансова стійкість підприємства;

с) обсяг інвестицій у цінні папери;

d) невідшкодовані збитки від надзвичайних подій.

35. Фактором формування валового прибутку є:

а) зміна обсягу, структури і асортименту реалізованої продукції;

b) зміна виробничої собівартості;

с) зміна ціни на реалізовану продукцію;

d) всі відповіді правильні.

36. Резервом зростання величини фінансового результату від операційної діяльності є:

а) скорочення величини сплачених підприємством штрафних санкцій за по­рушення умов контрактів;

b) зростання обсягів реалізації зайвих товарно-матеріальних цінностей за ціною, нижчою від собівартості їх придбання;

с) зростання обсягів реалізації зайвих необоротних активів;

d) всі відповіді правильні.

 

37. Аналіз беззбитковості продажу дозволяє визначити:

а) зону безпеки підприємства;

b) критичний обсяг продажу продукції;

с) обсяг реалізації продукції для отримання певного прибутку;

d) всі відповіді правильні.

 

38. На величину валового прибутку впливають фактори, пов'язані з:

а) реалізацією продукції;

b) фінансовою стійкістю підприємства;

с) структурою трудових ресурсів;

d) зміною оборотності оборотних засобів.

 

39. Рентабельність виробництва (загальна рентабельність) залежить від:

а) прибутковості реалізації;

b) оборотності оборотних засобів;

с) фондовіддачі основних виробничих засобів;

d) всі відповіді правильні.

 

40. Рівень рентабельності виробництва (загальна рентабельність) прямо зале­жить від:

а) валового прибутку;

b) фінансової стійкості;

с) ліквідності активів;

d) зменшення кредиторської заборгованості.

 

41. Для розрахунку абсолютної динаміки фінансового результату діяльності під­приємства слід:

а) від значення прибутку звітного періоду відняти значення прибутку попе­реднього (базового) періоду;

b) від значення прибутку попереднього (базового) періоду відняти значення прибутку звітного періоду;

с) від фактичного значення прибутку звітного періоду відняти планове зна­чення прибутку цього ж періоду;

d) від планового значення прибутку звітного періоду відняти фактичне зна­чення прибутку цього ж періоду.

 

42. Для розрахунку абсолютного відхилення фінансового результату діяльності підприємства відносно плану слід:

а) від значення прибутку звітного періоду відняти значення прибутку попе­реднього (базового) періоду;

b) від значення прибутку попереднього (базового) періоду відняти значення прибутку звітного періоду;

с) від фактичного значення прибутку звітного періоду відняти планове зна­чення прибутку цього ж періоду;

d) від планового значення прибутку звітного періоду відняти фактичне значення прибутку цього ж періоду.

 

43. Для розрахунку темпу зміни показника чистого прибутку необхідно:

а) значення прибутку звітного періоду поділити на значення прибутку попереднього (базового) періоду;

b) значення прибутку попереднього (базового) періоду поділити на значення прибутку звітного періоду;

c) від фактичного значення прибутку звітного періоду відняти планове зна­чення прибутку цього ж періоду;

d) від планового значення прибутку звітного періоду відняти фактичне значення прибутку цього ж періоду.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Житна І.П., Нескреба А.М. «Економічний аналіз господарської діяльності підприємств», К., 2002.

2. Мних Е.В. «Економічний аналіз на промисловому підприємстві», К., 2006.

3. Мних Е.В., Ференц І.Д. «Економічний аналіз», Львів, 2007.

4. Савицкая О.Ю. «Економічний аналіз господарської діяльності підприємств», Мінськ, вища школа, 2008.

5. Попович П.Я. «Економічний аналіз та аудит на підприємстві», Тернопіль. Економічна думка, 2000.

6. Шкарабан С.І., Сапагов М.І. «Економічний аналіз діяльності промислових підприємств», Тернопіль, 2009.

7. Яцків М.І. «Теорія економічного аналізу», Львів, «Світ», 2002.

8. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Алеута, 2003.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...