Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завдання вивчення дисципліниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний університет

Нафти і газу

Кафедра управління виробництвом

 

 

І. В. Миронова, Л. Л. Креховецька

 

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ПРАКТИКУМ

Частина I

 

Для студентів напряму підготовки 6.050103 -
“Програмна інженерія”

Рекомендовано методичною радою університету

Івано-Франківськ

МВ 02070855-3341-2010

 

Миронова І. В., Креховецька Л. Л.– Економіка і організація виробництва.Практикум. Ч.1 - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 93 с.

 

 

Практикум розроблено відповідно до програм з нормативних навчальних дисциплін.

Наведено плани практичних занять, типові задачі, розрахункові формули та тестові запитання для самостійної підготовки студентів.

Даний практикум призначений для використання студентами всіх форм навчання напрямку підготовки 6.050103 - “Програмна інженерія”.

 

Рецензент:

канд. екон. наук, доцент кафедри управління регіональним економічним розвиткомРевтюк Є.А.

Рекомендовано методичною радою університету
(протокол № ___ від „___” ______________ 20__ р.)

Миронова І. В. , 2010

Креховецька Л. Л., 2010

ІФНТУНГ, 2010

 

 
 

 

ЗМІСТ

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ .................................................. 4

Практичне заняття №1 «Підприємство в сучасній
системі господарювання ............................................................ 5

Практичне заняття №2 «Основні фонди підприємства» 11

Практичне заняття №3 «Види зносу основних фондів.
Амортизація основних фондів” ................................................ 17

Практичне заняття №4 «Показники використання
основних фондів. Оцінка вартості та амортизація
нематеріальних активів”.............................................................. 22

Практичне заняття №5 «Оборотні кошти підприємства” 30

Практичне заняття №6 «Ефективність використання
оборотних коштів підприємства» ........................................... 37

Практичне заняття №7 «Трудові ресурси.
Продуктивність праці”................................................................ 41

Практичне заняття №8 «Оплата праці на підприємстві» 47

Практичне заняття №9-11 «Витрати підприємства» .......... 54

Практичне заняття №12 «Ціноутворення в
сучасних умовах» ........................................................................ 63

Практичне заняття №13-14 «Фінанси, прибуток, дохід,
рентабельність» ........................................................................... 67Практичне заняття №15-16 «Економічна оцінка
ефективності інвестицій» ........................................................... 74

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ....................................... 82

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................ 92

 

 


МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни «Економіка і організація виробництва » є оволодіння теоретичними знаннями з питань економіки і організації виробництва на підприємствах, методикою та інструментарієм забезпечення виробничої та комерційної діяльності в умовах ринкової економіки та набуття практичних вмінь і навичок щодо вибору високоефективних з економічної точки зору форм господарювання та методів організації виробництва на підприємствах, його підготовки та обслуговування.

Завдання вивчення дисципліни

Завдання вивчення дисципліни «Економіка і організація виробництва » є теоретична підготовка студентів з питань:

- економічних основ діяльності підприємства;

- ресурсного забезпечення діяльності підприємства;

- технічної бази, організації і планування виробництва;

- результатів та ефективності виробництва;

а також практична підготовка та вміння з питань:

- дослідження та оцінки зовнішнього оточення;

- оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

- складання плану розвитку підприємства;

- вибору оптимального варіанту впровадження нової техніки і прогресивних інформаційних технологій;

- виявлення резервів та розробка конкретних заходів з удосконалення виробничо-комерційної діяльності підприємства.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...