Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1Тема: Підприємство в сучасній системі господарювання

Зміст

1 Вибір організаційно-правової форми підприємства та організаційні структури управління.

2 Правові основи функціонування. Порядок створення та ліквідації.

3 Основні установчі документи, їх розробка.

4 Статутний капітал, джерела його формування.

Ключові терміни

Підприємство, види підприємств, види об’єднань, статут, установчий договір, статутний фонд, резервний фонд, зовнішнє середовище функціонування підприємства.

Питання для обговорення

1 Які фактори впливають на вибір певної організаційно-правової форми підприємства?

2 Якими законодавчими актами регулюється господарська діяльність підприємств?

3 За якими ознаками класифікують підприємства?

4 Обґрунтуйте доцільність активізації діяльності малого бізнесу.

5 Охарактеризуйте інструменти державного регулювання діяльності підприємства?

6 Охарактеризуйте механізм створення і реєстрації під-приємства, порядок його ліквідації.

7 Охарактеризуйте джерела формування капіталу під-приємств?

8 Що являє собою зовнішнє середовище підприємства?

Завдання та ситуаційні вправи

Завдання 1. Скласти порівняльну характеристику форм організації бізнесу в Україні згідно наведеної таблиці.

 

Таблиця 1.1 – Порівняльна характеристика форм організації бізнесу в Україні

Основні фактори форми організації бізнесу Індивідуальна підприємницька діяльність Індивідуальне сімейне та приватне підприємство Господарські товариства
ТзОВ ТДВ повне товариство командитне товариство АТ
Відповідальність власників необмежена            
Оподаткування податки як з фізичних осіб            
Фінансові потреби обмежені капіталами власників та позичками            
Контроль за фірмою власники повністю контролюють бізнес            
Можливість зміни власника бізнес може бути проданий за самостійним рішенням власника            

 

Завдання 2. Заповніть прямокутник схеми, наведеної на рисунку 1.1, етапами становлення формальної організації в їх логічній послідовності й обумовленості, виходячи з наступного переліку етапів: розроблення й дотримання принципів функціонування організації; побудова ієрархічної структури; підвищення ефективності комунікацій між членами організації, підприємницький імпульс індивіда. 

     
 
 
   

 


Рисунок 1.1 – Етапи становлення організації

Завдання 3. Оберіть напрямок діяльності, яким Ви хотіли б займатись. Яку форму організації бізнесу Ви вибрали б? Обґрунтуйте.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...