Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести для самоперевірки1 У Господарському Кодексі України визначено, що підприємство — це:

а) господарюючий суб'єкт, що має у власності, господарському веденні чи оперативному керуванні відособлене майно і відповідає щодо своїх зобов'язань цим майном;

б) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;

в) самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

г) організаційно-цілісна сукупність взаємодіючих структур, поєднаних для досягнення визначених цілей.

2 До формальних ознак підприємства не відносять:

а) наявність печатки;

б) ведення бухгалтерського обліку;

в) наявність планового відділу;

г) наявність статуту.

3 Підприємство, як самостійний господарюючий суб'єкт, являє собою:

а) виробничу систему, що відокремилася в результаті суспільного поділу праці і здатна самостійно чи у взаємозв'язку з іншими аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби потенційних споживачів;

б) відкриту систему;

в) складну систему, що складається з окремих елементів;

г) усе перераховане вірно.

4 Яка із зазначених ознак не відповідає положенню підприємства в ринковій економіці:

а) головний мотив діяльності — одержання прибутку;

б) розподіл відповідальності за результати діяльності між підприємством і державою;

в) мінімально-необхідний ступінь державного втручання в діяльність підприємства;

г) повна автономія і самостійність підприємства.

5 Основним методом регулювання діяльності підприємств у ринковій економіці є:

а) державне планування;

б) директивне планування;

в) ринкове саморегулювання;

г) усі відповіді правильні.

6 Рівень відповідальності підприємств за результати своєї діяльності в ринковій економіці характеризується:

а) повною відповідальністю, аж до особистого майна;

б) розподілом відповідальності між підприємством і державою;

в) мінімальним ризиком господарської діяльності;

г) усі відповіді правильні.

7 Критерієм оцінки ефективності господарської і фінансової діяльності підприємств у ринковій економіці є:

а) ступінь виконання планових завдань;

б) рівень рентабельності капіталу;

в) ступінь досягнення конкурентної переваги;

г) рівень продуктивності праці.

8 За способом утворення та формування статутного фонду підприємства класифікують на:

а) головні, дочірні, асоційовані, філії;

б) унітарні, корпоративні;

в) комерційні, некомерційні;

г) національні, іноземні, спільні.9 Відповідно до Господарського Кодексу України підприємства відносять до великих, середніх або малих за:

а) площею;

б) формою власності;

в) положенням на споживчому ринку;

г) кількістю працюючих та обсягом валового доходу від реалізації.

10 Перевага, що найбільш сильно виявляється у функціонуванні індивідуальних підприємств — це:

а) сильний безпосередній стимул вести справи ефективно;

б) спеціалізація в управлінні;

в) можливість утворення капіталу в необхідному розмірі;

г) розподіл ризику з іншими учасниками діяльності.

11 Основною ознакою відмінності господарських товариств є:

а) кількість працюючих;

б) ступінь майнової відповідальності;

в) особливості оподатковування;

г) термін функціонування.

12 Командитному товариству найбільш властива така риса, як:

а) рівномірний розподіл ризику між засновниками;

б) формування майна за рахунок пайових внесків засновників у грошовій і майновій формі;

в) різний ступінь участі в управлінні товариством, що базується на майновій відповідальності.

13 Учасники товариства з додатковою відповіда-льністю мають відповідати по боргах товариства:

а) у рамках приналежних їм внесків;

б) солідарно усім майном;

в) у рамках приналежних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;

г) у рамках приналежних їм акцій.

14 Договірне, тривале, оплачуване володіння і використання майнового комплексу характерно для:

а) відкритого акціонерного товариства;

б) орендного підприємства;

в) товариства з обмеженою відповідальністю;

г) товариства з додатковою відповідальністю.

15 Товариства з обмеженою відповідальністю більш поширені, ніж: товариства з повною відповідальністю в зв'язку з тим, що:

а) засновані переважно на власній праці їхніх членів;

б) їхнє майно формується за рахунок оренди засобів виробництва;

в) його члени несуть відповідальність у рамках вкладеного ними капіталу в статутний фонд;

г) його члени несуть солідарну відповідальність у рамках
усього власного майна.

16 Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від акціонерного товариства закритого типу полягає в:

а) специфічності господарської діяльності;

б) способі розміщення цінних паперів;

в) розмірі статутного фонду;

г) системі контролю за діяльністю.

17 Підприємство, майно якого є власністю трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної чи релігійної організації, це:

а) сімейне підприємство;

б) приватне підприємство;

в) орендне підприємство;

г) колективне підприємство.

18 Консорціум — це:

а) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності, що не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учасників;

б) статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. ін. на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців;

в) договірне об'єднання, створене на основі об'єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

г) тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...