Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести для самоперевірки. 1 Знецінення основних фондів до їх повного фізичного зношення називається зношенням:1 Знецінення основних фондів до їх повного фізичного зношення називається зношенням:

а) фізичним;

б) моральним;

в) матеріальним;

г) загальним.

2 За формулою 1 - (1 - Кфіз) (1 - Кмор) розраховують коефіцієнт:

а) фізичного зношення;

б) оновлення основних засобів;

в) ліквідації основних засобів;

г) загального зношення.

3 Амортизації підлягають витрати, пов'язані:

а) з рекультивацією землі;

б) поточними ремонтами;

в) придбанням основних фондів;

г) охороною основних фондів.

4 Нелінійні методи нарахування амортизації можна застосовувати до такої групи основних фондів:

а) першої;

б) другої;

в) третьої;

г) четвертої;

д) усіх..

5 Найнижча норма річних амортизаційних відрахувань встановлена для такої групи основних фондів:

а) першої;

б) другої;

в) третьої;

г) четвертої.

6 Річна норма амортизації — це:

а) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП;

б) відсоток річних відрахувань від балансової вартості основних фондів;

в) втрата частини вартості основних засобів внаслідок експлуатаційних навантажень;

г) втрата частини вартості основних фондів внаслідок морального старіння устаткування.

Рівень фізичного (матеріального) спрацювання основних виробничих фондів підприємства визначають...

а) за фактичним строком служби ;

б) за оптимальним строком служби ;

в) за питомою вагою перенесеної вартості;

г) за питомою вагою списаних основних фондів.

Ступінь економічного спрацювання основних фондів підприємства визначають...

а) за фактичним строком служби;

б) за оптимальним строком служби;

в) за питомою вагою перенесеної вартості;

г) за питомою вагою списаних основних фондів.

Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну і пасивну частини?

а) паспортна продуктивність;

б) цільове призначення;

в) рівень дохідності;

г) ступінь спрацьованості;

д) характер участі у виробничих процесах

Часткове техніко-економічне старіння засобів праці можна відшкодувати за рахунок проведення...

а) поточного ремонту;

б) капітального ремонту;

в) модернізації;

г) заміни діючих засобів праці.

Амортизація основних фондів — це...

а) зношення основних фондів;

б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції, що виготовляється;

в) відтворення основних фондів ;

г) витрати на утримання основних фондів.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Тема: Показники використання основних фондів. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

Зміст

1 Показники використання основних фондів.

2 Основні напрямки покращення використання основних фондів.3 Оцінка вартості нематеріальних активів.

4 Амортизація нематеріальних активів.

Ключові терміни

Відтворення основних фондів, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, нематеріальні ресурси, об’єкти промислової та інтелектуальної власності, винахід, промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція, ноу-хау, нематеріальні активи, товарні знаки, патент, ліцензія.

Питання для обговорення

1 На основі яких показників визначають ефективність використання основних фондів? Наведіть алгоритми їх розрахунку та дайте економічну характеристику кожному.

2 Які шляхи підвищення ефективності використання основних фондів?

3 Що таке « нематеріальні ресурси »підприємства?

4 Охарактеризуйте різновиди об’єктів інтелектуальної власності.

5 Які документи забезпечують право на використання нематеріальних ресурсів?

6 Які види ліцензій ви знаєте?

7 Дайте визначення понять «роялті» і «паушальна виплата».

8 Охарактеризуйте основні методи оцінки вартості необоротних активів.

Основні формули для розрахунків:

Фондовіддача:

,грн., (4.1)

де ОП – обсяг товарної (валової, чистої) продукції підприємства за рік, грн.

Всер – середньорічна вартість основних фондів, грн.

Фондомісткість:

,грн.(4.2)

Фондоозброєність:

,грн./чол.(4.3)

 

де Ч – середньоспискова чисельність персоналу, чол.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...