Главная Обратная связь

Дисциплины:


Випуск продукції у розрахунку на одиницю устаткування характеризуєа) інтенсивність завантаження устаткування;

б) напруженість використання устаткування ;

в) змінність роботи устаткування ;

г) ефективність оновлення основних фондів

11 До нематеріальних ресурсів підприємства належать:

а) алгоритми побудови автоматизованої системи управління підприємством;

б) календарні плани виробничої діяльності;

в) штатний розпис;

г) товарний знак обслуговування
12 Об'єктом винаходу може бути:

а) порода тварини;

б) спосіб зварювання залізних конструкцій;
в) програма боротьби з вірусними захворюваннями;

г) програмне забезпечення ЕОМ

13 Патентоспроможність винаходу визначається:

а) новизною;

б) авторством;

в) промисловою придатністю;

г) собівартістю

14 До об'єктів промислової власності належать:

а) корисна пропозиція;

б) товарний знак;

в) товарний продукт;

г) зразок готової продукції

15 Оригінальні позначки, які мають правовий захист і призначені для виокремлення товару серед аналогічних товарів інших виробників, називаються:

а) корисними моделями;

б) місцем походження товару;

в) товарними знаками;

г) гудвілом

16 Права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності називаються:

а) виробничими активами;

б) стійкими пасивами;

в) нематеріальними ресурсами;

г) нематеріальними активами

17 До нематеріальних активів підприємства належить право:

а) авторське;

б) на отримання заробітної плати;

в) на користування землею;

г) розпоряджатися прибутком підприємства

18 Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів називається:

а) патентом;

б) авторським правом;

в) роялті;

г) ліцензією

19 За обсягом прав на використання ліцензії поділяються на:

а) звичайні;

б) оперативні;

в) виключні;

г) повні

20 Фактичною ціною ліцензії є:

а) роялті;

б) паушальна виплата;

в) ануїтет;

г) ставка дисконту

21 Якщо ліцензія передає покупцеві ліцензії права виключного користування об'єктом ліцензійної угоди, але зберігає за продавцем ліцензії право користування нею, її називають:

а) звичайною;

б) надзвичайною;

в) повною;

г) виключною

22 Визначте помилкове твердження:

а) підстава для дозволу на використання об'єкта ліцензії буває патентною і безпатентною;

б) ноу-хау — це знання чи досвід з певних сфер діяльності підприємства, які захищені охоронними документами;

в) організаційні витрати на створення підприємства належать до нематеріальних активів;

г) наукова теорія не є винаходом

23 Специфіка нематеріальних активів полягає в такому:

а) відсутності матеріальної основи;

б) особливостях амортизації;

в) невизначеності обсягів майбутніх прибутків;г) невизначеності економічної користі

24 Вартість нематеріальних активів може оцінюватись:

а) невизначеністю та ризиком;

б) собівартістю;

в) нематеріальним походженням;

г) покупною вартістю

25 Головною особливістю нематеріальних ресурсів є:

а) відсутність можливості визначення загального конкретного розміру користі, вигоди, яку вони дають підприємству;

б) короткий життєвий цикл;

в) неможливість забезпечення їхнього правового захисту;

г) їх обов’язкова наявність на будь-якому підприємстві

26 Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об’єктами промислової власності:

а) товарні знаки і товарні марки;

б) винаходи;

в) бази даних;

г) раціоналізаторські пропозиції;

д) промислові зразки

27 Винахід – це:

а) принципове нове технічне рішення існуючої виробничої проблеми, що дає позитивний ефект для народного господарства;

б) розроблена автором або авторським колективом модель виробу, який буде випускатися на даному підприємстві;

в) корисна рекомендація, що стосується техніки та технології, які використовуються на даному підприємстві;

г) певний досвід підприємства у будь-якій сфері його діяльності.

28 Товарні знаки і товарні марки – це:

а) оригінальні позначення для розрізнення на ринку товарів і послуг одних виробників від однорідних товарів і послуг інших виробників;

б) знаки, що характеризують репутацію та становище підприємства в цілому;

в) знаки, що вказують на відповідність товару встановленим стандартам;

г) знаки, що вказують на приналежність товару певній товарній групі

29 Сформований імідж фірми, складовими якого є досвід, ділові зв’язки, стала клієнтура, доброзичливість та прихильність споживачів тощо – це:

а) товарний знак;

б) гудвіл;

в) «ноу-хау»;

г) фірмове найменування

30 Розроблена автором або авторським колективом модель виробу, який буде випускатися на даному підприємстві – це:

а) винахід;

б) промисловий зразок;

в) раціоналізаторська пропозиція;

г) корисна модель;

д) еталон

31 Патент – це:

а) система правових норм, що визначають виключне право авторів наукових, літературних творів на використання плодів своєї праці;

б) договір на строкове і відшкодоване володіння та користування майном;

в) документ, яким держава (державний орган), надає особі або підприємству виключне право використання зазначеного в ньому об’єкта промислової власності;

г) дозвіл на використання нематеріальних ресурсів

32 Авторське свідоцтво посвідчує пріоритет і авторство на:

а) товарні знаки;

б) промислові зразки;

в) корисні моделі;

г) винаходи

33 Передача власником права використання немате-ріальних ресурсів іншій заінтересованій особі здійснюється у формі видачі:

а) державного досвіду;

б) сертифіката;

в) ліцензії;

г) патенту;

д) свідоцтва;

е) авторського свідоцтва

34 Паушальна виплата – це:

а) одноразова винагорода за право користування об’єктом ліцензійної угоди;

б) періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної угоди, які встановлюються у вигляді ставок до обсягу чистих продажів;

в) періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної угоди, які встановлюються у вигляді ставок до собівартості виробництва;

г) періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди, які встановлюються з розрахунку на одиницю ліцензійної продукції

35 Роялті – це:

а) періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної угоди;

б) одношарова виплата за використання об’єкта ліцензійної угоди;

в) відсоткова ставка за відстрочку терміну платежу за використання об’єкта ліцензійної угоди;

г) патентна грамота

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...