Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести для самоперевірки. 1 Зазначте помилкове твердження:1 Зазначте помилкове твердження:

а) продуктивність праці визначається відношенням кількості виробленої продукції до витрат часу;

б) психологічна складова ефективності праці забезпечує гармонійність розвитку особистості кожного працівника;

в) виробіток як показник рівня продуктивності праці показує, яку кількість продукції вироблено за одиницю часу;

г) якщо норму виробітку збільшити на 25 %, то норма часу зменшиться на 20 %

2 Серед методів визначення виробітку не існує:

а) бригадного;

б) вартісного;

в) натурального;

г) трудового

3 Ділення обсягу виробленої продукції у витратах часу на кількість працівників — це такий метод визначення виробітку:

а) натуральний;

б) вартісний;

в) трудовий;

г) розрахунковий

4 До чинників підвищення продуктивності праці належать:

а) структурні зрушення у виробництві;

б) збільшення обсягів виробництва;

в) освоєння нових виробничих об'єктів;

г) розширення меж маркетингових досліджень;

д) правильні відповіді а,б

5 Очікувану економію робочої сили показують у таких документах:

а) планових розрахунках;

б) облікових звітах;

в) змінному рапорті;

г) колективному договорі

6 На підприємстві регламентація праці в часі здійснюється через таку норму праці:

а) норму виробітку;

б) норму обслуговування;

в) норму часу;

г) норму підготовки

7 Систему мотивації праці характеризує:

а) сукупність можливостей щодо просування по службі;

б) узгодженість рівня оплати праці з її результатами;

в) сукупність заходів, які стимулюють працівника до досягнення певних цілей;

г) прозорий і справедливий розподіл частини прибутку серед працівників підприємства

8 При зниженні рівня трудомісткості на 30 % продуктивність праці:

а) знизиться на 30 %;

б) підвищиться на 43 %;

в) підвищиться на 30 %;

г) знизиться на 43 %

9 Винагороди працівникам за підсумками роботи за рік виплачуються з фонду:

а) основної заробітної плати;

б) виплати дивідендів;

в) матеріального стимулювання;

г) додаткової заробітної плати

10 Кількість продукції, яку повинен виробити робітник за одиницю часу – це:

а) норма часу;

б) норма виробітку;

в) норма обслуговування;

г) норма чисельності

11 До категорії «службовець» відносяться працівники, що:

а) займаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами;

б) зайняті безпосередньо в процесі виробництва та надання матеріальних благ;

в) здійснюють підготовку й оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування;

г) обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства

12 Основна частина заробітної плати працівника не залежить від:а) результатів його праці;

б) рівня його кваліфікації;

в) складності робіт, ним виконуються;

г) результатів господарської діяльності підприємства, на якому він працює.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8

Тема: Оплата праці на підприємстві

Зміст

1 Застосовувані форми та системи оплати праці.

2 Доплати та надбавки до заробітної плати.

3 Організація преміювання персоналу.

Ключові терміни

Оплата праці, заробітна плата, функції заробітної плати, основна та додаткова оплата праці, мінімальна заробітна плата, премії, надбавки, заохочувальні виплати, відрядний заробіток, оклад, тарифна система оплати праці, погодинна форма оплати праці, фонд оплати праці.

Питання для обговорення

1 Які питання з оплати праці регулюються державою згідно з законодавством України?

2 Які функції має виконувати заробітна плата в ринковій економіці?

3 Дайте визначення тарифної системи організації оплати праці.

4 Які системи оплати праці включає відрядна форма? Охарактеризуйте умови її застосування, переваги та недоліки.

5 Що собою являє погодинна форма оплати праці? Охарактеризуйте її різновиди.

6 Дайте визначення поняття «фонд оплати праці».

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...