Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задачі для розв’язку. 1 Встановити розцінок на виготовлення металовиробу, якщо відомі такі дані:1 Встановити розцінок на виготовлення металовиробу, якщо відомі такі дані:

Операція Розряд Норма часу, хв Тарифний коефіцієнт

Ливарна IV 5,0 1,90

Токарна V 2,5 1,68

Шліфувальна VI 2,0 1,48

Зварювальна III 1,7 1,30

Середня годинна ставка 1 розряду становить 9,60 грн./год.

2 Місячний оклад економіста 1800 грн. при тривалості робочого дня 8,2 год. За графіком ним має бути відпрацьовано 22 дні, один з яких святковий, що не співпадає з вихідним, також йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, останній четвертий день є передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту нарахована премія в розмірі 20% фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату економіста.

3 Робітник IV розряду виготовив за місяць 1700 деталей. Годинна тарифна ставка І розряду – 10,60 грн; тарифний коефіцієнт IV розряду – 1,33; норма виробітку – 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток робітника за місяць.

4 Погодинник VI розряду відпрацював за місяць 184 год. Годинна тарифна ставка робітника даного розряду 14,06 грн./год. За діючими на підприємстві положенням за виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 8%, а за кожен процент перевиконання завдання – 1,5% заробітку працівника по тарифу. Завдання виконано на 106%. Визначити заробіток робітника при погодинно-преміальній системі оплати праці.

5 Протягом місяця підприємство повинно виготовити 180 виробів А і 350 виробів Б. Тривалість робочого дня 8 год. Трудомісткість виробів і тарифні ставки наведені в таблиці.8.1

Таблиця 8.1 – Вихідні дані до задачі 5

Робітники Розряд Годинні тарифні ставки, грн/год Трудомісткість виробу, н-год
А Б
Штампувальник III 3,45
Токар IV 3,62
Шліфувальник V 3,81
Електрозварник III 3,45
Монтажник V 3,81

Додаткова заробітна плата становить 15% від тарифної. Розрахувати розцінки по виробах і фонд заробітної плати.

6 Протягом місяця (164 год.) робітник 4-го розряду виготовив 320 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі — 35 хв. Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду — 10,80 грн., тарифний коефіцієнт 4-го розряду — 1,4. За виконання місячної норми виробітку нараховується премія в розмірі 18 % тарифного заробітку і 1,2 % за кожний відсоток перевиконання цієї норми. Обчислити місячний заробіток робітника.

7 У цеху оплата робітників на основних виробничих процесах відрядна. Трудомісткість технологічних операцій за рік 420 тис. нормо-год, середньогодинна тарифна ставка на відрядних робочих 13,5 грн. Норми в середньому виконуються на 110%. 100 робітників на допоміжних і обслуговуючих роботах оплачу­ються почасово, їх середня тарифна ставка 3,2 грн. Фонд часу ро­боти одного робітника на плановий рік 1820 год. Додаткова заро­бітна плата робітників (оплата відпустки, доплати за роботу в нічний час та ін.) становить 12% від основної (прямої") зарплати. За додержання технологічної, трудової дисципліни і якісне вико­нання роботи передбачена премія для робітників на рівні 25% ос­новної зарплати. Керівництво і спеціалісти цеху в кількості 50 осіб оплачуються за окладною системою. Місячний фонд їх зарплати становить 37500 грн.Потрібно:

1) обчислити планові річні фонди основної і загальної зарплати робітників;

2) визначити загальний фонд заробітної плати цеху на рік;

3) обчислити середньомісячну зарплату працівників цеху.

Вказівка. Додаткову зарплату і преміальні виплати тут обчислюються у відсотках від основної зарплати. Водночас слід мати на увазі, що в процесі нарахування певних виплат конкретному робітнику обчислення є більш деталізованим з урахуванням чинних інструктивних матеріалів (оплата відпустки здійснюється за середньою зарплатою, доплати за роботу в нічний час — за тарифною ставкою і т. ін.).

8 Бригада з чотирьох осіб працює за єдиним нарядом відповідно до спільного кінцевого результату. Розподіл відрядного заробітку здійснюється пропорційно кількості від­працьованих днів і коефіцієнтів трудової участі (КТУ). Ці дані наведені у табл., в якій і доцільно виконувати завдання. За місяць бригаді нараховано 6910 грн. зарплати, в тому числі 6200 грн. — відрядний заробіток, решта, тобто 710 грн., — ін­дивідуальні доплати.

 

Таблиця 8.2 – Вихідні дані до задачі 8

Члени бригади КТУ за місяць Відпрацьовано днів Кіль- кість КТУ-днів Опла-та за один КТУ-день, грн. Зарпла­та за відпра­цьовані КТУ-дні, грн. Індивідуальні доплати, грн. Зар-плата за місяць, грн.
Гах І. 2,1        
Брачук П. 1,9        
Шипко Л. 1,7        
Струк А. 1,4        
Разом        

 

Потрібно:

1) розподілити відрядну заробітну плату між членами бригади;

2)обчислити загальну зарплату кожного працівника бригади за місяць.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...