Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести для самоперевірки. 1 До виробничих накладних витрат не належать:1 До виробничих накладних витрат не належать:

а) заробітна плата працівників, які обслуговують обладнання, та нарахування на неї;

б) витрати на оплату послуг, що надаються сторонніми організаціями;

в) амортизація обладнання;

г) витрати на енергію, спожиту в технологічних цілях.

2 За відношенням до обсягу виробництва витрати поділяють так:

а) змінні та релевантні;

б) прямі та непрямі;

в) змінні та постійні;

г) регульовані та нерегульовані.

3 До витрат, що пов'язані зі збутовою діяльністю, не належать:

а) витрати, пов'язані зі збутом продукції;

б) витрати на маркетингові дослідження;

в) витрати на рекламу;

г) витрати на профорієнтацію і підготовку кадрів.

4 До складу виробничої собівартості продукції належать:

а) витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї;

б) витрати на спожиту в загальногосподарських цілях електроенергію;

в) витрати сировини і матеріалів;

г) орендна плата за приміщення виробничого корпусу.

5 Виробнича собівартість продукції — це:

а) сировина + заробітна плата основних робітників;

б) сировина + заробітна плата основних робітників + амортизація основних виробничих фондів;

в) сировина + заробітна плата основних робітників + енергія, спожита на технологічні цілі + амортизація основних виробничих фондів;

г) сировина + заробітна плата основних працівників + енергія, спожита на технологічні цілі + амортизація основних виробничих фондів + невиробничі накладні витрати.

6 За ступенем однорідності витрати на виробництво поділяються так:

а) основні;

б) елементні;

в) комплексні;

г) комерційні.

7 Визначте помилкові твердження:

а) виробнича собівартість складається з витрат на виробництво продукції в межах підприємства;

б) накладні витрати з'являються у зв'язку з обслуговуванням виробництва;

в) за участю у процесі виробництва витрати поділяються на прямі і непрямі;

г) витрати на відрядження, утримання та експлуатацію легкових автомобілів входять у цехову собівартість продукції виробничого підприємства

8 Товарна продукція з урахуванням зміни залишків нереалізованої продукції на кінець розрахункового періоду називається:

а) валовою;

б) повною;

в) реалізованою;

г) чистою

9 Класифікація витрат за економічними елементами призначена:

а) для встановлення ціни на продукцію;

б) для складання кошторису витрат на виробництво;

в) для розрахунку собівартості одиниці продукції;

г) для обчислення витрат на сировину.

10 Собівартість продукції являє собою:

а) усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси, що були використані;

б) грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;в) грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції

11 Витрати підприємства поділяються на прямі та непрямі за:

а) економічним характером витрат;

б) ступенем їх однорідності;

в) способом обчислення на одиницю продукції;

г) реакцією витрат на зміну обсягу виробництва.

12 Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, називаються:

а) змінними;

б) постійними;

в) прямими;

г) непрямими

13 Економічні витрати являють собою:

а) грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;

б) усі види виплат підприємства постачальникам за ті ресурси, що були використані;

в) витрати, які мають неявний характер та відбивають використання у виробництві ресурсів, які належать власникам підприємства

14 Змінні витрати — це:

а) витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного різновиду продукції;

б) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції;

в) витрати, які прямо обчислюються на одиницю продукції;

г) витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від обсягу виготовленої продукції

15 До непрямих витрат не відноситься наступна стаття собівартості:

а) витрати на утримування і експлуатацію устаткування;

б) цехові витрати;

в) загальнозаводські витрати;

г) витрати на освоєння і підготовку виробництва;

д) позавиробничі витрати

16 До постійних витрат не відноситься наступна стаття собівартості:

а) цехові витрати;

б) загальнозаводські витрати;

в) зворотні відходи;

г) втрати від браку;

д) позавиробничі витрати

17 До прямих не відносяться витрати на:

а) сировину і матеріали;

б) зворотні відходи;

в) заробітну плату основних виробничих робітників;

г) експлуатацію та утримування устаткування;

д) знос інструмента

18 Показник граничних витрат використовується підчас:

а) аналізу доцільності зміни обсягу виробництва продукції;

б) прогнозування величини витрат;

в) обліку та аналізу витрат;

г) планування величини витрат

19 Витрати виробництва на підприємстві складаються із:

а) заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартості матеріалів, накладних витрат;

б) податків, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, підприємницького прибутку;

в) відсотка за кредитом, заробітної плати, податку з прибутку, амортизаційних відрахувань;

г) витрат на відрядження і представницьких витрат, вартості матеріалів, податку з прибутку, прибуткового податку.

20 Метою групування витрат за калькуляційними статтями є:

а) визначення потреби в поточних витратах;

б) визначення собівартості одиниці виробу;

в) визначення структури собівартості виробленої продукції;

г) визначення пайової участі у витратах на виробництво одиниці продукції;

д) розробка плану зниження собівартості

21 До собівартості промислової продукції відносяться:

а) поточні витрати на виробництво;

б) капітальні витрати;

в) виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

г) витрати на сировину, матеріали і заробітну плату працюючих;

д) витрати на устаткування

22 Від обсягу виробництва не залежать:

а) сумарні (загальні) витрати;

б) валові витрати;

в) постійні витрати;

г) середні валові витрати;

д) правильної відповіді немає

23 Класифікація витрат на виробництво за еконо-мічними, елементами витрат є основою для:

а) розрахунку собівартості конкретного виду продукції;

б) упорядкування кошторису витрат на виробництво;

в) обчислення витрат на матеріали;

г) визначення витрат на заробітну плату;

д) встановлення ціни виробу

24 Виробнича собівартість продукції включає усі витрати:

а) одного виробничого підрозділу на виробництво продукції;

б) підприємства на виробництво продукції;

в) підприємства на виробництво продукції плюс витрати на їх реалізацію;

г) усі відповіді неправильні.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...