Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задачі для розв’язку1 Визначити балансовий прибуток і показник загальної рентабельності виробництва за даними: обсяг реалізованої продукції, тис. грн. – 490; повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн. – 350; прибуток від реалізації іншої продукції, тис. грн. – 100; інші позареалізаційні доходи , тис. грн. – 1,25; позареалізаційні збитки, тис. грн. – 5,0; середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. – 880; середньорічна вартість нормованих оборотних засобів – 180 тис. грн.

2Мале підприємство «Перлина» спеціалізується на виробництві товарів народного споживання. За звітний податковий період на цьому підприємстві були здійснені такі господарсько-комерційні операції, що привели до певних фінансово-економічних результатів його підприємницької діяльності:

· Було вироблено і реалізовано споживачам 105000 одиниць двох видів продукції, у тому числі 80000 виробів за продажною ціною 10 грн. за одиницю, решту виробів за ціною 8 грн. за одиницю. Валові витрати, які безпосередньо пов'язані з виробництвом і реалі­зацією обох видів продукції (без амортизаційних відрахувань) становили 750000 грн.

· Балансова вартість основних фондів підприємства на початок звітного року становила 870000 грн. У другому півріччі звітного року було реалізовано зайвих основних фондів на 90000 грн., балансова вартість яких дорівнювала 70000 грн. Здійснена модернізація основних фондів обійшлася підприємству в 48000 грн. Амортизаційні відрахування за звітний рік від балансової вартості основних фондів на початок року складають: по основних фондах 1-ї групи — 12000 грн., 2-ї групи — 2625 грн. і 3-ї групи — 9000 грн.

· За звітний податковий період підприємству «Перлина» було відшкодовано дебіторську заборгованість у розмірі відповідно 15000 грн. Крім того, грошові надходження від оперативного лізингу становили 11000 грн.

· Підприємство «Перлина» у нерезидента придбало для подальшої реалізації партію електроінструменту на загальну суму 100000 грн. і продало цю продукцію на внутрішньому ринку. Виторг від такої комерційної операції склав 125000 грн.

На підставі наведеної вихідної інформації і відповідних економічних розрахунків визначити загальну суму: а) одержаного підприємством валового доходу; б) повних валових витрат підприємства за звітний податковий рік; в) скоригованого валового доходу (прибутку до оподаткування); г) податку на прибуток, виходячи з податкової ставки 25 %.

3 Підприємство розширило обсяг випуску продукції та підвищило її якість. Визначити загальний приріст прибутку (якщо витрати підприємства не змінюються), у тому числі за рахунок якості (ціни) та збільшення обсягів виробництва. Підприємство реалізувало у базисному періоді 10 тис. од. Продукції за ціною 20 грн., у звітному — на 15 % більше за ціною 30 грн.4Виробнича собівартість фрезерного верстата за звітний період склала 9000 грн. Витрати з реалізації верстата складають 5 % виробничої собівартості. Відпускна ціна верстата 11 800 грн. За рахунок зміни деяких деталей передбачається в плановому році зменшити виробничу собівартість на 2,1 %. Визначити зміну рентабельності виробництва фрезерного верстата.

5Визначити валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування та кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, якщо відомо, що чиста виручка від реалізації продукції становить 700 тис. грн. Виробнича собівартість реалізованої продукції — 360 тис. грн. Доходи від надання приміщень в оренду —15 тис. грн. Загальногосподарські витрати під­приємства становлять 130 тис. грн. Витрати, пов'язані зі збутом продукції, — 100 тис. грн. Доходи від участі в капіталі — 23 тис. грн.

6 Визначити балансовий прибуток і показник загальної рентабельності виробництва за даними :обсяг реалізованої продукції, тис. грн. – 600; повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн. – 420; прибуток від реалізації іншої продукції, тис. грн. – 95; інші позареалізаційні доходи , тис. грн. – 2,5; позареалізаційні збитки, тис. грн. – 4,0; середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. – 480; середньорічна вартість нормованих оборотних засобів – 100 тис. грн.

7За планом діяльності виробничого цеху підприємства обсяг реалізації продукції має становити 212 тис. грн., а валові витрати на виробництво (собівартість) продукції не перевищувати 163 тис. грн., у тому числі витрати на оплату праці виробничих робітників — 35 тис. грн. Обчислити коефіцієнт приросту доходу виробничого цеху підприємства внаслідок збільшення обсягу реалізації на 15 % та умови, відповідно до якої частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції цеху дорівнює 0,35.

8Загальна виручка від реалізації товарної продукції підприємства має досягти 5900 тис. грн., а валові витрати на виробництво (собівартість) реалізованої продукції становити не більше 5000 тис. грн. Ставка податку на прибуток підприєм­ства дорівнює 25 % від загальної одержаної його величини. Сума чистого прибутку, що спрямовується на створення фонду розвитку виробництва, має скласти 440 тис. грн. Оцінити рівень достатності прибутку для самофінансування роз­витку підприємства у звітному році.

9Обчислити величину балансового прибутку підприємства на наступний рік, враховуючи такі очікувані показники його виробничо-господарської діяльності, тис. грн.: 1) обсяг продажу виробленої продукції — 6800; 2) повні витрати на виробництво товарної продукції — 4600; 3) залишки готової продукції на складах підприємства на початок і кінець розрахункового року — відповідно 200 та 100; 4) витрати на реалізацію продукції — 50; 5) дивіденди від придбаних акцій — 10; 6) дохід від оренди майна підприємства — 25.

10Компанія «Інтеркобо» здійснює свою комерційну діяльність, використовуючи товарообмінні (бартерні) операції. Зокрема, вона обмінює бензин на насіння соняшнику, організовує з нього виробництво олії і шроту та реалізовує ці продукти на зовнішньому й внутрішньому ринках. За розрахунковий рік компанія організувала виробництво 1540 т соняшникової олії і 1433 т шроту. Валові витрати на виробництво олії та шроту склали 739710 дол. США. Олія соняшникова йде на експорт у повному обсязі. Ціна реалізації 1 т олії — 555 дол. США (без ПДВ). Шрот реалізується на внутрішньому ринку сільським споживачам за ціною 58,5 дол. США за 1 т (у тому числі ПДВ становить 20 % продажної ціни). Ставка податку (платежів у бюджет) дорівнює 25 % від одержаного валового прибутку. Обчислити:

1) абсолютну величину чистого прибутку від комерційної діяльності компанії «Інтеркобо»;

2) рентабельність товарообмінних операцій (за валовим і чистим прибутком).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...