Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тести для самоперевірки. 1 Дохідність підприємства є:1 Дохідність підприємства є:

а) одним з найголовніших показників, які відображають його фінансовий стан;

б) показником, який визначає мету підприємницької діяльності;

в) показником, який характеризує основний результаті діяльності підприємства;

г) правильні «б» і «в»;

д) всі відповіді правильні.

2 Дохід підприємства — це виручка:

а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємст­ва та послуг невиробничого характеру;

б) підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору;

в) від реалізації виготовленої підприємством продукції;

г) усі відповіді правильні.

3 До доходів від позареалізаційних операцій підприємства відносяться доходи від:

а) реалізації нематеріальних активів;

б) пайової участі в діяльності спільних підприємств;

в) реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;

г) усі відповіді правильні.

4 Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є доходом від:

а) реалізації продукції, робіт, послуг;

б) реалізації матеріальних цінностей і майна;

в) позареалізаційних операцій;

г) усі відповіді неправильні.

5 Прибуток — це:

а) виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат;

б) частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність;

в) виручка від підприємницької діяльності;

г) дохід підприємства.

6 Прибуток як основний результативний показник діяльності підприємства характеризує:

а) винагороду за підприємницьку діяльність;

б) розмір монопольного доходу;

в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу підприємства;

г) дохід, що отримується за сприятливих умов функціонування.

7 Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

а) перевищення доходів над витратами;

б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі;

в) задоволення попиту;

г) усі відповіді неправильні.

8 Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від звичайної діяльності на величину:

а) процентів за довгострокові кредити;

б) податку на прибуток;

в) алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку на надзвичайний прибуток;

г) витрат на виконання позареалізаційних операцій.

9 Прибуток від операційної діяльності — це:

а) виручка від реалізації продукції;

б) грошове вираження вартості товару;

в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі (без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю;

г) чистий прибуток підприємства.

10 Прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства, не може бути використаним на:а) розвиток підприємства;

б) стимулювання праці робітників підприємства;

в) оплату поточних витрат підприємства;

г) виплату дивідендів за цінними паперами.

11 З метою підвищення прибутковості підприємству необхідно (за умов конкуренції):

а) підвищити обсяг виробництва продукції та зменшити її собівартість;

б) підвищувати якість продукції та ціни на неї;

в) застосовувати нові технології виробництва продукції;

г) правильно «а» і «б»;

д) правильно «а» і «в»;

є) усі відповіді правильні.

12 Рентабельність — це:

а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства;

б) відносний показник ефективності діяльності підприємства;

в) різниця між виручкою та прямими витратами;

г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції.

13 Рентабельність підприємства — це:

а) одержуваний підприємством прибуток;

б) відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу;

в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та оборотних коштів;

г) прибуток на 1 грн. обсягу реалізованої продукції.

14 Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як відношення:

а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

б) прибутку від операційної діяльності до виручки від реалізації;

в) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості майна підприємства;

г) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості основних фондів підприємства.

15 Рентабельність продукції визначається як співвідношення:

а) прибутку від звичайної діяльності до обсягу реалізації продукції;

б) прибутку від операційної діяльності та виручки від реалізації (без ПДВ та акцизу);

в) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості майна підприємства;

г) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості основних фондів та оборотних коштів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...