Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1 Закон України «Про власність» від 26 березня 1991р. // Голос України. - 1991. - 7 лютого.

2 Закон України «Про підприємництво» від 26 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997. - № 9.

3 Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. // Там само. - 1991. - № 24.

4 Закон України « Про бухгалтерський облік та фінан­сову звітність» від 16 червня 1999 р. // Урядовий кур'єр. -1999. - 1 вересня.

5 Закон України «Про господарські товариства» від
19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1991.-№49.

6 Закон України «Про інвестиційну діяльність» //Там само. - 1992. - № 10.

7 Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. // Урядовий кур'єр. - 1995. -18 травня.

8 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1997 р. // Там само. - 1997. - 6 червня.

9 Закон України «Про оренду державних підприємств та організацій» від 10 квітня 1992 р. // Нові закони Украї­ни.-К., 1992.

10 Закон України «Про приватизацію майна держаних підприємств» від 19 лютого 1997 р. // Урядовий кур'єр -1997.-15 травня.

11 Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 196 с.

12 Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред.. С.Ф. Покропивного . – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

13 Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник / За ред.. д. е. н., проф.. С.Ф.Покропивного. – К : КНЕУ,199. – 328 с.

14 Петрович Й.М., Будіщева І.О., Устінова І.Г., та ін. Економіка виробничого підприємництва: Навчальний посібник. – Львів:Оксарт,1996. – 416 с.

15 Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навч. посібник. - Львів, 2000.

16 Грузинов В.П. и др. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. - М.: ЮНИТИ, 1998.

17 Економіка підприємства: Навч. посібник / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання-Прес, 2001.

18 Економіка підприємства: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивнийтаін. -К.: КНЕУ, 2000.

19 Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко, М.М. Скотнікова, І.О. Чаюн. - К.: КНТЕУ, 2002

20 Економіка підприємства: Посібник / За ред. П.С. Харіва. - Т.: Екон. думка, 2000

21 Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів/3а ред. проф. Н.М. Ушакової - К.: «Хрещатик», 1999.-800 с

22 Зубовський В.М. Економіка підприємства/ В.М. Зубовський - К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999.

23 Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. Посібник/ В.В. Кулішов - К.: Вікар, 2001.

24 Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб./ Т.О. Примак -К.: Вікар, 2001.

25 СідунВ.А/ Економіка підприє­мства: Збірка тестів/ В.А Сідун, Ю.В. Пономарьова - X.: ХДУХТ, 2002.

26 СідунВ.А. Економіка підприє­мства: Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів/ В.А Сідун, Ю.В. Пономарьова -X.: ХДУХТ, 2002


 
 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...