Главная Обратная связь

Дисциплины:


Науковий текст. Модальність текстуВ одному реченні, звичайно, неможливий розгорнутий виклад якогось змісту. Для цього необхідно кілька (багато) пов’язаних між собою речень, тобто текст.

Текст (від латинського tехtum – тканина, зв’язок, побудова) – висловлювання, яке складається з кількох речень, має певну змістову і структурну завершеність. Текст являє собою сукупність речень, пов’язаних і змістом, і мовними засобами. У кожному наступному реченні використана попередня інформація, що й становить змістовий зв’язок між його частинами (реченнями, абзацами). Текст є засобом відтворення зв’язного мовлення.

Комунікативна ситуація — функціонально-комунікативна сфера (побутова, офіційно-ділова, наукова тощо), у якій створюють текст.

Науковий текст — цілісний комунікативний блок, що має чітку, логічну структуру із внутрішньо завершеними частинами (розділами, підрозділами, пунктами, параграфами, абзацами), насиченими відповідною термінологією.

Наукові тексти орієнтовані на читача-професіонала, підготовленого до сприйняття інформації. Змістом такого тексту є наукове знання, якому притаманні онтологічність, методологічність, аксіологічність, комунікативність, отже, науковий текст характеризується тими самими ознаками. Його зміст відображає певну часову послідовність різноманітних фактів, подій і думок.

Науковий текст неможливо створити без попередньо зібраного матеріалу, проведення певного (констатувального, формувального) дослідження, обдумування фактів. В іншому разі текст нагадуватиме огляд, реферат і виконуватиме лише інформативну, а не дослідницьку функцію.

Науковому тексту властива певна композиція: кожний компонент є значущою одиницею, тобто може виконувати функції роз'яснення, обґрунтування, уточнення, доповнення, унаочнення тощо. Вираження авторського ставлення дослідники називають модальністю тексту.

Важливими характеристиками наукового тексту є проблемність, гіпотетичність, цілеспрямованість, тобто він обов'язково відображає ту чи ту проблему, пропонує гіпотези, орієнтує на нове знання, доцільний і раціональний, спрямований на досягнення дослідницької мети та завдань.

Ознаками наукового тексту є цілісність, членованість, зв'язність, інформаційна, логічна, емоційно-оцінна, спонукальна насиченість, науковість, завершеність, послідовність, комунікативність тощо.

Цілісність наукового тексту передбачає внутрішню організованість, смислову єдність, цілісне оформлення початку і кінця твору, переходи між частинами тексту за допомогою певних мовних одиниць. Цілісність тексту виявляється також у визначеній логіко-смисловій структурі, компонентами якої є тематика, проблематика, ідеї тексту.Зв'язність наукового тексту полягає в поєднанні його компонентів між собою за змістом. Лінійне розгортання тексту супроводжують слова цей, той, такий, це, усе це, тут, зазначений, подібний, аналогічний, що вказують на єдність або близькість суб'єкта дії, об'єкта або місця дії, а також повтори окремих слів чи їх синонімів. Логічну зв'язність наукового тексту забезпечують мовні одиниці, що виражають причи­ну і наслідок (тому що; зважаючи (з огляду) на це; через те що); умову (завдяки тому що) і наслідок (оскільки; внаслідок цього; у зв'язку з цим; згідно з цим; у цьому (такому)разі (випадку); за цих (таких) умов; на цій підставі).

Членованість тексту виражає відношення, які існують між розділами, підрозділами тексту. Послідовність у науковому тексті реалізується через спеціальні функціонально-синтаксичні засоби, що вказують на порядок розвитку думки (насамперед, потім, тепер), перехід від однієї думки до іншої (розглянемо, зупинимося на....розглянувши..., перейдемо до...), результат, висновок (отже, підсумуємо...). Комунікативність передбачає спрямованість тексту на відповідного адресата.

Інформативна, логічна, оцінна насиченість наукового тексту виявляється у здатності мовних одиниць виражати смислові компоненти, які допомагають читачеві зрозуміти смисл тексту. Ознака науковості виявляється (за Ю. Сорокіним) у дослідженні об'єктивного (істинного) змісту речей і явищ та їх взаємодії.

 

Наукові тексти різних жанрів будуються за єдиною логічною схемою. В основі цієї схеми знаходиться головна теза - твердження, що вимагає обгрунтування; теза включає в себе предмет мовлення (те, про що говориться в тексті) і головний аналізований ознака (те, що йдеться про цей предмет). Доказами головного тези є аргументи (докази, підстави, наведені в доказ), кількість яких залежить від жанру і обсягу наукового тексту. Для більш повної аргументації тези необхідні також ілюстрації - приклади, що підтверджують висунуті теоретичні положення.

Текст наукового стилю завершується висновком (резюме), в якому міститься аналітична оцінка проведеного дослідження, намічаються перспективи подальших розвідок.

 

Серед принципів укладання наукових текстів учені виділяють такі:

Ø принцип змістової насиченості, що полягає в новизні професійно орієнтованої інформації, її пізнаваль­ній цінності, лексичному і граматичному наповненні;

Ø принцип професійної значущості, що виявляється у повідомленні необхідної інформації з галузі професійної сфери діяльності;

Ø принцип наукової інформативності, спрямований на вияв смислової і змістової новизни наукового тексту, що розкривається в авторській концепції, оцінці певного явища чи факту;

Ø принцип новизни наукового тексту, що характеризується наявністю теоретичних положень, нових знань, які обґрунтовані на основі фундаментальних або прикладних наукових досліджень і впроваджені у практику;

Ø принцип змістової завершеності, який реалізується у цілісності розкриття поставлених завдань;

Ø принцип проблемності, що передбачає потребу кодування проблемних запитань у назвах, змісті окремих параграфів і всього наукового тексту;

Ø принцип доступності фахівцеві однієї чи кількох галузей, що означає зрозумілість, легкість сприйняття інформації, відповідність повідомлення комунікативній сприйнятливості користувача;

Ø принцип інтертекстуальності, який характеризують як багатовимірний зв'язок наукового тексту з іншими.

 

Архітектонічною одиницею тексту є абзац.

Абзац(нім. — перерва, пауза) — відступ управо на початку першого рядка кожної частини тексту.

Абзаци окреслюють послідовність думок автора, їх завершений характер. Кожний абзац розвиває думку попереднього, випливає з нього і пов'язаний із наступним. В абзаці важливу роль відіграє перше речення. Щоб головна думка, сформульована в ньому, розвивалася й далі, в наступних реченнях варто застосувати повтор одного й того самого слова, словосполучення, відповідних займенників тощо. Грамотне членування тексту на абзаци допомагає осмислити прочитане.

Абзац може складатися з одного речення, якщо йому надають особливого значення. Перехід від одного абзацу до іншого часто означає перехід до нової думки.

Наукові тексти відповідно до функціонального призначення поділяють на такі види:

1. оглядовий текст — забезпечує наукове обґрунтування предмета дослідження, установлює межі цього дослідження, показує ступінь невивченості його окремих складових.

2. методологічний текст — слугує для вмотивування та опису специфіки методології проведеного дослідження.

3. емпірико-фактологічний текст — містить опис фактологічної бази дослідження, класифікації й узагальнення фактів у конкретному дослідницькому контексті.

4. теоретичний текст — подає теоретичні аспекти предмета дослідження.

5. пояснювальний текст — розкриває основні положення, містить різні примітки і тлумачення понять, таблиць, формул, рисунків тощо.

6. додатковий текст — подає анкети, тексти завдань, рисунки, графіки, статистичний матеріал як додаткові докази наукових положень. Такий текст розміщують у додатках до наукової роботи.

7. науковий текст мішаного типу — йому властиві ознаки різних видів наукових текстів (теоретичного з елементами оглядового, емпірико-фактологічного або пояснювального текстів).

Отже, ознаками наукового тексту є чітка, логічна структура, зв'язність, проблемність, гіпотетичність, інформаційна, логічна, емоційно-оцінна, спонукальна насиченість, завершеність, комунікативність, модальність. Створити якісний текст допомагає сформована культура читання.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...