Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обов’язки студентівОбов’язки і права студентів при виконанні програм практик визначаються чинним положеннями практичного навчання, діючим трудовим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку господарства.

До від’їзду на практику студент зобов’язаний:

· пройти загальний інструктаж про практику і отримати направлення, програму, навчально – методичну літературу, форму щоденника;

· попередньо з’ясувати з науковим керівником тему і програму індивідуальної науково – дослідної роботи пов’язаної з пілготовкою дипломної роботи.

У вказаний за направленням строк студент зобов’язаний прибути до місця практики і приступити до виконання її програми. Запізнення на практику, незалежно від причин, автоматично продовжує її строк на кількість пропущених днів.

Протягом всього строку практики на студентів поширюється діюче трудове законодавство і правила внутрішнього розпорядку господарства.

Систематичні прогули, порушення режиму, невиконання програми практики унеможливлює виконання студентом завдань, а отже, призводить до невиконання навчального плану, наслідком чого є відрахування студента з навчального закладу. В перший день практики студент повинен пройти інструктаж з техніки безпеки. Обов’язки і права студента на робочому місці в господарстві визначаються покладеним на нього обов’язками і існуючою структурою управління. Студент – практикант окрім виконання своїх обов’язків і завдань повинен приймати участь у громадському житті колективу господарства.

По закінченню практики студент здає на кафедру керівникові щоденник, в якому він вів щоденно систематичні записи про виконану роботу. Підписаний керівником практики і завірений на підприємстві його керівником і печаткою, щоденник є підставою для складання звіту. Звіти без оформленого щоденника до захисту не допускаються.

Звітність

Після закінчення польового періоду практики студенти готують розгорнутий звіт, в якому наводять програму практики, об’єкти досліджень (ґрунти та ландшафти)Ю характеристику основних факторів та умов стану екосистем із врахуванням спеціалізації, наукового напряму кафедри, який студент обрав. Звіт ілюструється табличним матеріалом, світлинами, схемами та картограмами. В тексті звіту мають бути посилання на опрацьовані літературні джерела, методичні рекомендації практичних досліджень, стандартів, чинних нормативних документів, тощо. Закінчується звіт висновками та рекомендаціями студента стосовно стабілізації екологічного стану досліджуваної території господарства.

Звіт подається на рецензію керівникові виробничої практики і після перевірки захищається на комісії, а студент отримує відповідну оцінку проведеної роботи.
Список рекомендованої літератури

1. Агроекологія / М.М.Городній, М.К-Шикула, І.М.Гудков та інш. Під ред. М.М.Городнього - К.: Вища школа, 1993. – 414 с.

2. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур/Под ред. В.В. Медведева. К.: Аграрная наука, 1997. – 162 с.

3. Агроэкологическая оценка условий роста сельскохозяйственных культур / Под ред. Медведєва В.В. – К.: Урожай. – 1998. – 185 с.

4. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. - М.:ЮНИТИ, 1998.-455с.

5. Атлас Украинской ССР / Под ред. Н.К-Крупского, Н.И.Полупана. - К.: Урожай. – 1979 – 160 с.

6. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв / Под ред. Д.Г.Звягинцева. – М.: Изд-во Моск. ун-та. – 1989. – 335 с.

7. Барановський В. А. Екологічний атлас України. - К.: Географіка, 2000 – 78 с.

8. Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практика. - К.: Лібра, 2002.-63 с.

9. Білявський Г.О. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2000. - 336с.

10. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум з загальної екології.-К.: Либідь, 1997.-158с.

11. Вадюнина А.Р., Корчагина З.А. / Методы исследования физических свойств почв. – М.: Наука. – 1986. – 413 с.

12. Гиляров М.С., Криволуцкий Д.А. Жизнь в почве. – М.: Мол.гвардия, 1985. – 191с.

13. Гідролого-екологічний тлумачний словник /За ред. проф. А.В. Яцика. -К.: Урожай, 1995.-156с.

14. Городній М.М., Шикула М.К., Гудков І.М. Агроекологія. - К.: Вища шк., 1993.-416с.

15. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. - К.: Вид-во Укр. фітосоціал. центру, 1998.-196с.

16. Джигирей В.С. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. - Львів, 2000. - С. 173-264.

17. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почв. - М.: Изд. Моск. Ун-та, 1986. –135 с.

18. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів України / Б.С.Носко, Б.С.Прістер, М.В.Лобода та ін., За ред. Б.С.Носка, Б.С.Прістера, М.В.Лободи. – К.: Урожай, 1994. – 336 с.

19. ДСТУ 4362:2004. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів. К.: Держводоспоживстандарт України,. – 2006. – 19 с.

20. Екологічне підприємництво: Навчальний посібник /В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін. -К.: Мета, 2001. - 191с.

21. Екологічний аудит: Навколишнє природне середовище. Екоменеджмент. Екостандарти. Підприємство. Стратегія. Екологічна безпека. Конкурентоспроможність. Екопідприємство: Підручник для студентів екологічних спеціальностей /За ред. В.Я Шевчука. - К.: Вища шк., 2000. - 344с.

22. Екологічний аудит: Посібник з екологічного менеджменту і екологічного аудиту /В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін. -К.:Символ-Т, 1997.-221с.

23. Екологія: основи теорії і практики: Навчальний посібник /За ред. А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький та ін. - Львів: Новий світ, 2003. -296с.

24. Заславский М.Н. Эрозиоведение. – М., 1983. – 320 с.

25. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: ТОВ Лібра, 1998. - 248с.

26. Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта. – М.: Мысль, 1983. – 156 с.

27. Ковда В.А. Биогеохимия почвенного покрова. – М.: Наука. – 1986. – 317с.

28. Корабльова А.І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища. - Дніпропетровськ: Центр екологічної освіти. Вид. 2, 2001. -265с.

29. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. -К.:МАУП 1998. -228с.

30. Корсок К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. - К, 3998.

31. Кривов В.М. Екологічно-безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів. – К.: Урожай, 2006. – 304 с.

32. Куценко О.М., Писаренко В.М. Агроекологія.-К.:Урожай, 1995. -224с.

33. Кучерявий В.П. Екологія. — Львів: Світ, 2000. - 480с.

34. Лабораторный практикум по почвоведению/ Н.А. Дубровина, Б.Т. Кабаченко, А.М. Туренко и др.: Под ред. Н.К.Шикулы.-ч.1.-К.:Из-во УСХА 1982.– 101с.

35. Малишко М.І. Екологічне право України: Навчальний посібник /За ред. академіка В.З. Янчука. - К., 2001. - 392с.

36. Медведєв В.В., Лактіонова Т.М. / Спрощена методика обстеження та оцінка агрофізичного стану орних земель // Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

37. Методические указания к выполнению лабораторных работ по общей экологии. - Макеевка, ДонГАСА, 1999.

38. Охорона грунтів. Навч. Посіб./М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик/За ред. М.К. Шикули. К.:Т-во «Знання», КОО, 2001.– 398 с.

39. Патика В.П., Тарарико О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

40. Полевой определитель почв / Под ред. Н.И.Полупана, Б.С.Носко, В.П.Кузьмичева. - К.: Урожай 198.– 320 с.

41. Полупан М.І., Соловей В.Б., Кисіль В.І., Величко В.А. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України – К.: Коло обіг, 2005. – 304 с.

42. Почвоведение И.С. Кауричев, Н.П.Панов, Н.Н. Розов и др.. Под ред. И.С. Кауричева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989.-719 с.

43. Почвы Украины и повышения их плодородия. Т.1. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные аспекты / Под ред. Н.И.Полупана. - К.: Урожай, 1988.

44. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. В 4 кн. /Пер. с англ. С.В. Ан, Т.В. Никитиной. - М.: Мир, 1999. - 340с.

45. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990.-637с.

46. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципи и гипотезы). - М.: Россия молодая, 1994. - 366с.

47. Рибачок Б.М. Основи технології та промислова екологія: Навчальний посібник. -К.: УЗМН Міносвіти, 1997. - 159с.

48. Рідей Н.М., Строкаль В.П., Рибалко Ю.В. Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика. – Херсон: Видавництво Олді-плюс, 2011. – 568 с.

49. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних І техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф /Відп. ред. В.В. Дурдипець, Ю.О. Привалов. - К.: Стилос, 2001. - 497с.

50. Статистичний збірник "Довкілля України" за 1999 р. /Державний комітет статистики України; Під заг. кер. Ю.М. Остапчука. - К., 2000. - 286с.

51. Тараріко О.Г., Шикула М.К. та інші. Методичні рекомендації з організації охорони та раціонального використання ґрунтів, К.: НАУ. -- 1998.

52. Тишлер В. Сельскохозяйственная зкология. Пер. с нем. Б.Р. Стригановой, В.А. Турчаниновой., подред. М.С. Гилярова. М., «Колос», 1971, 455с.

53. Черников В.А., Чекерес А.И. Агроэкология: Учебник. - М.: Колос, 2000. -533с.

54. Шевчук В.Я. Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід: Посібник для екологічного менеджменту. - К.: Символ-Т, 1997. — 247с.

 

 

Для нотаток

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...