Главная Обратная связь

Дисциплины:


Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістомКЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

План рахунків бухгалтерського обліку.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Всі рахунки, які використовуються в об­ліку, за тією чи іншою ознакою можна поєднати в однорідну групу.

Групування рахунків за певними однорідними ознаками називається класифіка­цією рахунків.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку має відповідати таким принципам:

повноти(господарські засоби та джерела їх утворення, гос­подарські процеси та результати діяльності мають повною мірою відображатися на рахунках);

ідентифікації діяльності(рахунки бухгалтерського обліку відображають стан та рух активів, власного капіталу і зобов'язань підприємства й особливості його діяльності);

істотності (рахунки бухгалтерського обліку розміщують за ступенем впливу на обсяг і структуру активів і джерел, стадій кругообороту капіталу та результатів діяльності);

мобільності (рахунки бухгалтерського обліку за умови набуття певних ознак легко можуть бути віднесені до тих чи інших груп, моделей об'єднання чи поділу).

Рахунки бухгалтерського обліку класифікують за двома основними ознаками: 1 за економічним змістом та 2 за призначенням і структурою (будовою).

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом

Класифікація рахунків за економічним змістомвстановлює, що саме обліковується на даному рахунку, які конкретні об'єкти відображаються на ньому залежно від їхнього економічного змісту. Ця класифікація спрямована на встановлення номенклатури бух­галтерських рахунків, необхідної та достатньої для відображення господарської діяльності економічного суб'єкта.

Відповід­но до групування об'єктів обліку (господар­ських засобів і їх джерел та господарських процесів) бухгалтер­ські рахунки за своїм економічним змістом поділяють на три групи:

> рахунки для обліку господарських засобів (ресурсів, активів).

> рахунки для обліку джерел утворення господарських засобів( активів.)

> рахунки для обліку господарських процесів.

1. На рахунках господарських засобів (активів) відображають наявність (стан) та рух засобів. Залежно від виконуваних у госпо­дарстві функцій вони поділяються на: необоротні активи, запаси,грошові кошти, кошти в розрахунках.

Рахунки для обліку необоротних активіввикористовують для отримання та узагальнення інформації про наявність і рух основ­них засобів, нематеріальних активів, фінансових та капітальних інве­стицій та інших необоротних активів. До них належать рахунки:10 "Основі засоби", 1 1 "Інші необоротні матеріаль­ні активи", 12 "Нематеріальні активи", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 16 "Довгострокові біологічні активи", 17 "Відстрочені податкові активи" та ін.Рахунки для обліку запасіввикористовують для обліку і кон­тролю запасів, необхідних для здійснення виробничого процесу. До них належать рахунки: 20 "Виробничі запаси", 21 "Поточні біологічні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 23 "Вироб­ництво", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 28 "Товари".

Рахунки для обліку коштіввикористовують для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у національній та іноземній валюті в касах, на поточних та інших рахунках у банках, грошових документів тощо. До них належать рахунки: 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 34 "Короткострокові векселі одержані", 35 "Поточні фінансові інвестиції".

Рахунки для обліку коштів у розрахункахвикористовують для узагальнення інформації про розрахункові відносини з покуп­цями та замовниками за відпущену продукцію (виконані роботи, надані послуги), з різними дебіторами за виданими авансами, підзвітними сумами, нарахованими доходами тощо. До них нале­жать рахунки: 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 38 "Резерв сумнівних боргів", 39 "Витрати майбутніх періодів".

Всі розглянуті вище рахунки є активними.

2. На рахунках джерел господарських засобіввідображають на­явність та рух джерел. За характером відображуваних на них дже­рел рахунки цієї групи поділяють на рахунки джерел власних за­собів і рахунки джерел залучених засобів.

Для обліку джерел власних засобів використовують дві групи рахунків: р-ки власного капіталу і р-ки забезпечення зобов'язань.

Рахунки власного капіталувикористовують для обліку та уза­гальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власно­го капіталуДо них належать рахунки:40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резерв­ний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал".

Рахунки забезпечення зобов'язаньвикористовують для отри­мання інформації про стан і рух різних забезпечень, цільове фінансування і цільові надходження тощо. До них належать рахунки: 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансуван­ня і цільові надходження".

Для обліку джерел залучених засобів використовують дві групи рахунків: довгострокові зобов'язання і поточні зобов'язання.

Рахунки довгострокових зобов'язаньвикористовують для обліку та узагальнення інформації про стан та рух зобов'язань підприємства за отримані позики банків, за випущеними облігаціями, за виданими векселями та іншими довгостроковими зобов'язаннями, тобто про за­боргованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного цик­лу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До них належать рахунки:50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 54 "Відстро­чені податкові зобов'язання", 15 "Інші довгострокові зобов'язання".

Рахунки поточних зобов'язаньвикористовують для обліку та узагальнення інформації про стан та рух поточних зобов'язань підприємства за отримані кредити банків, за виданими векселями та іншими зобов'язаннями, погашення яких відбувається у звичайно­му ході операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До них належать рахунки: 60 "Короткострокові позики", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 62 "Короткострокові векселі вида­ні", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 64 "Розра­хунки за податками та платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", 67 "Розрахунки з учасни­ками", 68 "Розрахунки за іншими операціями", 69 "Доходи майбутніх періодів"

Рахунки формування джерел господарських засобів є пасивни­ми.

На рахунках господарських процесів обліковують господарські операції, пов'язані із заготівлею та придбанням ресурсів, виробницт­вом продукції (виконання робіт та надання послуг) та її реаліза­цією. До рахунків господарських процесів належать: 15 "Капітальні інвестиції",23 "Виробництво", 90 "Собівартість реалізації", 70 "Доходи від реалізації" та ін.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...