Главная Обратная связь

Дисциплины:


Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структуроюКласифікація рахунків за призначенням і структурою показує, як саме обліковуються ті або інші засоби, джерела їх утворення та господарські процеси на бухгалтерських рахунках, що саме відображається за дебетом та кредитом рахунка та що ха­рактеризує залишок (сальдо) відповідного рахунка.

Рахунки бухгалтерського обліку за призначенням і струк­турою поділяють на такі групи: основні, регулюючі, операційні, результатні, позабалансові.

1. Основні рахункипризначені для обліку стану та руху госпо­дарських засобів та їх джерел. Вони називаються основними тому, що об'єкти, які обліковуються на них, тобто господарські активи та їх джерела утворення, є основою господарської діяльності підпри­ємства, характеризують у своїй сукупності майновий стан підпри­ємства і на підставі показників цих рахунків (залишків) складають бухгалтерський баланс. Основні рахунки поділяють на матеріальні, грошові, розрахункові та рахунки капіталів.

Матеріальні рахункипризначені для обліку наявності та руху (надходження і використання) матеріальних цінностей підприєм­ства.До них належать рахунки: "Основні засоби", "Виробничі запа­си", "Товари" та ін. Всі вони є активними.

Грошові рахункипризначені для обліку наявності руху грошо­вих коштів підприємства в національній та іноземній валюті в касі, на рахунках у банках, а також грошових документів. До них нале­жать рахунки: "Каса", "Рахунки в банках", "Інші кошти". Всі вони активні.

Розрахункові рахункипризначені для обліку і контролю розра­хункових відносин даного підприємства з іншими підприємствами й особами. Розрахункові рахунки по­діляють на активні й пасивні.

Активні розрахункові рахункипризначені для обліку дебітор­ської заборгованості й розрахунків за нею.До активних належать такі рахунки: "Розрахунки з покупцями та замовниками", "Розрахунки з різними дебіторами" та ін.

Пасивні розрахункові рахункивідображають розрахункові відносини з кредиторами, тобто за зобов'язаннями даного підприєм­ства перед іншими підприємствами, організаціями та особами. До пасивних належать такі рахунки: "Розрахунки з постачальниками та підрядни­ками", "Розрахунки за податками і платежами", "Розрахунки з оплати праці", "Розрахунки з учасниками", "Довгострокові позики", "Довгострокові векселі видані" та ін.

Рахунки капіталівпризначені для обліку і контролю стану та руху власного капіталу та забезпечення зобов'язань. До цієї групи входять рахунки: "Зареєстрований капітал", "Додатковий капітал", "Резервний капітал", "Цільове фінансування і цільові надходження" та ін. Всі капітальні рахунки пасивні.2. Регулюючі рахункипризначені для коригування (уточнення) показників основних рахунків і окремих статей балансу. Самостійно­го значення регулюючі рахунки не мають, тому кожен із них роз­глядається в сукупності з основними рахунками.

Регулюючі рахунки можуть зменшувати або збільшувати (до­повнювати) оцінку засобів на основних рахунках. Залежно від цьо­го їх поділяють на контрарні та доповнюючі.

А. Контрарні рахункизастосовують для регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків. Регулюючі рахунки при складанні балансу наводять у рядках після основного рахунка і до підсумку балансу не включають. Контрарні рахунки поділяють на:

- Контрактивні рахункипризначені для обліку сум, на які змен­шується залишок основного рахунка, який стоїть в активі балансу, а самі є пасивними рахунками.

- Контрпасивні рахункипризначені для обліку сум, на які змен­шується залишок основного рахунка, який стоїть у пасиві балансу, а самі є активними рахунками.

Б. Доповнюючі регулюючі рахункизавжди збільшують суму за­лишку основного рахунка, що регулюється. Якщо основний раху­нок активний, то і регулюючий доповнюючий його рахунок також активний; якщо основний рахунок пасивний, то і доповнюючий його рахунок також пасивний.Є активні й пасивні допов­нюючі рахунки.

3. Операційні рахункипризначені для відображення господар­ських процесів (процесів постачання, виробництва і реалізації, а також результатів діяльності підприємства). До операційних рахунків належать: розподільчі та калькуляційні.

А. Розподільчі рахункипризначені для обліку витрат, які за своєю природою не можуть бути віднесені на відповідні рахунки, а вимага­ють розподілу за певними критеріями. Розподільчі рахунки поділя­ють на збірно-розподільчі й звітно-розподільчі.

- Збірно-розподільчі рахункипризначені для попереднього збирання витрат, пов'язаних зі здійсненням загальновиробничих функцій, з метою наступного їх розподілу за відповідними об'єктами.Прикла­дом збірно-розподільчого є рахунок "Загальновиробничі витрати".За дебетом рахунка протягом місяця накопичують витрати, пов'я­зані з організацією, управлінням та обслуговуванням виробництва, а наприкінці місяця за відповідним критерієм їх розподіляють (спи­сують) між рахунками "Виробництво" та "Собівартість реалізації". Виконавши розподільчу функцію, рахунок закривається, і сальдо немає.

- Звітно-розподільчі, або бюджетно-розподільчі, рахунки викори­стовують для розмежування витрат і доходів між суміжними звітни­ми періодами (місяцями, роками) з метою рівномірного включення витрат у затрати виробництва або відображення в обліку одержаних доходів.

Звітно-розподільчі рахунки можуть бути активними і пасивни­ми. До активних відносять рахунки "Витрати майбутніх періодів", "Резерв сумнівних боргів", до пасивних — "Доходи майбутніх періо­дів", "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Б. Калькуляційні рахункипризначені для обліку витрат, пов'яза­них із виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням по­слуг з метою обрахування їх собівартості.До калькуля­ційних належать рахунки: "Виробництво", "Капітальні інвестиції" та ін.На калькуляційних рахунках протягом місяця за дебетом збирають витрати, а за кредитом — списують витрати, що включа­ються у собівартість готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Сальдо калькуляційних рахунків може бути тільки дебето­вим і показує затрати в незавершене виробництво, які розрахову­ються на основі інвентаризації.

4. Результатні рахункивикористовують для відображення та порівняння витрат і доходів. Залежно від ступеня порівняння результатні рахунки поділя­ють на: операційно-результатні й фінансово-результатні.

А. Операційно-результатні рахункипризначені для виявлення результатів господарської діяльності підприємства шляхом порівняння валових доходів і валових витрат та визначення результату: при­бутків чи збитків. До цих рахунків належить рахунок "Фінансові результати".

Б. Фінансово-результатні рахункипризначені для обліку і кон­тролю чистих фінансових результатів діяльності підприємства — прибутку чи збитку. Прикладом фінансово-результатних рахунків є пасивний раху­нок "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Основні, регулюючі, операційні рахунки становлять систему рахунків і називаються балансовими. Поряд з балансовими рахунками в бухгалтер­ському обліку використовують рахунки, які не відображаються в балансі, а розміщуються за його підсумком. Такі рахунки називають позабалансовими.

5. Позабалансові рахунки призначені для обліку наявності та руху цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні, умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо); бланків суворого обліку; списаних активів (нестачі цінностей, дебі­торська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшко­дування винними особами (боржниками).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...