Главная Обратная связь

Дисциплины:


Економічна сутність санації підприємствСлово „санація” походить від латинського „sanare” – оздоровлення, видужування.

Серед вітчизняних вчених не існує єдиної думки щодо визначення терміну „санації”. Економічний енциклопедичний словник це поняття пов’язує з системою заходів здійснюваних для запобігання банкрутств промислових, торгівельних, банківських монополій, визнаючи, що санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства з потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства. Дане тлумачення „санації” не розкриває в повній мірі ціль, механізм і порядок проведення санаційних заходів і методології їх вибору.

Прийняті Закони України також дають різне тлумачення „санації”.

Так у Законі України „Про банкрутство” (1992 р.) під санацією розуміється задоволення вимог кредиторів і виконання зобов”язань перед бюджетом та іншими державними цільовими фондами у тому числі кредитором, що добровільно бере на себе задоволення зазначених вимог та виконання відповідних зобов”язань. Таке тлумачення відображає інститут переведення боргів.

Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом” (1999р.) розрізняє поняття „санація” та „досудова санація”.

Санація розглядається як система заходів, передбачена процедурою провадження справи про банкрутство з метою запобігання ліквідації боржника і спрямованих на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації боргів та капіталу і (або) зміною організаційної та виробничої структури боржника.

Досудова санація – система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснюваних власником боржника, інвестором з метою запобігання його ліквідації, вдавшись до реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство.

Наведене визначення санації також не відображає всі сторони санаційного процесу і недостатньо чітко вказує на досягнення головної мети.

Санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника у довгостроковому періоді.

Сутність можна розкрити через розгляд типів санаційних заходів: соціальні, організаційно-правові (із збереженням або без збереження організаційно-правової форми та юридичного статусу), виробничо-технічні (модернізація, поліпшення якості, зниження собівартості, вдосконалення асортименту), фінансово-економічні.

Метою фінансової санації є поліпшення структури капіталу, покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, відновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, забезпечення конкурентоспроможності у довготривалому періоді шляхом фінансування заходів виробничо-технічного характеру,


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...