Главная Обратная связь

Дисциплины:


Менеджмент фінансової санації підприємстваПроцес організації фінансової санації підприємств можна по­дати трьома основними функціональними блоками:

1. Розробка санаційної концепції та плану санації. 2. Проведення санаційного аудиту. 3. Менеджмент санації.

План санації, як правило, розробляють за дорученням власни­ків чи керівництва підприємства консалтингові чи аудиторські фірми в тісному взаємозв'язку із внутрішніми службами контролінгу (якщо такі є на підприємстві). У разі, якщо санація здійс­нюється у ході провадження справи про банкрутство, то розроб­ляти план повинен призначений арбітражним судом керуючий санацією [23]. Санаційний аудит здійснюється аудиторськими компа­ніями на замовлення потенційних санаторів, кредиторів та інших осіб, які можуть взяти участь у фінансуванні санації.

Сутність менеджменту санації можна розглядати у двох аспектах: інституційному та функціональному.

З інституційного бокудо менеджменту санації можна відне­сти всіх фізичних осіб, які уповноважені власниками суб'єкта го­сподарювання чи силою закону провести фінансову санацію під­приємства, тобто здійснювати фактичне управління підприєм­ством на період його оздоровлення. Досить часто на межу банкрутства підприємство доводить саме невміле чи на­вмисно неправильне управління. Керівництво підприємства, яке привело його до фінансової кризи, як правило, не в змозі ефекти­вно управляти фінансовою санацією тому як правило відбувається його заміна.

До осіб, які можуть бути носіями менеджменту сана­ції, відносять контролюючі органи (наприклад департамент банківського нагляду НБУ, страховий нагляд тощо), консультан­тів, аудиторів, керуючих санацією, які призначаються відповідно до рішення арбітражного суду, представників банківських уста­нов чи інших кредиторів, досвідчених менеджерів, а також ко­лишнє або нове керівництво підприємства. Вирішення питання з призна­ченням менеджменту санації належить до числа першочергових заходів у рамках фінансового оздоровлення [23].

Зфункціонального бокуменеджмент санації — це система антикризового управління, яка полягає в ефективному викорис­танні фінансового механізму з метою запобігання банкрутству та фінансового оздоровлення підприємства. Функціональні сфери менеджменту санації можна розглядати як окремі фази управлін­ського циклу, причому у процесі санації підприємства такі цикли перманентно повторюються при досягненні окремих стратегіч­них чи тактичних цілей.

До функціональних сфер менеджменту санації відносяться такі:

а) постановка цілей і завдань; б) формування та аналіз проблеми (головна проблема — фі­нансова криза); в) пошук альтернатив, прогнозування та оцінювання їх реалізації (добір і оцінювання необхідного каталогу санаційних заходів); г) прийняття рішення; д) реалізація (проведення конкретних санаційних заходів); е) контроль; є) аналіз відхилень.

Ефективна система контролінгу є важливою складовою організації менеджменту санації. Головним завдан­ням якого є визначення стратегічних та тактичних цілей санації, орієнтація процесу управління на досягнення цих цілей. Надзвичайно важливим є створення системи інформаційного забезпечення, планових, аналітичних та контрольних служб. У кожному конкретному випадку організація менеджменту санації і управління процесом подолання фінансової кризи потребує індивідуального підходу.


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...