Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система раннього попередження та реагування: прогнозування банкрутстваСвоєчасне виявлення проблемних тенденцій, факторів, ідентифікація фінансової кризи на під-ві та розробка антикризових заходів є чи не головним завданням системи стратегічного контролінгу. Все це можливо здійснити впровадивши на під-ві системи раннього попере­дження та реагування (СРПР) як одного з важливих інстру­ментів системи контролінгу.српр— це особлива інформаційна система, яка сиг­налізує керівництву про потенційні ризики, які можуть насу­ватися на під-во як із зовнішнього, так і з внутрішньо­го середовища. роцес створення системи раннього попередження складаєть­ся з ряду етапів:визначення сфер спостереження;визначення індикаторів раннього попередження, які можуть указувати на розвиток того чи іншого негативного процесу;визначення цільових показників та інтервалів їх зміни за ко­жним індикатором;формування завдань для центрів обробки інформації (розробка висновків щодо впливу тієї чи іншої інформації на діяльність під-ва);формування інформаційних каналів: забезпечення прямого та зворотного зв'язку між джерелами інформації та системою раннього реагування, між системою та її користувачами — керівниками всіх рівнів.Розрізняють дві підсистеми СРПР: систему, зорієнтовану на внутрішні параметри діяльності під-ва (ідентифікацію наслідків дії тих чи інших факторів, визначення симптомів, виявлення першопричин), та систему, зорієн­товану на зовнішнє середовище. Предметом дослідження остан­ньої є завчасне прогнозування загроз, насамперед із боку контр­агентів (для банків це аналіз підприємств з метою оцінки їх кредитоспроможності), держави, конкурентів і т.н. На базі системи раннього попередження та реагування будує­ться система управління ризиками, яка включає в себе такі блоки завдань: • ідентифікація ризиків; • оцінка ризиків; • нейтралізація ризиків.

Виявлення загрози банк­рутства, тобто прогнозування банкрутства є головним завданням СРПР. Прогнозування банкрутства полягає в своєчасній розробці контр­заходів, спрямованих на подолання під-вом негативних тенденцій. В економічній літературі існує чимало моделей прогнозу­вання банкрутства

Фундаментальний підхідгрунтується на зборі й аналізі всієї інформації про підприємство із внутріш­ніх та зовнішніх джерел. Зовнішня інформація дає підставу оцінки сучасного стану і перспектив галузі, до якої належить це підприємство, загальний розвиток кон'юнк­тури і т.д. З огляду на здобуті загальноекономічні дані, внутрішні джерела інформації та фінансові плани підпри­ємства прогнозуються результати його господарської діяльності на найближчий період. Отже, фундаментальний підхід до оціню­вання кредитоспроможності та прогнозування банкрутства під­приємства зорієнтований на внутрішнє фінансове планування й бюджетування та на оцінку перспективного розвитку суб'єкта го­сподарювання [23].Технічний підхіддо прогнозування банк­рутства ґрунтується на аналізі даних звітності минулих періо­дів — показників балансу та звіту про прибутки і збитки.

Інструментамисистеми раннього по­передження та прогнозування банкрутства підприємств є ряд показників в тому числі синтетичних, інтегральних і методів розглянутих вами при вивченні дисципліни „Фінансовий аналіз”. До них відносяться: дискримінаптний аналіз, тест на банкрут­ство Тамарі(фінансовий аналітик „Bank of Israel”), двофакторна і п'ятифакторна модель Альтмана, модель Спрінгейта, універсальна дискримінаційна функція, система показників та коефіцієнт Бівера, Cash-Flow і його відношення до заборгованості, темп зростання власного капіталу, коефіцієнти відновлення чи втрати платоспроможності та багато інших які дають можливість постежити тенденції зміни фінансового стану суб’єкта господарювання.

Крім синтетичних показників існує багато кількісних підходів щодо оцінки ймовірності фінансової кризи та банкрутства підприємств: методика, визначена законодавством України; методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій, запропонована Агентством з питань попередження банкрутства підприємств і організацій;горизонтальний, вертикальний і трендовий аналіз;аналіз фінансової стійкості на основі визначення надлишків або відсутності джерел для формування запасів і витрат (показник типу фінансової ситуації);аналіз матриць фінансової рівноваги; аналіз фінансових компонентів; експертна діагностика.

Загалом з метою раннього попередження, запобігання, діагностики визначається група об’єктів спостереження і система фінансових показників які сигналізують про загрозу банкрутства (ліквідності, платоспроможності, структури капіталу, структури і терміновості зобов’язань, чистого грошового потоку), що потребують постійного нагляду і реагування.

Організаційно прогнозування банкрутства може бу­ти здійснено як на самому підприємстві, так і за його межами, наприклад на базі консалтингової фірми, яка обслуговує це під­приємство.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...