Главная Обратная связь

Дисциплины:


Моделі прогнозування банкрутства:дискримінантні моделіСеред основних функціонально–організаційних інструментів реалізації системи раннього попередження та реагування на підприємстві можна виділити прогнозування банкрутства (кількісної оцінки ймовірності настання фінансової неспроможності підприємства). При цьому оцінка ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання здійснюється на основі використання одно факторного чи багатофакторного дискримінантного аналізу. Серед найбільш відомих моделей прогнозування банкрутства суб’єкта господарювання, можна виділити моделі Вайбеля, Бівера, Таффлера, Спрінгейта, моделі Альтмана Тамарі, Беермана,система показників Бетге-Хуса-Ніхауса, модель Краузе

1) Модель Альтмана– розраховується інтегральний показник рівня загрози банкрутства:Z= 0,012Х1 + 0,014Х2 + 0,033Х3 + 0,006Х4 + 0,999Х5(Х1 – робочий капітал / валюта балансу;Х2 – сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та резервного капіталу / валюта балансу;Хз – звичайний прибуток до оподаткування + проценти за кредит / валюта балансу;Х4 – ринкова вартість підприємств (ринкова вартість корпо­ративних прав) / позичковий капітал;X5 – чиста виручка від реалізації продукції / валюта балансу.Значення показника Z пов’язують з імовірністю банкрутства таким чином:Z ≤ 1,8 – дуже висока ймовірність;1,8 ≤ Z ≤ 2,7 – висока ймовірність;2,71≤ Z ≤ 2,99 – можлива ймовірність; 2,991 ≤ Z – низька ймовірність;За такою моделлю точність прогнозування банкрутства становить 95%.

2) Модель Спрінгейта Z= 1,03А+ 3,07В + 0,66С + 0,4D,де: А — робочий капітал / загальна вартість активів;В — прибуток до сплати податків та процентів / загальна вартість активів;С — прибуток до сплати податків / короткострокова забор­гованість;D — обсяг продажу / загальна вартість активів. Якщо X < 0,862, то ймовірність банкрутства підприємства дуже висока.

З використанням різних методик прогнозування побудовано універсальну дискримінантну функцію: Z=1,/ + 0,08Х2 +10X3 + 5Х4 + 0,ЗХ5 + 0,1Х6де: Х! — cash flow / зобов'язання; Х2 - валюта балансу / зобов'язання; Х3- прибуток / валюта балансу; Х4 - прибуток / виручка від реалізації; Х5виробничі запаси / виручка від реалізації; Х6 — оборотність основного капіталу.Якщо Z >2, то підприємству не загрожує банкрутство;1<Z<2 - то фінансова рівновага порушена, але при переході на антикризове управління банкрутство не загрожує;0<Z<1 - то підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів;Z<0 - то підприємство є напівбанкрутом.

Використання сформульованих західними фінансистами кількісних моделей прогнозування банкрутства підприємства вітчизняними підприємствами має певні (часто суттєві) обмеження, які зумовлюють:по–перше, неможливістю розробки власних, галузевих дискримінантних функцій через відсутність фахівців достатньої кваліфікації; по–друге, відсутністю достатніх коштів для закупівлі та адаптації західних методик до вітчизняних умов господарювання;по–третє, недостатнім рівнем об’єктивності показників, які відображаються підприємствами у фінансовій звітності (проблематика подвійної бухгалтерії).sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...