Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методи контролінгуВ процесі виконання своїх функцій служби контролінгу можуть використовувати багато методів:

· загального методологічного і економічного характеру (спостереження, порівняння, групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез, систематизація, прогнозування);

· специфічних (факторний аналіз відхилень, бенчмаркінг, аналіз точки беззбитковості, вартісний аналіз, портфельний аналіз, СОФТ-аналіз (аналіз сильних та слабких місць), АВС-аналіз, нуль-базис бюджетування.

Опитування (анкетування)усіх структурних підрозділів та керівництва підприємства застосовується з метою виявлення слабких сторін та санаційних резервів підприємства, яке перебуває у кризі.

Факторний аналіз відхилень вважається основним інструментом оцінювання центрів витрат (прибутковості), має на меті визначення та оцінювання причин відхилень практичних показників від нормативних . Недоліками методу є його суб’єктивний характер (аналізуютья показники одного підприємства без альтернативи) та неспівпадання періоду виникнення відхилень і проведення аналізу а отже і їх наслідків.

Бенчмаркінг як безперервний процес порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підпри­ємства (структурного підрозділу) з аналогічними об'єктами ін­ших підприємств (конкурентів) чи структурних підрозділів та пошуку резервів. Полягає у виявленні негативних відхилень порівнювальних показників, причин таких відхилень та розробці пропозицій щодо їх ліквідації.

Аналіз точки беззбитковості свідчить наскільки підприємство успішно працює або наскільки глибокою є криза. Він зводиться до визначення мінімального обсягу реалізації продукції (у разі незмінних цін та умовно-постійних витрат), за якого підприємство може забезпечити без­збиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді тобто виручка від реалізації продукції має дорівнювати валовим витратам на її виробництво та реалізацію. Вартісний аналіз (метод оперативного контролінгу) полягає в дослідженні функціональних характеристик продукції (окремих структурних підрозділів – центрів витрат), що виробляється, з погляду еквівалентності їх вартості та корис­ності. Далі розробляються пропозиції щодо мінімізації витрат на виконання кожної функції, а також анулювання другорядних функцій, які потребують значних витрат.

Портфельний аналіз (інструмент стратегічного контролінгу) здійснюють з ме­тою оптимізації портфеля цінних паперів інвестора. Фінансист під терміном „портфоліо” розуміє „оптимальний з погляду ком­бінації ризику та прибутковості набір інвестицій”. Отже, в осно­ву портфельного аналізу покладено два оцінні критерії: теперіш­ня вартість очікуваних доходів від володіння цінними паперами (проценти, дивіденди) та рівень ризикованості вкладень. За аналогією з цінними паперами можна проводити аналіз портфеля продукції (послуг) підприємства.СОФТ-аналізу практиці санаційного аудиту застосовують щоб з'ясувати фактичний стан підприємства та перспективи його розвитку у формі матриці за блоками які зашифровані у самій назві методу. СОФТ-аналіз (SOFT-аnаlysis) — аналіз сильних (Strength) і слабких (Failure) сторін, а також наявних шансів (Оррогtunity) і ризиків (Тhreat).

АВС-аналіз застосовується з метою селекції найцінніших для підприємства постачаль­ників і клієнтів, найважливіших видів сировини та матеріалів, найбільш вагомих елементів витрат, найрентабельнішої продук­ції, найефективніших напрямків капіталовкладень.Полягає у виявленні та оцінюванні кількісних зна­чень небагатьох величин, частка яких у загальній сукупності вартісних показників найбільша.

Бюджетуваннявключає в себе розробку двох основних видів бюджетів: операційного бюджету та оперативного фінансового плану. Операційний бюджет складається з виробничої програми, плану реалізації, плану витрат тощо. У ході оперативного фінансово­го планування складається баланс надходжень і видатків, платіж­ний календар, а також плануються показники прибутків та збитків, балансу підприємства.

Розрізняють два основні методи бюджетуванпя: тради­ційне бюджетування (на основі фактичних показників) та нуль-базис-бюджетування(ZBB – Zero-Base-Budgeting). Планові показники обчислюються на підставі но­вого обрахунку всіх норм та нормативів витрат, їх складу та структури. Головною метою ZBB є визначення оптимального рів­ня валових витрат підприємства, а також пріоритетних напрямків використання обмежених фінансових ресурсів. У рамках ZBB аналізуються всі статті витрат і за кожною з них визначаються можливості економії.

Портфельний аналіз як інструмент стратегічного контролінгу використовується з ме­тою оптимізації портфеля цінних паперів інвестора (портфеля продукції, послуг за прибутковістю та ризиковані­стю виробництва). В осно­ву портфельного аналізу покладено два оцінні критерії: теперіш­ня вартість очікуваних доходів від володіння цінними паперами (проценти, дивіденди) та рівень ризикованості вкладень. Цей аналіз базується на широковідомих портфельних матрицях: Бостонської консультативної групи (портфель „зростання ринку - частка ринку”) та Мак-Кінсі (портфель „привабливість ринку - конкурентні переваги”). На підставі результатів даного аналізу приймаються рішення про додаткові інвестиції в окремі виробничі програми, реінвестиції чи дезінвестиції, а також визначається стратегія управління ризиками за ко­жною зі стратегічних бізнес-одиниць

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...