Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зменшення вихідних грошових потоків як внутрішнє джерело фінансування санації під-ваВихідні гро­шові потоки під-ва можна класифікувати таким чином:оплата товарів, робіт, послуг, які становлять собівартість продукції;оплата товарів, робіт, послуг, які не належать до валових витрат;здійснення реальних та фінансових інвестицій;сплата податків та інших платежів до бюджету;повернення капіталу, який був залучений на фінансовому ринку. На обсяг останніх двох напрямків витрачання грошових кош­тів можливості впливу під-ва обмежені. Розмір податко­вих та інших платежів до бюджету залежить від установленого державою порядку визначення об'єктів оподаткування, ставок та термінів сплати. Обсяг платежів з повернення позик і процентів визначається умовами кредитних договорів та умовами випуску облігацій і залежить від готовності кредиторів до участі в санації під-ва-боржника. Можливості впливу підприємств на обсяги вихідних грошових потоків за першими трьома напрямками є набагато більшими – головний внутрішній санаційний резерв суб'єктів господа­рювання, що перебувають у фінансовій кризі. І. Зниження собівартості продукції як захід щодо зниження вихідних грошових по­токів безпосередньо впливає на рівень лі­квідності та платоспроможності під-ва і можливий у короткостроковому періоді. Плани використання ресурсів можуть розробля­тися за окремими видами продукції, окремими видами витрат, а також за місцем їх виникнення. Основний метод укрупненого планування — розра­хунок зміни рівня витрат за факторами — так званий фак­торний аналіз, який може здійснюватися за окремими місцями виникнення витрат та за кожною групою останніх. Кошторисно-нормативні розрахунки розміру необхідних витрат потрібні для повнішого врахування конкретних умов діяльності під-ва (за елементами витрат) та раціональної організації системи контролінгу витрат на під-ві. Пошук резервів зменшення собівартості буде ефективнішим при по­єднанні пофакторного і кошторисного методів планових роз­рахунків. ІІ. Згортання інвестицій та зменшення витрат, які не належать до собівартості продукції призводить до зменшення вихідних грошових потоків та підвищення платоспро­можності під-ва. Доцільність прийняття рішення про згортання капіталовкла­день залежить від конкретних умов діяльності під-ва, його платоспроможності, строків окупності інвестицій та роз­міру здійснених витрат. При цьому враховуються три основні аспекти: строк окупності інвестицій; можливість використання лізингу замість вкладання коштів у реальні інвестиції; обсяг уже здійснених інвестицій та можливість реалізації об'єктів незавершених капіталовкладень. У рамках заходів щодо зменшення вихідних грошових по­токів слід також переглянути інші витрати під-ва, які не включаються до собівартості продукції, а здійснюю­ться за рахунок чистого прибутку: штрафи за порушення господарських договорів із суб'єктами го­сподарювання;штрафи за несвоєчасне подання в податкову адміністрацію необхідних розрахунків та за затримку перерахування коштів у бюджет і державні цільові фонди;проценти за прострочені банківські позички;за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів; збитки у вигляді безнадійної заборгованості у разі, якщо кредитор не звернувся з позовом до господарського суду щодо стя­гнення такої заборгованості, та інші втрати.


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...