Главная Обратная связь

Дисциплины:


Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибуткуСанацію балансу називають «чистою санацією» чи «формальною санацією», вона може бути першою фазою двоступінчастої санації. Вона пов'язана зі зміною розмірів та структури першого розділу балансу підприємства, полягає в покритті відображених у балансі збитків та створенні необхідних резервних фондів за рахунок одержання санаційного прибутку.

Мета санації балансу — приведення у відповідність статутного капіталу підприємства із чистими акти­вами, які йому відповідають.

Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна лише тоді, коли вичерпано решту можливостей покриття балан­сових збитків (після спрямування на це всіх відкритих та прихо­ваних резервів). Санаційний прибуток утворюється в результаті зменшення статутного фонду підприємства, добровільних доплат власників його корпоративних прав або у разі спи­сання кредиторами підприємства-боржника своїх вимог.

Санаційний прибуток —це прибуток, який виникає внаслідок викупу підприємством власних корпоративних прав (ак­цій, часток) за курсом, нижчим від номінальної вартості цих прав (дизажіо), у результаті їх безкоштовної передачі до ану­лювання, зниження номінальної вартості або у разі одержан­ня безповоротної фінансової допомоги від власників корпора­тивних прав, кредиторів та інших зацікавлених у санації підприємства осіб.

Дизажіо дорівнює різниці між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і затратами, пов'язаними з процедурою ви­купу прав і зменшення статутного фонду. Якщо корпоративні пра­ва надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток дорівнює номінальній вартості наданих до анулювання прав за мі­нусом витрат, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу. Ди­зажіо можна розглядати як один із видів емісійного доходу. [23]

Безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, переда­них підприємству на умовах, які не передбачають відповідної ком­пенсації чи повернення таких коштів. Вона може здійснюватися:

1) власниками корпоративних прав наданням фінансових ресурсів для покриття збитків та проведення санації;

2) кредиторами підприємства в разі повного або часткового списання заборгованості;

3) іншими зацікавленими в санації підприємства-боржника особами.

Санаційний прибуток у частині емісійного доходу не є об'єктом оподаткування. Безповоротна фінансова допомога включається до складу валових доходів підприємства-одержувача і підлягає оподат­куванню на загальних підставах. Якщо ж підприємство має непокриті збитки, то фінансова допомога не оподатковується в тій частині, яка спрямовується на покриття збитків підприємства. Сума, яка запишає­ться після погашення збитків, оподатковується на загальних підставах. Якщо безповоротну фінансову допомогу здійснює юридична особа, то суму зазначеної допомоги вона має відносити на рахунок власних ко­штів підприємства, які залишаються після сплати податків.

Якщо санація балансу здійснюється за рахунок емісійного дохо­ду, то в результаті такої операції змінюється лише структура власно­го капіталу, а загальна його сума лишається незмінною. Якщо ж під­приємство отримало санаційний прибуток у вигляді безповоротної фінансової допомоги, то власний капітал збільшується на суму отриманої допомоги за відрахуванням податкових платежів


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...