Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завдання та основні передумови зменшення статутного фонду підприємстваГоловними цілями зменшення статутного фонду є такі:

• одержання санаційного прибутку, який спрямовується на по­криття балансових збитків;

• зрівноваження (або перевищення) номінальної вартості акцій (часток) з їх ринковою ціною, оскільки в період фінансової кризи може скластися ситуація, коли біржова ціна буде суттєво мен­шою за номінальну вартість акцій;

• приведення у відповідність величини основних та оборотних засобів підприємства з розміром його власного капіталу, оскільки з метою підвищення платоспроможності підприємство може при­йняти рішення про продаж частини свого майна, що може стати причиною виникнення такої невідповідності;

• концентрація статутного капіталу в руках найбільш активних власників.

Обсяги зменшення статутного капіталу визначаються рішенням зборів акціонерів, пайовиків (більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, котрі мають відповідно до статуту товариства понад 60 % голосів)). Рішення товариства про зміни розміру статут­ного фонду набирає чинності лише з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Зменшення статутного фонду, яке пов'язане з виплатами ком­пенсацій (у вигляді грошових коштів чи товарно-матеріальних цінностей) власникам корпоративних прав,за наявності запере­чень кредиторів не допускається, оскільки в такому разі змен­шується капітал, у межах якого власники несуть відповідальність перед кредиторами підприємства, а також обсяг майна, за раху­нок якого могли б погашатися його борги.

Якщо ж власники передають свої корпоративні права до ану­лювання безкоштовно, то обмеження щодо врахування інтересів кредиторів на цю операцію не поширюються, оскільки лише приводиться у відповідність розмір відбитого в балансі статутно­го фонду підприємства реальному обсягу майна. Обсяг майна суб'єкта господарювання при цьому не зменшується. [23]

Зауважимо, що виконавчі органи підприємства несуть персо­нальну відповідальність за факт зменшення статутного фонду та повернення внесків власникам за наявності заперечень кредито­рів. Рішення зборів засновників не звільняє дирекцію (правління) від відшкодування збитків кредиторам, оскільки воно набуває правової сили лише після внесення змін до державного реєстру.

Статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю може зменшитися в результаті виходу одного або кількох учас­ників із складу товариства. Будь-які інші зміни, пов'язані із зміною розміру статутного фонду вима­гають внесення змін до засновницьких документів з відповідною перереєстрацією підприємства.

У разі внесення до установчих документів змін, пов'язаних зі зміною складу засновників (учасників) суб'єкта підприємницької діяльності, до державного органу реєстрації подаються оформле­ні згідно з вимогами законодавства документи, що засвідчують: 1) добровільний вихід юридичної особи зі складу засновників (учасників) — подається копія рішення засновника, а фізичної особи — її нотаріально засвідчена заява; 2) примусове виключення засновників (учасників) — рішення уповноваженого на це органу.

Орган державної реєстрації у 5-денний термін з дня державної реєстрації змін (доповнень) в установчих документах подає до органу державної статистики та органу державної податкової служби по одній копії реєстраційної картки з позначкою про державну реєстрацію внесених змін (доповнень).


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...