Главная Обратная связь

Дисциплины:


І. Деномінація та конверсія акційДеномінація - зменшення номінальної вартості акцій (часток, паїв) здійснюється шляхом емісії акцій за новою номінальною вартістю, після чо­го старі акції обмінюються на нові.

Конверсія акційце об'єднання кількох акцій в одну (або об­мін за встановленим співвідношенням однієї кількості акцій на ін­шу). Наприклад, конверсія акцій у відношенні 4 : 3 означає, що на кожні чотири акції можна обміняти три акції нової емісії. Конвер­сія є одним зі способів зменшення кількості акцій, які є в обігу.

І конверсія і деномінація мають, як правило, на меті приве­дення у відповідність номінальної вартості випущених в обіг ак­цій з розміром статутного фонду в разі його зменшення. Деномінація не припускається, якщо номінальна вартість ак­цій дорівнює мінімально встановленому розміру. Тоді статутний фонд зменшується конверсією акцій або з допомогою комбінації різних методів, в тому числі викупом частини акцій з метою їх анулювання.

Згідно з вітчизняним законодавством рішенням акціонерного товариства про зменшення розмірів статутного фонду об'єднан­ням акцій, акції, не подані до анулювання, визнаються недійсни­ми, але не раніше, ніж через шість місяців після повідомлення про це всіх акціонерів. Також підприємство має покрити збитки акціонерів, пов'язані зі зменшенням статутного фонду. У разі, коли акціонер відмовився від обміну акцій через зменшення статутного фонду зменшенням номінальної вартості акцій, емітент зобов'язаний запропонувати акціонерові викупити його акції за вартістю, не нижчою від номінальної. Ця норматив­на вимога є доволі спірною.

ІІ. Санація викупом акцій у власників.Акціонерне товариство має право викупити в акціоне­ра оплачені ним акції для таких цілей:

-для їх наступного продажу; -розповсюдження серед своїх працівників; -з метою анулювання.

Такі акції мають бути реалізовані або анульовані протя­гом не більш як одного року. Упродовж періоду, коли господар­ське товариство (товариство з обмеженою відповідальністю) володіє власними корпоративними правами, розподіл прибутку та голосування на зборах акціонерів відбува­ються без врахування вказаних акцій (часток, паїв). Акціонерне товариство може викупити власні акції за цінами, установленими рішенням зборів акціонерів, або за ціна­ми, які склалися на ринку (біржові ціни):

1) акції викупаються за ціною, вищою від номіналу (для санації метод не придатний); 2) викуп акцій за номіналом (суто теоретичний і джерелом викупу акцій є статутний капітал); 3) акції викупаються за ціною, нижчою від номінальної вартості (дієво з метою санації санаційним прибутком).

Ціна акцій може бути нижчою від їх номі­нальної вартості у випадку збиткової діяльності підприємства. На придбання акцій спрямовується лише частина активів підприєм­ства, яка відповідає еквівалентній частці статутного фонду. При цьому під­приємство отримує санаційний прибуток у вигляді емісійного доходу. Він дорівнює різниці між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і затратами, пов'язаними з процедурою викупу прав та зменшення статутного фонду. Якщо корпоративні права надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток дорівнює номінальній вартості наданих до анулювання прав за відрахуванням витрат, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу.


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...