Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сутність та форми реструктуризації підприємстваУ Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» наводиться визначення реструктуризації.

Реструктуризація підприємства —це здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, право­вих, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підпри­ємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню під­приємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспромож­ної продукції, підвищенню ефективності виробництва та за­доволенню вимог кредиторів.

Реструктуризація передбачає також вжиття фінансових заходів. Треба зробити чітке розмежування між категоріями «реструктуризація» та «реорганізація» підприємства. Перше є дещо ширшим поняттям за друге, оскільки реорганізація підприємст­ва — один з етапів його реструктуризації.

Залежно від застосовуваних за­ходів розрізняють такі форми реструктуризації: 1.реструктуризація виробництва;2.реструктуризація активів;3.фінансова реструктуризація;4.корпоративна реструктуризація (реорганізація).

Реструктуризація виробництвапередбачає внесення змін до організаційної та у виробничо-господарської сфери підприємства з метою підвищення його рентабельності та конкурентоспромо­жності. Заходи:

· зміна керівництва підприємства;

· упровадження нових, прогресивних форм та методів управ­ління;

· диверсифікація асортименту продукції;

· поліпшення якості продукції;

· підвищення ефективності маркетингу;

· зменшення витрат на виробництво;

· скорочення чисельності зайнятих на підприємстві.

Реструктуризація активівпередбачає ряд заходів зміни активів:

· продаж частини основних фондів;

· продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів тощо;

· продаж окремих підрозділів підприємства;

· зворотний лізинг;

· реалізація окремих видів фінансових вкладень;

· рефінансування дебіторської заборгованості.

Фінансова реструктуризаціяпов'язана зі зміною структури й розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства. Заходи:

· реструктуризація заборгованості перед кредиторами;

· одержання додаткових кредитів;

· збільшення статутного фонду;

· заморожування інвестиційних вкладень.

Фінансова реструктуризація обов'язково має супроводжуватися реструктуризацією виробництва за для забезпечення конкурентоспроможності у довготривалому періоді, у противно­му разі ліквідації підприємства уникнути не вдасться.

Корпоративна рес­труктуризація передбачає реорганізацію підприємства, що має на меті змінити власника статутного фонду, створення нових юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму діяльності. У межах такої реструктуризації є:

· часткову або повну приватизацію;

· поділ великих підприємств на частини;

· виокремлення з великих підприємств підрозді­лів, зокрема об'єктів соцкультпобуту та інших непрофільних під­розділів;

· приєднання чи злиття з іншими, потужнішими під­
приємствами.


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...