Главная Обратная связь

Дисциплины:


Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини. Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносуФакультет соціології. Кафедра історії

 

 

Історія України

(Соціально-політичні аспекти)

Навчальний посібник

 

Загальна редакція Б.П. Ковальського

 

 

Частина І

 

Київ – 2003

Історія України. Соціально-політичні аспекти.

Навчальний посібник для вищих закладів освіти

ІІІ- ІV рівнів акредитації. 2003 рік.

 

Загальна редакція Б.П. Ковальського

 

Колектив авторів. Професори: Б.П. Ковальський, Ю.А. Горбань,

О.Д. Зубалій; доценти: О.С. Білявська, С.Ю. Боєва, Т.Ю. Горбань,

В.В. Кукса, Ш.Ш. Рамазанов, Шевчук Т.Ю. підготовчі матеріали к.і.н.

А.Г. Ліпкан.

 

У посібнику розглядаються проблеми етнополітичного контексту історії України. Пропонуються аспекти формування та розвитку історично-етнографічних регіонів України, особливості етнополітитки в різних періодах життя українського народу, історичні процеси міграційних та еміграційних явищ українців, аспекти етнополітичного життя новітнього періоду в історії України.

Курс подається за модульною схемою.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету соціології НТУУ “КПІ”. Розроблено на основі програми курсу затвердженою МОНУ.

 

ISBN Ó Кафедра історії НТУУ “КПІ”

НАЦІОНАЛЬНО ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ

 

Програма затверджена кафедрою історії

Протокол № 7 від 6 березня 2002 н.р.

Зав. кафедрою Ковальський Б.П.

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.”

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ.

Для студентів бакалаврського циклу «НТУУ «КПІ»

На 2003-2004 н.р.

 

 

Програма розроблена

У відповідності з наказом

МОН України від 18.02.1994р.

№ 1/9-18 «Про розробку

освітньо-професійних

програм вищої освіти за

відповідним професійним

спрямуванням», наказом

по НТУУ «КПІ» від

01.02.2002р. № 1-15

«Про планування навчального

процесу та підготовку підрозділів

Затверджено університету до нового

Радою факультету 2002-2003 навчального року»,

соціології протокол № 3 методичних рекомендацій

від 11.04.2003р. Методичної ради

Голова ради проф. Новиков Б.В. університету від 21.12.2000р.

 

Київ, НТУУ «КПІ», 2003р.

Вступ.

Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини. Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу.

Предмет, завдання, методологічні принципи, джерела вивчення історії України як науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу за національно-державну незалежність, діяльність в соціально-політичній, інших сферах з давніх часів до сьогодення. Еволюція концепцій та історіографії основних проблем курсу, його наукова періодизація. Значення вивчення історії України для підготовки майбутніх спеціалістів, її місце і роль в гуманізації діяльності людини. Оволодіння курсом дозволить молодому професіоналу спиратись на загальнолюдські цінності, творчо опрацювати і критично переосмислити багатство світового історичного досвіду та засвоїти його уроки, виробити на цій основі власні переконання, громадську позицію, здобути навички і вміння, необхідні для практичної діяльності.Історіографія проблеми генезису українського народу. Становлення української нації. Початок людської цивілізації на території України. Пращури сучасних українців. Поняття народність, народ, нація, етногенез. Наша передісторія: трипільська доба, післятрипільська доба, скіфо-сарматська доба, слов’янська доба.

Теорія походження слов’ян та історіографія проблеми генезису українського народу. Проблема “прабатьківщини” слов’ян в історичній науці. Український народ – автохтон на своїй землі. Основні концепції, підходи щодо формування та розвитку українського етносу.

Фази розвитку українського народу, становлення української нації. Давньоруська народність – ідеологічний міф. Основні періоди формування українського народу. Перша згадка назви “Україна”. Нація – вища форма розвитку етносу. Співвідношення народу і нації. Труднощі “відродження” і становлення української нації.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...