Главная Обратная связь

Дисциплины:


Склад і структура видатків соціального забезпеченняТема 5: склад і структура видатків державного бюджету

План

1. Роль видатків бюджету

2. Класифікація бюджетних видатків

3. Склад видатків бюджету на економічну діяльність

4. Бюджетні інвестиції. Їх види

5. Капітальні вкладення та джерела їх фінансування

6. Конкурсний відбір об'єктів бюджетного фінансування

7. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик

8. Бюджетні кредити підприємствам

9. Порядок дотування збиткових підприємств

10. Операційні витрати. Їх склад та призначення

 

Видатки бюджету - це кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів передбачені відповідним бюджетом. За економічною сутністю видатки бюджетів відображають розподільні та перерозподільні процеси централізованого фонду грошових коштів держави та їх цільове використання для забезпечення суспільних потреб.

До видатків бюджету не належить:

1. Погашення боргу

2. Надання кредитів з бюджету

3. Розміщення бюджетних коштів на депозитах

4. Придбання цінних паперів

5. Повернення надміру сплачених до бюджету податків, зборів, проведення їх бюджетного відшкодування

Напрямок використання бюджетних видатків обумовлюється низкою факторів, такі як:

1. Необхідність утримання державних установ

2. Рівень розвитку регіонів держави

3. Зв'язки видатків держ бюджету з видатками місцевих бюджетів

Форми надання бюджетних коштів та інші фактори в залежності від економічної і політичної ситуації в державі. Видатки бюджетів відображають кількісну і якісну характеристику.

 

Класифікація бюджетів:

1. Функціональна класифікація - класифікація за функціями на виконання яких потрібні видатки. Складається з розділів, підрозділів та груп. Наприклад: розділ 09(освіта), 0932(загальноосвітній заклад). Включає державне управління, судову владу, міжнародну діяльність, нац оборону, правоохоронну діяльність, освіта, охорону діяльність, соц захист, житлово-комунальне господарство, культуру і мистецтво, засоби масової інформації, культура і спорт, с/г, лісове господарство, транспорт, зв'язок, телекомунікацію, ядерна безпека, поповнення держ запасів і резервів, обслуговування держ боргу, ліквідація наслідків на ЧАЕС, державні цільові фонди.

2. Економічна класифікація - класифікація за економічною характеристикою операції. Поділяється на: поточні видатки (видатки на товари та послуги, субсидії та поточні трансферти), капітальні видатки (включає придбання основного капіталу, створення держ запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів, капітальний трансферт)

3. Кредитування з вирахування погашень (надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашень, та надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашень)4. Відомча класифікація - відображає розподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів бюджету

5. Програмна класифікація - передбачає розподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами які систематизовані переліком заходів, спрямованих на досягнення загальної мети

 

 

Необхідність видатків на розвиток економіки обумовлена:

1. Державним регулюванням темпів і пропорцій економічного розвитку

2. Структурною перебудовою економіки

3. Значною часткою державної власності

4. Конверсією оборонного комплексу

5. Капітальними вкладеннями в соціальну сферу

6. Фінансовою підтримкою великих господарських комплексів

7. Державною підтримкою наукомістких і технологічно-складних виробництв

По функціональною класифікацією видатків до видатків бюджету на народне господарство або видатків пов'язаних з економ діяльністю відносять:

Видатки на промисловість і енергетику, Видатки на будівництво, На транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, лісове господарство, мисливство, інші послуги пов’язані з економічною діяльністю, заходи пов'язані з ліквідацією наслідків ЧАЕС та соц захистом населення, запобігання виникнення ЧП та виникнення стихійного лиха, поповнення держ запасів та резервів, дослідження та розробка в галузях економіки.

Основні напрямки розвитку економіки визначаються каб міном, установою академії наук України із залученням інших зарубіжних та вітчизняних фахівців, які на сьогоднішній день в Україні вважається пріоритетним

Видатки до бюджетну на економічну діяльність здійснюється на такі форми фінансування: капіталовкладення, операційні витрати, кредити та дотації.

 

Бюджетні інвестиції - це надання юридичним особам бюджетних коштів вкладених в основний та оборотний капітал з метою отримання доходів та розвитку стратегічних галузей економіки. Бюджетні інвестиції виділяються на безповоротній основі, відносяться до капітальних витрат, фінансуються з бюджету при наявності рішення виконавчих органів влади і за умови їх включення в цільову програму.

Ознаки бюджетних інвестицій:

1. Джерела інвестицій є бюджетні кошти

2. Держава встановлює підстави та порядок їх надання

3. Обсяги та розміри залежать від затвердження державного та місцевого бюджету

4. Держава здійснює контроль за цільовим використанням, здійснюється інвестиції, забезпечується майном державної скарбниці

Бюджетні інвестиції:

1. Бюджетні інвестиції в бюджетний сектор

2. Інвестиції в інфраструктуру

3. Інвестиції в реальний сектор економіки

4. Інвестиції соц призначення

5. Інвестиції для забезпечення соціального захисту

 

 

Капіталовкладення - це форма інвестиційної діяльності у відтворенні основних фондів і приріст матеріально-виробничих запасів.

До складу держ капітальних вкладень:

1. Будівельно-монтажні роботи

2. Проектно-пошукові роботи

3. Геологорозвідувальні роботи

4. Придбання і устаткування інвентарю

5. Інші капітальні роботи

По джерелах фінансування державні капітальні вкладення діляться на:

1. Централізовані - кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, держ позики, держ цільові фонди

2. Децентралізовані - власні кошти держ підприємств, кошти міністерств і відомств, кошти інших банків, емісії акцій і т.д

По формам відтворення державні капітальні вкладення бувають на:

1. Нове будівництво

2. Розширене виробництво

3. Реконструкція

4. Технічне переоснащення

Однією з форм держ інвестицій є державне замовлення виконання робіт у капітальному виробництві

 

Участь у конкурсному відборі об’єктів фінансування беруть в собі всіх форм власності крім тих, що визнані банкрутами, перебувають у стадії ліквідації, припинили свою господарську діяльність, подали не об'єктивну інформацію щодо інвестиційного проекту

Критеріями оцінки відбору проектів є:

1. Відповідність проекту стратегії пріоритетним напрямкам структурної перебудови економіки

2. Фінансово-економічні показники ефективності: Рентабельність, термін окупності

3. Відповідність вимогам сан-гігєнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних

4. Використання місцевих і матеріальних трудових ресурсів

5. Фінансово-економічний стан суб'єктам економ діяльності

Етапи:

1. Суб'єкт, не пізніше ніж за 2 місяці до проекту держ бюджету подають органу виконавчої влади документ. Розгляд документів здійснюється протягом 3 днів, формуються пропозиції, висновки, і не пізніше ніж за місяць до початку розробки бюджету подаються мін економіки

2. Комісія мін економіки з відбору проводить конкурсний відбір пропозицій і визначає доцільні для фінансування інвестиційні проекти, повідомляє про це мін фінансів

3. Мін економіки у 20-денний термін після затвердження держ бюджету проводить остаточний конкурсний відбір і включає інвестиційні проекти до інвестиційного розділу держ бюджет

 

Фінансування науки в Україні з держ бюджету здійснюється за 3 рівнями:

1. Заклади академії наук України - наукові установи, які виконують державні фундаментальні дослідження. До них відносяться: інститут економічного прогнозування, інститут економіки, інститут економіки і промисловості, національні інститути економічних програм, науковою-дослідницький інститут моделювання та інформатизації та інші

2. Відомчі заклади при президентові України, верховної ради України, відомства у яких функціонують наукові установи які виконують наукові дослідження, що є актуальними для конкретного напряму діяльності. До них належать: національний інститут стратегічних досліджень (0301080), академія управління при президентові України, науково-дослідний економічний інститут, українська академія банківської справи.

3. Заклади підпорядковані міністерству освіти і науки - у цих закладах входять із навчанням студентів виконують замовлення з окремим загальнодержавних проблем, з відповідним фінансуванням із держ бюджету.

Джерело фінансування наукових досліджень залежить від їх характеру. Розрізняють 2 напрями наукових досліджень: фундаментальні і накладні. Частину прикладних досліджень фінансування здійснюється головним чином за рахунок замовника. Бюджетне фінансування науки здійснюється 2 способами: фінансування наукових закладів і фінансування наукової тематики. Фінансування наук закладів ґрунтується на складанні їх кошторису. Обсяг фінансування визначається штатним розписом. Сума витрат на заробітню плату розраховується шляхом множення кількості посад на середню ставку заробітної плати. Ставка заробітної плати залежить від посади наукового ступеня та вченого звання. Крім заробітної плати основну статтю витрат складають витрати на проведення наукових досліджень. У разі фінансування наукової тематики кошториси розробляються на кожну тему. Суму асигнувань отримує той науковий заклад, який і буде розробляти наукову тему

 

Організація науки і наук досліджень.Державну науково-технічну політику формує верховна рада України на основі щорічного звіту уряду. Загальне керівництво науковими дослідженнями здійснює каб мін, який розглядає основні напрямки розвитку науки і наукових досліджень, визначає порядок фінансування науково-технічних програм, організовує розробку національних науково-технічних програм. Управління наукою покладено на міністерство освіти та науки, молоді та спорту України, яке спирається на вирішення наукових питань на думку наукової громадськості. Так створюються наукові ради.

Наука в Україні ділиться на 5 взаємопов'язаних секторів:

1. Академічна наука - включає заклади національної академії наук України, української академії аграрних наук, педагогічний, правових наук, а також галузевих академій, академія архітектури, академія інженерних наук, академія економічної кібернетики.

2. Галузева наука - включає самостійні наукові організації підпорядковані органам державного і галузевого управління та самостійні науково-дослідні установи, які працюють на певну галузь

3. Вузівська наука - представлена вищими навчальними закладами, які мають спеціальні підрозділи, а також виконують науково-технічні роботи на кафедрах

4. Заводська наука - включає самостійні науково-дослідні підрозділи, які входять до складу виробничих об’єднань і конструкторських, технологічні, та інші служби та підрозділи підприємств, які не є юридичними особами

5. Позавідомча наука - об’єднує недержавні наукові організації. Поділяється на: інкубатори (спеціалізується на створення сприятливих умов започаткування і ведення ефективної діяльності малих інноваційних фірм через надання матеріалів, інформаційних консультаційних послуг); технопарк (компактно розташований комплекс, який включає в себе наукові установи, ВНЗ і підприємства промисловості); технополіс(невеличке містечко, в якому розташовані науковий та науково-виробничий комплекс);

 

Склад і структура видатків соціального забезпечення.

До витрат на соц захист і соц забезпечення населення належать видатки спрямовані на адресну підтримка малозабезпечених громадян, соц захист осіб що опинилися у складному становищі, пенсійне забезпечення. Фінансування закладів і програм соц забезпечення неповнолітніх ці молоді, витрати на отримання будинків-інтернатів для старих та інвалідів, видатки пов’язані з ліквідацією чорнобильської катастрофи, інші видатки на соц захист та соц забезпечення населення

Законодавством України передбачається соц захист понад 20 різних видів допомоги та пільг. До них належать такі групи населення:

1. Ветерани праці та громадяни похилого віку

2. Військовослужбовці

3. Матері з дітьми

4. Інваліди з дитинства та діти інваліди

5. Діти, які перебувають під опікою чи піклуванням

6. Громадяни, що постраждали від чорнобильської катастрофи

7. Учасники бойових дій та ветерани війни

8. Сім'ї з незначними доходами

9. Молоді сім'ї

10. Інші категорії населення

 

Видатки на соц захист економісти класифікують за певними ознаками:

1. За джерелами фінансування видатків

2. Забезпечення соц захисту певних груп населення

3. За метою використання

Виплати на соц захист населення можуть здійснюватися у грошовій та натуральній формах

Соц забезпечення є комбінацією програми пенсійних заощаджень, програми страхування, програми перерозподілу національного доходу

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...