Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інвестиції: сутність і фактори, що викликають їх зміну 

Другим компонентом чистих сукупних видатків є інвестиції.

ВВП за видатками = С + I

Інвестиції – це видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ. Виділяють три види інвестиційних видатків.

1. Інвестиції в основний капітал – це видатки на придбання фірмами устаткування з довготривалим строком служби, виробничих будівель і споруд для їх використання у виробництві.

2. Інвестиції у житлове будівництво – це видатки на будівництво і придбання нового житла.

3. Інвестиції у запаси – це товари, які фірми нагромаджують: готові вироби, незавершене будівництво тощо.

Інвестиції в основний капітал та в житлове будівництво називають капіталовкладеннями, які є частиною інвестицій.

На рівень чистих видатків на інвестиції здійснюють вплив дві групи факторів.

I група. Фактори, що визначають величину (обсяг) інвестицій.

1. Очікувана норма чистого прибутку, яку підприємці розраховують отримати від видатків на інвестиції.

Рrʹ = Рr / I × 100

Наприклад, фірма купує верстак за 1000 дол. з надією за його допомогою збільшити виробництво продукції і прибуток на 100 дол. В даному випадку очікувана норма чистого прибутку від застосування верстака буде дорівнювати: Рrʹ = 100 / 1000 × 100 = 10%.

2. Реальна ставка відсотку – це ціна, яку фірма повинна заплатити, щоб залучити грошовий капітал для інвестування.

Визначається реальна ставка відсотка шляхом віднімання рівня інфляції від номінальної ставки відсотку.

r реал. = r ном. – рівень інфляції = 25% - 15% = 10%

Порівнюючи вплив цих двох факторів визначають вигідність або невигідність інвестицій. Якщо Рrʹ > r реал., то вкладання інвестицій буде вигідним, а якщо Рrʹ < r реал., то невигідним.

Для визначення загального попиту на інвестиційні товари всіх підприємців необхідно скласти всі індивідуальні оцінки інвестиційних проектів. В результаті отримаємо попит на інвестиції в цілому в економіці.

Візьмемо умовні дані і по ним побудуємо криву загального попиту на інвестиції.

На вертикальній осі відкладається як Рrʹ, так і r реал. Зміст кривої попиту на інвестиції полягає в тому, що всі інвестиційні проекти будуть здійснюватися до точки, в якій Рrʹ = r реал. Наприклад, при r реал. = 10% будуть здійснюватися інвестиційні проекти Рrʹ яких вище або дорівнює r реал.

Рrʹ ≥ r реал

За такої r реал. = 10% в економіці буде здійснюватися інвестиційних проектів на суму 15 млрд. грн. При підвищенні r реал. до 12% інвестиційні видатки зменшаться до 10 млрд. грн. І навпаки.

Таким чином, між ставкою відсотка і величиною видатків на інвестиційні товари існує обернена залежність. 

Рrʹ (%) Величина (обсяг) інвестицій (QI млрд. грн. на рік)

Рис. 3. Крива попиту на інвестиції.

 

 

Зміни ставки відсотку на графіку буде відображатися у вигляді переміщення по кривій попиту на інвестиції вверх (зменшення величини інвестицій) або вниз (збільшення величини інвестицій).

В той же час, окрім ставки відсотку на прийняття інвестиційних рішень можуть здійснювати вплив інші фактори, які змінюють попит на інвестиції в цілому, що графічно можна показати у вигляді зміщення графіку попиту на інвестиції вправо (збільшення інвестицій) або вліво (зменшення інвестицій).

II група. Фактори, що викликають зміщення кривої попиту на інвестиції.

1. Витрати на придбання, експлуатацію та обслуговування обладнання. Якщо ці витрати будуть зростати, то очікувана норма прибутку буде знижуватися, а крива попиту на інвестиції зміститься вліво. І навпаки, якщо ці витрати зменшуються, то очікувана норма прибутку збільшується і крива попиту на інвестиції зміститься вправо.

2. Податки на підприємця. При прийнятті інвестиційних рішень підприємці розраховують на очікуваний прибуток, який залишиться після сплати податків. Тому, збільшення податків на прибуток призведе до зниження доходності інвестицій і викличе зміщення кривої попиту на інвестиції вліво. І навпаки.

3. Технологічні зміни. Науково-технічний прогрес (НТП) є основним стимулом для інвестування, так як розробка і використання більш продуктивного обладнання зменшує витрати виробництва або підвищує якість продукції, тим самим збільшує очікувану норму прибутку від інвестицій в це обладнання. Таким чином, прискорення науково-технічного прогресу зміщує криву попиту на інвестиції вправо, і навпаки.

4. Наявний основний капітал. Чим краще оснащена виробничими потужностями будь-яка галузь, тим менше в цю галузь буде інвестуватися. Це призведе до зміщення кривої попиту на інвестиції вліво. В протилежному випадку, якщо галузь потребує переоснащення, то це призведе до зміщення графіку попиту на інвестиції вправо.

5. Очікування. Доходність будь-якого капіталовкладення залежить від прогнозів майбутніх обсягів продажів і майбутньої рентабельності продукції, яка буде вироблятися за допомогою вкладеного основного капіталу. Все це базується на розроблених розрахунках, прогнозах, а в деяких випадках рішення про інвестиції приймаються підприємцем на інтуїтивній основі. В цілому, якщо підприємці налаштовані оптимістично, то крива попиту на інвестиції буде зміщуватися вправо, і навпаки, песимістичний настрій призведе до зміщення кривої попиту на інвестиції вліво. Це, в свою чергу, залежить від багатьох важко передбачуваних факторів, таких як:

– внутрішні політичні події;

– умови на фондовому ринку;

– ускладнення у світовій економіці і в міжнародних відносинах;

– оптимістичний або песимістичний настрій підприємців та інвесторів відносно розвитку подій в майбутньому.

На світовому ринку попит на вільні інвестиційні ресурси значно перевищує їх пропозицію. Тому кожна держава прагне створити максимально сприятливі умови (інвестиційний клімат) для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в національну економіку.

Інвестиційний клімат – це сукупність об’єктивних і суб’єктивних умов, які сприяють або гальмують процес інвестування як в цілому в економіці, так і окремих підприємств, компаній, галузей.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...