Главная Обратная связь

Дисциплины:


Моральна культура спілкування, її зміст і виявиМоральна культура спілкування є різновидом людської ді­яльності, коли соціально-моральна активність спрямована на вирішення комунікативних протиріч таким чином, щоб пере­мога все-таки залишалася за принципами гуманізму й соці­альної справедливості.

Культурою спілкування називаються специфічні людські способи поведінки, які забезпе­чують гармонійний перебіг процесу спілкування між людьми.

 

Моральна культура спілкування невід'ємна від моральної культури особи, випливає з неї і являє собою ступінь засвоєн­ня морального досвіду попередніх поколінь у вигляді знань, умінь, навичок, почуттів, установок.

Моральна культура особи включає: культуру моральної сві­домості, культуру моральних почуттів і культуру моральної поведінки. Ці складові характеризують рівень засвоєння і реа­лізації моральності кожної конкретної соціальної особи.

(Будь-який людський контакт виникає за умов певного культурного середовища, учасники спілкування займають ті чи інші соціальні позиції. Моделі поведінки, які визначаються загальнокультурними установками і соціальною роллю, утво­рюють соціокультурну матрицю спілкування. Ця матриця і дає нам готові форми поведінки. Коли учасники спілкування вступають у формалізований контакт у звичайній, часто по­вторюваній ситуації, їм не доводиться винаходити способи поведінки; вони мають можливість використовувати готові правила етикету і стратегії спілкування, адаптуючи їх для да­ного випадку (наприклад, використовуючи готові форми при­вітань, запропонованих культурною традицією, найбільш до­речні у даний момент, конкретизуючи звертання називанням імені того, до кого звертаються).

При­стосовуючись, людина виробляє стратегію, придатну для даної конкретної ситуації спілкування. Таким чином моральна культура спілку­вання особи виявляється в тому, що на основі знань загаль­них культурних моделей поведінки особистість може вироб­ляти нові зразки поведінки, застосовувані до нестандартної конкретної ситуації, адаптуючи вже відоме й усталене (три­вале) до нового, нетипового.

Отже, моральна культура спілкування особи являє собою, з одного боку, знання і володіння культурними інструментами спілкування і моральними нормами поведінки, які вироблені в ході суспільно-історичної практики і прийняті в тій соціокультурній групі, до якої належить людина. З другого боку, це розвинені комунікативні здібності людини, вміння створюва­ти гармонійне спілкування.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...