Главная Обратная связь

Дисциплины:


Б) – “координати руху точки і проекції вектора швидкості ”. 1 страница2.3.15 Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки в площині Оху.

а) ;

2.3.16 Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки в площині Оуz.

г) ;

2.3.17 Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки в площині Охz.

в) ;

2.3.18 Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки вздовж осі Ох.

б) ;

2.3.19 Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки вздовж осі Оу.

в) ;

2.3.20 Вкажіть правильні вирази повних початкових умов руху точки вздовж осі Оz.

г) ;

2.4.1 Вкажіть правильне закінчення означення невільного руху матеріальної точки.

Рух матеріальної точки є невільним, якщо вона із-за накладених в’язей вимушена рухатись .

а) – “по заданій поверхні або кривій”;

2.4.2 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху невільної матеріальної точки по гладкій поверхні
рівняння якої .

б) ;

2.4.3 Вкажіть правильні вирази множників Лагранжа в диференціальних рівняннях руху невільної матеріальної точки по гладкій кривій, яка утворена перетином двох поверхонь і .

б) ;

2.4.4 Вкажіть правильний вираз множника Лагранжа в диференціальних рівняннях руху невільної матеріальної точки по гладкій поверхні, рівняння якої .

а) ;

2.4.5 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь Лагранжа першого роду руху точки по гладкій лінії, яка утворена перетином двох поверхонь і .

в)

2.5.1 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху механічної системи у векторній формі.

в) ;

2.5.2 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху механічної системи в проекціях на декартові осі координат.

а)

2.6.1 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь поступального руху твердого тіла.

г) ;

2.6.2 Вивчення поступального руху твердого тіла зводиться до вивчення руху його центра мас, тобто точки, маса якої дорівнює масі тіла, під дією __________, прикладених до твердого тіла.

б) – “зовнішніх сил”;

2.7.1 Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оz.

б)

2.7.2 Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оx.

г) ;

2.7.3 Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оy.

г) ;

2.7.4 Вкажіть правильний вираз диференціального рівняння обертання твердого тіла навколо нерухомої осі Оz.

б) ;

2.8.1 Вкажіть правильні вирази, які визначають кінетичні моменти твердого тіла, що обертається навколо нерухомої точки, відносно координатних осей, які є не головними осями інерцій.

 

а)

2.8.2 Вкажіть правильні вирази, які визначають кінетичні моменти твердого тіла, що обертається навколо нерухомої точки, відносно координатних осей, які є головними осями інерцій.б)

2.8.3 Вкажіть правильні вирази, які визначають кінетичні моменти твердого тіла, що обертається навколо нерухомої точки, відносно координатних осей, які є головними осями інерцій.

в)
     

2.8.4 Вкажіть правильні вирази кінематичних рівнянь Ейлера обертання твердого тіла навколо нерухомої точки.

а)

 

2.9.1 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь обертання твердого тіла навколо нерухомої точки, які називають динамічними рівняннями Ейлера.

а)

2.10.1 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь руху вільного тіла.

в)

2.11.1 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь плоскопаралельного руху твердого тіла.

б)

2.11.2 Вкажіть правильні вирази диференціальних рівнянь плоскопаралельного руху твердого тіла.

в)

2.11.3 В диференціальному рівнянні плоскопаралельного руху твердого тіла , – момент інерції тіла відносно осі, що проходить через _____ до площини, паралельно якій рухаються точки тіла.

а) – “його центр мас перпендикулярно” ;

 

3.1.1 Вкажіть правильну формулу, за якою визначають масу механічної системи, якщо вона розподілена непе-рервно (наприклад, тверде тіло).

б) ;

3.1.2 Активними називають сили, величина від дії інших сил.

в) – “і напрям дії яких не залежить”;

3.1.3 Дія активних сил зумовлює і пасивні сили.

а) – “пришвидшення”;

3.1.4 Пасивними називають сили, величина від дії інших сил.

г) – “і часто напрям яких залежить”;

3.1.5 Зовнішніми називають сили взаємодії між точками

б) – “різних механічних систем”;

3.1.6 Внутрішніми називають сили взаємодії між точками.

а) – “однієї і тієї ж механічної системи”;

3.1.7 Вкажіть правильні формули властивостей головного вектора і головного моменту всіх внутрішніх сил механічної системи.

а)

 

3.2.1 Вкажіть правильну формулу, за якою визначають радіус-вектор центра мас механічної системи.

б) ;

3.2.2 Вкажіть правильні формули, що визначають координати центра мас механічної системи.

г) ;

3.2.3 Вкажіть правильну формулу, за якою визначають радіус-вектор центра мас механічної системи, маса в якій розподілена неперервно (наприклад, тверде тіло).

в) ;

3.2.4 Вкажіть правильні формули, що визначають координати центра мас механічної системи, маса в якій розподілена неперервно (наприклад, тверде тіло).

б) ;

3.2.5 Положення центра мас механічної системи ______ положення окремих її точок.

а) – “залежить від”;

3.2.6 Величинами, які повністю характеризують розподіл мас в механічній системі є:

а) – “центр мас механічної системи”;

3.3.1 Моментом інерції механічної системи відносно деякого геометричного елемента (точки, осі, площини) називають суму їх відстані до даного елемента.

б) – “добутків мас точок системи на квадрат”;

3.3.2 Вкажіть правильну формулу моменту інерції механічної системи відносно деякого геометричного елемента (точки, осі, площини).

Д) .

3.3.3 Вкажіть правильну формулу моменту інерції меха-нічної системи відносно деякого геометричного елемента (точки, осі, площини), якщо маса системи розподілена неперервно (наприклад, тверде тіло).

 

г) ;

3.3.4 Моментом інерції механічної системи відносно полюса (полярним моментом інерції) називають суму _____ відстані до даного полюса (точки).

а) – “добутків мас всіх точок системи на квадрат їх”;

3.3.5 Вкажіть правильну формулу моменту інерції механічної системи відносно полюса (точки).

а) ;

3.3.6 Вкажіть правильну формулу моменту інерції механічної системи відносно полюса (точки).

     
   
в) ;    

3.3.7 Моментом інерції механічної системи відносно осі (осьовим моментом інерції) називають суму _________ їх відстані до даної осі.

г) – “добутків мас всіх точок системи на квадрат;

33.8 Вкажіть правильні формули моментів інерції механічної системи відносно координатних осей (осьових моментів інерції).

Б)

3.3.9 Вкажіть правильні формули моментів інерції механічної системи відносно координатних осей (осьових моментів інерції).

а)  

3.3.10 Моментом інерції механічної системи відносно площини (планарним моментом інерції) називають суму їх відстані до даної площини.

а) – “добутків мас всіх точок системи на квадрат”;

3.3.11 Вкажіть правильні формули моментів інерції механічної системи відносно координатних площин (планарних моментів інерції).

д)

3.3.12 Відцентровим моментом інерції механічної системи називається величина, яка дорівнює сумі її координати.

б) – “добутків мас кожної точки системи на дві”;

 

3.3.13 Вкажіть правильні формули відцентрових моментів інерцій механічної системи.

б)

3.3.14 Вкажіть правильні формули відцентрових моментів інерцій механічної системи у випадку неперервного розподілу мас в механічній системі (наприклад, тверде тіло).

 

а)  

3.3.15 Вкажіть правильні формули моментів інерцій механічної системи відносно координатних площин (планарних моментів інерцій) у випадку неперервного розподілу мас в механічній системі (наприклад, тверде тіло).

 

б)

3.3.16 Вкажіть правильні формули моментів інерцій механічної системи відносно координатних осей (осьових моментів інерцій) у випадку неперервного розподілу мас в механічній системі (наприклад, тверде тіло).

 

в)  
 


3.3.17 Вкажіть правильні формули моментів інерцій механічної системи відносно координатних осей (осьових моментів інерцій) у випадку неперервного розподілу мас в механічній системі (наприклад, тверде тіло).

 

б)
 

 

3.3.18 Вкажіть правильну формулу моменту інерції механічної системи відносно полюса (точки) у випадку неперервного розподілу мас в механічній системі (наприклад, тверде тіло).

б)  
     
   
         

 

3.3.19 Вкажіть правильну формулу моменту інерцій механічної системи відносно полюса (точки) у випадку неперервного розподілу мас в механічній системі (наприклад, тверде тіло).

д)  
 
 
 

 

3.3.20 Сума осьових моментів інерції механічної системи дорівнює моменту інерції.

б) – “подвоєному її полярному”;

3.3.21 Вкажіть правильний вираз суми осьових моментів інерції механічної системи.

в) ;

3.3.22 Сума планарних моментів інерції механічної системи дорівнює моменту інерції.

а) – “її полярному”;

3.3.23 Вкажіть правильний вираз суми планарних моментів інерції механічної системи.

б) ;

3.3.24 Вкажіть правильні залежності між осьовими і планарними моментами інерції.

а)  
   

3.3.25 Вкажіть правильну формулу осьового моменту інер-ції механічної системи відносно осі Z, якщо відома маса системи М і радіус інерції .

в) ;

3.3.26 Радіус інерції відносно осі Z визначає________ від осі Z до точки в якій потрібно зосередити всю масу системи М, щоб момент інерції отриманої точки відносно даної осі дорівнював моменту інерції системи.

а) – “найкоротшу відстань”;

3.3.27 Вкажіть правильну одиницю виміру моментів інерції механічної системи.

в) – кг·м2;

3.3.28 Вкажіть правильний вираз моменту інерції механіч-ної системи І відносно деякого геометричного елемента, якщо відомі моменти інерції складових частин системи відносно даного елемента Іі.

б) ;

3.3.29 Момент інерції механічної системи відносно деякої осі дорівнює сумі моменту інерції цієї системи відносно осі, що проходить через центр мас системи паралельно заданій осі, і між цими осями.

б) – “добутку маси системи на квадрат відстані”;

3.3.30 Момент інерції механічної системи відносно деякої осі дорівнює сумі моменту інерції цієї системи відносно осі, що , і добутку маси системи на квадрат відстані між цими осями.

а) – “проходить через центр мас системи паралельно заданій осі”;

3.3.31 Вкажіть правильний вираз теореми про моменти інерції відносно паралельних осей (теорема Гюйгенса).

     
   
в) ;    
     
   
         

3.3.32 Вкажіть правильний вираз теореми про моменти інерції відносно паралельних осей (теорема Гюйгенса).

       
в) ;  
         
     
   
             


3.3.33 Вкажіть правильний вираз теореми про моменти інерції відносно паралельних осей (теорема Гюйгенса).

а) ;    
     
   
   
   
         

 

 

3.4.1 Вкажіть правильні вирази моментів інерції тонкого кільця (кругле тіло, маса якого розподілена по його ободу).

   
б)  
       

 

3.4.2 Вкажіть правильні вирази моментів інерції однорідної круглої пластини (диска).

а)
   
       

 

3.4.3 Вкажіть правильні вирази моментів інерцій круглого суцільного циліндра.

   
 
 
д)  


 

3.4.4 Вкажіть правильні вирази моментів інерції пустотілого однорідного циліндра (труби).

     
   
   
г)    
     
         


3.4.5 Вкажіть правильний вираз моменту інерції однорід-ного тонкого стрижня.

г) ;

3.4.6 Вкажіть правильні вирази моментів інерції суцільної кулі.

 

 

в) ;

 

3.4.7 Вкажіть правильні вирази моментів інерції прямокутної пластини.

а)  
   
   
   
       

 

 
3.4.8 Вкажіть правильний вираз моменту інерції механічної системи відносно осі, що проходить через початок системи координат і утворює з координатними осями Ох, Оу, Oz відповідно кути α, β, γ.

а)

;


 

 

4.1.1.1 Імпульс сили – це фізична величина, яка характеризує ____________ за деякий проміжок часу.

а) – “дію сили на матеріальний об’єкт”;

4.1.1.2 Вкажіть правильну формулу вектора імпульсу змінної сили.

б) ; ;

 

4.1.1.3 Вкажіть правильну формулу вектора імпульсу сталої сили.

в) ;

4.1.1.4 Імпульс рівнодійної системи сил за деякий проміжок часу дорівнює імпульсів складових сил системи за цей же проміжок часу.

б) – “геометричній сумі”;

4.1.1.5 Імпульс сили – це величина.

а) – “векторна”;

4.1.1.6 Вектор елементарного імпульсу сили за напрямом ___________ з вектором сили.

в) – “збігається”;

4.1.1.7 Вкажіть правильну одиницю вимірювання імпульсу сили.

в) – „Н·с";

4.1.1.8 Вкажіть правильні формули проекції імпульсу змінної сили на декартові осі координат.

в) .4.1.1.9 Вкажіть правильні формули проекції імпульсу змінної сили на декартові осі координат.

д) .4.1.1.10 Вкажіть правильні вирази напрямних конусів вектора імпульсу сили .

а)

4.1.1.11 Вкажіть правильний вираз імпульсу сили, якщо його проекції на декортові осі координат i .

в) ;

 

4.1.2.1 Кількістю руху матеріальної точки називають
векторну величину, яка дорівнює .

а) – “добутку маси точки на її швидкість”;

4.1.2.2 Кількість руху матеріальної точки ____________величина.

б) – “векторна”;

4.1.2.3 Вкажіть правильну одиницю вимірювання кількості руху.

г) – „кг·м/с”;

4.1.2.4 Вкажіть правильну формулу кількості руху матеріальної точки.

б) ;

4.1.2.5 Кількість руху матеріальної точки є вектор, який за напрямком швидкості точки.

б) – “збігається з вектором”;

4.1.2.6 Вкажіть правильний рисунок напрямку вектора
кількості руху матеріальної точки.

  в)        
           

4.1.2.7 Вкажіть правильні вирази проекції вектора кількості руху на декартові осі координат.

а) ;4.1.2.8 Вкажіть правильні вирази проекції вектора кількості руху на декартові осі координат.

в) ;4.1.2.9 Кількістю руху механічної системи називають _______________ кількостей руху всіх матеріальних точок даної системи.

б) – “векторну суму (головний вектор)”;

4.1.2.10 Вкажіть правильний вираз кількості руху механічної системи (головного вектора кількості руху).

в) ;

 

 

4.1.2.11 Вкажіть правильний вираз кількості руху механічної системи (головного вектора кількості руху).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...