Главная Обратная связь

Дисциплины:


Б) – “координати руху точки і проекції вектора швидкості ”. 4 страницаа) – “… імпульс сили ;

… робота сили А”.

 

4.4.2 Робота сили

 

4.4.2.1 Елементарна робота сили дорівнює_______ вектора сили на вектор елементарного переміщення точки її прикладення.

б) – “скалярному добутку”;

4.4.2.2 Вкажіть правильну формулу елементарної роботи сили при векторному заданні руху.

 
 
 
 
д) .

 

4.4.2.3 Вкажіть правильну аналітичну формулу елементар-ної роботи.

а) ;

 

 

4.4.2.4 Вкажіть правильну аналітичну формулу елементар-ної роботи.

в) ;

 

4.4.2.5 Вкажіть правильну формулу елементарної роботи сили при натуральному способі задання руху.

 
 
в) ;
 
 

 

 

4.4.2.6 Вкажіть правильну формулу елементарної роботи сили при натуральному способі задання руху.

 
 
в) ;
 
 

 

4.4.2.7 ___________сили дорівнює криволінійному інтегралу по пройденому шляху точки прикладення сили від елементарної роботи сили.

б) – “робота”;

 

4.4.2.8 Вкажіть правильні формули криволінійних інтегралів роботи змінної сили .

   
   
в)
   
   

 

4.4.2.9 Робота сталої сили дорівнює добуткові сили ____________.

в) – “на пройдений точкою шлях і на косинус кута між силою і дотичною до траєкторії”;

 

4.4.2.10 Робота рівнодійної системи сил на довільному переміщенні дорівнює _________ сумі робіт всіх сил системи, що діють на точку, на цьому ж переміщенні .

а) – “алгебраїчній”;

4.4.2.11 Вкажіть правильний вираз роботи рівнодійної системи сил на довільному переміщенні.

а) ;

4.4.2.12 Вкажіть правильну одиницю виміру роботи сили.

в) ;

.

4.4.3 Робота деяких сил

 

4.4.3.1 Робота сили ваги ___________ від форми траєкторії, по якій рухається матеріальна точка, і дорівнює добутку сили ваги точки на різницю висоти між початковим і кінцевим положенням.

в) – “не залежить”;

 

4.4.3.2 Робота сили ваги не залежить від форми траєкторії, по якій рухається матеріальна точка, і дорівнює ________.

а) – “добутку сили ваги точки на різницю висоти між початковим і кінцевим положенням”;

 

4.4.3.3 Вкажіть правильну формулу роботи сили ваги матеріальної точки.

 
 
 
г)
 

 

4.4.3.4 Робота пружної сили ________ від форми траєкторії, і визначається початковою ( ) і кінцевою ( ) деформаціями.

б) – “не залежить”;

 

4.4.3.5 Вкажіть правильну формулу роботи сили пружності з початковою λ1 і кінцевою λ2 деформаціями (див. рис.). 
 
в) ;
 
 

 

 

4.4.3.6 Елементарна робота сили, прикладеної до твердого тіла, що має нерухому вісь обертання, дорівнює добутку _______ обертання (див. рис.) на елементарний приріст кута повороту тіла.

а) – “моменту сили відносно осі”;

 

 

4.4.3.7 Вкажіть правильну формулу елементарної роботи сили, прикладеної до твердого тіла, яке має вісь обертання.

б) ;

4.4.3.8 Вкажіть правильну формулу роботи змінної сили, прикладеної до твердого тіла, яке має вісь обертання Оz.

а) ;

 

4.4.3.9 Вкажіть правильну формулу роботи постійної сили, прикладеної до твердого тіла, яке має вісь обертання.

в) ;

 

4.4.4 Потужність сили

 

4.4.4.1 Потужність – це фізична величина, яка визначає швидкість зміни _________ в кожний момент часу.

в) – “роботи сили”;

4.4.4.2 Вкажіть правильну формулу потужності сили.

б) ;

 

4.4.4.3 Вкажіть правильну формулу потужності сили.

в) ;

 

4.4.4.4 Потужність сили, прикладеної до твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі, дорівнює ____________ обертання на алгебраїчну кутову швидкість тіла.

а) – “добутку моменту сили відносно осі”;

 

4.4.4.5 Вкажіть правильну формулу потужності постійної сили , прикладеної до твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі.

в) ;

 

4.4.4.6 Вкажіть правильну формулу потужності змінної сили , прикладеної до твердого тіла, що обертається
навколо нерухомої осі.

а) ;

 

4.4.4.7 Вкажіть правильну одиницю виміру потужності сили.

в) ;

4.4.5 Кінетична енергія матеріальної точки

і механічної системи

 

4.4.5.1 Енергія – це фізична величина, яка характеризує здатність системи ______________.

в) – “виконати роботу при зміні свого стану”;

4.4.5.2 Енергію зумовлену _______________матеріального об’єкта, називають кінетичною.

б) – “рухом”;

4.4.5.3 Для точки масою m, що рухається зі швидкістю , кінетична енергія дорівнює:

в) ;

 

4.4.5.4 Вкажіть правильну формулу кінетичної енергії системи, що складається з n точок.

б) ;

 

4.4.5.5 Кінетична енергія твердого тіла, що рухається поступально, дорівнює ________ маси тіла на _________.

б) – “половині добутку …

… квадрат його швидкості”;

 

 

4.4.5.6 Вкажіть правильну формулу кінетичної енергії твердого тіла, що рухається поступально .

д) .

 

4.4.5.7 Кінетична енергія твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі, дорівнює половині добутку __________ швидкості.

б) – “моменту інерції тіла відносно осі обертання на квадрат його кутової”;

 

4.4.5.8 Вкажіть правильну формулу кінетичної енергії твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі Оz.

г) ;

 

4.4.5.9 Кінетична енергія механічної системи (теорема Кеніга) дорівнює сумі двох доданків. Один з них визначає кінетичну енергію системи в _______, інший визначає кінетичну енергію системи у русі відносно центра мас системи.

а) – “поступальному русі зі швидкістю центра мас системи”;

4.4.5.10 Вкажіть правильну формулу кінетичної енергії механічної системи (теорема Кеніга).

б) ;

 

4.4.5.11 Кінетична енергія твердого тіла, що здійснює плоскопаралельний рух, дорівнює сумі двох доданків: один із них визначає кінетичну енергію системи в поступальному русі зі швидкістю центра мас системи, інший визначає кінетичну енергію тіла в обертальному русі тіла навколо осі, що ______________.

б) – “проходить через центр мас перпендикулярно площині поступального його руху”;

 

4.4.5.12 Вкажіть правильну формулу кінетичної енергії твердого тіла, що здійснює плоскопаралельний рух .

д) .

 

4.4.5.13 Кінетична енергія твердого тіла, що здійснює плоскопаралельний рух, дорівнює ___________.

а) – “половині добутку моменту інерції тіла відносно осі, що проходить через миттєвий центр швидкостей перпендикулярно до площини плоскої фігури на квадрат його кутової швидкості”;

4.4.5.14 Вкажіть правильну формулу кінетичної енергії твердого тіла, що здійснює плоскопаралельний рух, якщо відоме місцезнаходження миттєвого центра швидкостей (Р).

а) ;

 

4.4.5.15 Вкажіть правильну одиницю виміру кінетичної енергії.

а) ;

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...