Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ДУМКИ У ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯХ. Загальноєвропейські методологічні школи літературознавстваПлан

1. Кардинальні зміни у літературознавстві ХІХ століття. Виникнення загальноєвропейських методологічних літературознавчих шкіл.

2. Проблема походження літератури з міфології у працях представників міфологічної школи.

3. Концепція авторської особистості у літературному творі з точки зору представників біографічного методу.

4. Культурно-історична школа: пошуки спільного знаменника для пояснення явищ літератури.

5. Порівняльно-історичне літературознавство і теорія художніх запозичень.

6. Становлення та провідні ідеї ритуальної міфокритики.

7. Виникнення психоаналізу та розширення у зв’язку з цим сфери літературознавчих досліджень.

8. Принципи герменевтичного підходу до літературного тексту.

9. Структуралізм: літературний текст як знакова система.

10. Постструктуралізм і методологія деконструкції літературного твору. Метамова дослідницьких стратегій у постмодерному літературознавстві.

 

 Завдання для роботи з текстами

ü Прочитайте фрагменти з праць З.Фройда і К.Г.Юнга. Що кардинально нове у розуміння процесу творчості вносять представники психологічної школи?

ü Чому фрейдисти віддають перевагу спонтанній теорії творчості? З чим і чому саме вони порівнюють процес створення мистецького шедевру?

ü Чи можна, на думку К.Г.Юнга, пояснювати особливості художнього твору особистою психологією його творця? Обґрунтуйте вашу відповідь посиланнями на текст.

ü Чому К.Г.Юнг тлумачить творчість як важкий психологічний тягар?

 

¨ Література

1. Бахтин М. Литературно-критические статьи. – М., 1986.

2. Бахтин М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. – М., 2000.

3. Белецкий А. В мастерской художника слова. – М., 1989.

4. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.

5. Борев Ю. Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический словарь терминов. – М., 2003.

6. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / Л.В.Чернец, В.Е.Хализев и др. – М., 1999.

7. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1989.

8. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.

9. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л., 1977.

10. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.

11. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К., 1997.

12. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.

13. Література. Теорія. Методологія / Упоряд. Д.Уліцької. – К., 2006.

14. Літературознавчий словник-довідник / Р.Гром’як, Ю.Ковалів та ін. – К., 1997.15. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – Л., 1972.

16. Менегетти А. Образ и бессознательное: учебное пособие по интепретации образов и сновидений. – М., 2000.

17. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.

18. Наєнко М. Українське літературознавство. – К., 1997.

19. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 1998.

20. Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М., 1999.

21. Фізер І. Психолінгвістична теорія О.Потебні: метакритичне дослідження. – К., 1993.

22. Юнг К.-Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. – К., 1995.

23. Якобсон Р. Работы по поэтике – М., 1988.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...