Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИПМК-1

 

1. Охаратеризуйте літературознавство як наукову дисципліну.

2. Розкрийте зв’язок з іншими науками.

3. Визначте специфіку та функції літератури як виду мистецтва.

4. Які види мистецтва дотичні до літератури?

5. Назвіть три провідні галузі літературознавства, охарактеризуйте кожну з них.

6. Розкрийте особливості розвитку літературознавчої думки в добу Античності.

7. Визначте естетичні погляди Платона й Арістотеля.

8. Розкрийте особливості літературно-естетичного руху від доби Середньовіччя до Просвітництва.

9. Охарактеризуйте становлення науки про літературу у період романтизму.

10. Дайте стислу характеристику школам і провідним методам літературознавства ХІХ ст.

11. Розкрийте специфіку компаративістського методу.

12. Охарактеризуйте міфологічну школу.

13. Розкрийте особливості біографічного методу.

14. Розкрийте особливості культурно-історичної школи.

15. Охарактеризуйте формальної школи.

16. Дайте стислу характеристику провідним літературознавчим методологіям ХХ ст.

 

ПМК-2

1. Розкрийте поняття «художній образ».

2. Назвіть різновиди образних уявлень. Класифікуйте їх.

3. Порівняйте поняття «образ» і «знак».

4. Розкрийте особливості деталі. За яких умов вона може стати образом?

5. Охарактеризуйте слово-образ. Розкрийте потенційні можливості художнього слова.

6. Чим поетична мова відрізняється від наукової?

7. Викладіть засади концепції О. Потебні про слово.

8. Охарактеризуйте формозмістовну єдність твору.

9. Розкрийте поняття «символ» й «алегорія».

10. Назвіть й охарактеризуйте елементи формозмісту: тема, ідея, проблема.

11. Назвіть й охарактеризуйте елементи формозмісту: пафос, сюжет, фабула, композиція.

12. Охарактеризуйте два види художньої мови: прозу і вірш.

13. Намалюйте схеми розмірів силабо-тонічної системи віршування.

14. Дайте стислу характеристику основним параметрам віршованої мови: ритмомелодиці, строфіці, інтонації, розміру, римуванню.

15. Розкрийте особливості некласичного вірша – верлібра.

16. Охарактеризуйте конфлікт. Назвіть типи конфлікту.

17. Назвіть особливості часопросторової організації твору.

18. За якими критеріями відбувається родовий поділ літератури?

19. Визначте роль автора у художньому творі.

20. Назвіть основні тропи. Охарактеризуйте кожен із них.

21. Розкрийте поняття «метафора». Назвіть різновиди метафори.

22. Назвіть й розкрийте особливості поетичних фігур.

23. Які межиродові форми літератури ви знаєте? Дайте стислу характеристику кожній з них.

24. Розкрийте особливості романного жанру. Назвіть різновиди роману.25. Порівняйте жанри новели й оповідання.

26. Визначіть труднощі, які пов’язані з жанровим визначенням сучасних творів. Назвіть причини жанрової кризи.

27. Розкрийте проблему літературного жанру з позиції канонізації й конфронтації.

28. Назвіть види жанрів, охарактеризуйте їх.

29. Провідні жанри новоєвропейських літератур в епосі, ліриці і драмі.

30. Що таке жанровий різновид? Наведіть приклади.

31. Як ви можете визначити формозміст твору і з чого він складається?

32. Чому в аналізі художнього твору не варто окремо говорити про зміст, а окремо про форму?

33. Об’єкт і суб’єкт зображення у художньому творі.

 

ПМК-3

 

1. Час як форма існування художнього світу літературного твору.

2. Простір як форма існування художнього світу літературного твору.

3. Циклічна, лінійна та релятивна концепції часу в художній літературі.

4. Поняття про художні тропи. Які ви знаєте різновиди тропів? Наведіть приклади.

5. Які стилістичні фігури ви можете назвати й охарактеризувати?

6. Які фонічні засоби поетичного слова вам відомі? Наведіть приклади.

7. Критерії розрізнення версифікаційних систем.

8. Загальні принципи і жанри метричного віршування.

9. Особливості і жанрові моделі народного віршування.

10. Тонічна версифікаційна система, різновиди тонічного вірша.

11. Силабічна версифікація, причини її скасування у новітніх поетичних традиціях.

12. Основні метричні малюнки силабо-тоніки.

13. Що ви знаєте про білий вірш?

14. Назвіть та охарактеризуйте різновиди східних канонічних строф.

15. Назвіть та охарактеризуйте різновиди західноєвпропейських строф.

16. Які тверді форми сонету вам відомі? Як будується вінок сонетів?

 


Питання до іспиту

1. Літературознавство як наука.

2. Зв’язок літературознавства з іншими науками.

3. Становлення літератури як прагматичних текстів і феномену красного письменства. Термінологічне наповнення дефініції “література”.

4. Специфіка літератури як виду мистецтва.

5. Література в системі інших мистецтв. Літературний і науковий текст.

6. Характеристика теорії літератури, історії літератури та літературної критики як провідних галузей літературознавства.

7. Основні та допоміжні галузі літературознавства.

8. Літературознавство у системі інших наук. Зв’язок літературознавства з лінгвістикою, фольклористикою, мистецтвознавством, філософією, психологією, історією, соціологією, математикою тощо.

9. Концепції літератури і мистецтва у країнах Стародавнього Сходу.

10. Літературознавство доби Античності. Естетичні погляди Платона й Арістотеля.

11. Розвиток літературознавчої думки у добу Середньовіччя.

12. Становлення науки про літературу в період Романтизму.

13. Естетичні погляди на літературу в добу Класицизму і Просвітництва.

14. Нормативні поетики класицизму.

15. Особливості трактату Н.Буало “Поетичне мистецтво”.

16. Романтичні концепції мистецтва слова.

17. Особливості розвитку української літературознавчої думки.

18. Функція слова як першоелементу образного світосприйняття.

19. Кардинальні зміни у літературознавстві ХІХ століття. Виникнення загальноєвропейських методологічних літературознавчих шкіл.

20. Проблема походження літератури з міфології у працях представників міфологічної школи.

21. Концепція авторської особистості у літературному творі з точки зору представників біографічного методу.

22. Культурно-історична школа: пошуки спільного знаменника для пояснення явищ літератури.

23. Порівняльно-історичне літературознавство і теорія художніх запозичень.

24. Компаративістика (порівняльне літературознавство) ХІХ ст.

25. Виникнення психоаналізу та розширення у зв’язку з цим сфери літературознавчих досліджень.

26. З.Фройд і К.-Г.Юнг про психологію творчості.

27. Становлення та провідні ідеї ритуальної міфокритики.

28. Структуралістський метод у літературознавстві.

29. Принципи герменевтичного підходу до літературного тексту.

30. Герменевтика як теорія інтерпретації тексту.

31. Особливості психолінгвістичної теорії О.Потебні.

32. Теорія тексту М.Бахтіна.

33. Постструктуралізм і методологія деконструкції літературного твору. Метамова дослідницьких стратегій у постмодерному літературознавстві.

34. Генологічна проблематика літературознавства.

35. Термінологічне наповнення дефініцій “рід”, “вид”, “жанр”, “жанровий різновид”.

36. Дискусійні питання генеалогії епосу.

37. Образність літератури. Художній образ.

38. Символ і алегорія.

39. Зміст і форма художнього твору.

40. Конфлікт і його типи.

41. Художня деталь, її функції у творі.

42. Сюжет, елементи сюжету.

43. Формозміст літературного твору як єдність його структури.

44. Тематика і проблематика літературного твору.

45. Образ автора у літературному творі.

46. Поняття про конфлікт. Колізія літературного твору.

47. Фабула, мотив, сюжет, композиція, архітектоніка.

48. Основи поділу літератури на роди.

49. Жанри епосу. Генезис і родові ознаки.

50. Поетичний та прозовий види епосу.

51. Функціонування давніх епічних жанрів у новітньому літературному процесі.

52. Провідні епічні жанри новоєвропейських літератур.

53. Жанрові різновиди (на прикладі роману).

54. Байка, гумореска і пародія як епічні жанри.

55. Жанри лірики. Генезис і родові ознаки.

56. Ключові ознаки ліричного твору.

57. Суб’єктивний чинник у ліриці.

58. Історичні підходи до принципів класифікування ліричних творів.

59. Видові варіації лірики (віршована [поезія], драматизована [рольова], прозова [поезії у прозі]).

60. Драма в історичному розвитку.

61. Зовнішні та внутрішні ознаки драматичних текстів.

62. Антична теорія трагедії. Обов’язкові елементи трагедії за Аристотелем.

63. Теоретична еволюція концепту “катарсис”. Катартична дія драматичного мистецтва.

64. Різновиди драми за назвами літературних напрямів.

65. Базові положення теорії інтелектуальної драми.

66. Середні та малі драматичні форми.

67. Час і простір як форми існування художнього світу літературного твору.

68. Особливості часу і простору в ліриці.

69. Умовність часу і простору в драмі.

70. Епічний хронотоп. Постать оповідача в епосі.

71. Циклічна, лінійна та релятивна концепції часу в художній літературі.

72. Специфіка віршованої мови.

73. Основні системи віршування.

74. Рими. Види рим, способи римування. Верлібр.

75. Строфа. Види строфічної будови віршів.

76. Трагедія, комедія, драма.

77. Погляди Арістотеля, Н.Буало, Е.Лессінга на драму.

78. Міжродові системи.

79. Поняття «текст», «твір» в інтерпретації Р.Барта.

80. Історичний характер розвитку літератури. Поняття про художній прогрес.

81. Зовнішні і внутрішні фактори розвитку літературного процесу.

82. Автор і читач як суб’єкти літературного процесу.

83. Стадіальний розвиток літератури. Літературний напрям, течія, стиль.

84. Традиції і новаторство в літературі.

85. Бароко в літературі, його особливості й історична доля.

86. Класицизм, його основні принципи. Поділ жанрів на «високі» й «низькі».

87. Романтизм. Основні особливості та історична доля.

88. Реалізм, основні його риси.

89. Модернізм. Основні течії модернізму.

90. Постмодернізм як мистецьке явище.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...