Главная Обратная связь

Дисциплины:


Класифікація видатків бюджету1. Функціональна класифікація характеризує склад видатків бюджету за галузями народного господарства.

2. Відомча класифікація – це фактично перелік головних розпорядників коштів.

3. Економічна класифікація відповідає класифікації доходів і містить видатки: поточні, капітальні, нерозподілені, кредитування за вирахуванням погашення.

14.Сутність бюджету держави.

Державний бюджет — це система грошових відносин, які виникають між державою, з одного боку, та підприємствами, організаціями і населенням, з другого, з формування і використання централізованого фонду державних грошових ресурсів.

У бюджеті об'єднуються головні доходи і видатки держави. Бюджет об'єднує: • податки; • емісійний доход; • державний кредит; • державні видатки.

Фактори, що впливають на розміри бюджетного фонду:

1) рівень розвитку економіки;

2) методи господарювання на підприємствах, в установах, в організаціях;

3) структурні зміни у народногосподарських пропорціях.

Взаємозв'язок і взаємовідносини з іншими ланками фінансової системи регулюються законодавчими актами України.

Бюджетна система будується на засадах, визначених Конституцією України та бюджетним кодексом. Вона відокремлена від фінансів суб'єктів господарювання щодо сплати їх боргів і зобов'язань.

Податки, збори та інші обов'язкові платежі зараховуються до бюджетів повністю, незалежно від їх цільового призначення.

Громадяни України, інші фізичні особи сплачують до бюджетів встановлені законами податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Бюджетні відносини виникають за такими напрямами гро­шових відносин:

— між державою і підприємствами різних форм власності, організаціями й установами;

— між державою і громадськими організаціями;

— між державою і населенням;

— між іншими державами і міжнародними організаціями;

— між державою і регіонами.

15.Бюджетний устрій і бюджетна система.

Бюджетна система - це сукупність всіх бюджетів, які діють на території України.

Бюджетна система України складається з:

• Державного бюджету України;

• республіканського бюджету АР Крим;

• місцевих бюджетів.

Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України.

Бюджетний устрій — це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.

Принципи бюджетного устрою: • єдності; • гласності; • повноти; • наочності; • достовірності; • самостійності.

Суб'єктами бюджетних правовідносин є держава, органи державної влади, органи влади АР Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації усіх форм власності, фінансові інститути, установи і організації освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, соціального забезпечення і соціального захисту населення.Об'єктами бюджетних правовідносин є: податки, надходження, збори, внески, орендна плата, доходи, дивіденди, позики, допомоги, матеріальні і фінансові резерви, фінансування, дотації, субвенції, виплати.

16. Сутність податків та їх економічний зміст, елементи системи оподаткування.

Податки – система примусового стягнення державою за встановленими правилами з юридичних і фізичних осіб певних коштів з метою їх використання для задоволення суспільних потреб

За економічним змістом податки — це фінансові відносини між державою і платниками податків з приводу створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, що необхідні державі для виконання своїх функцій.

Податки мають суспільний зміст і матеріальну основу. Суспільний зміст податків виявляється в перерозподілі національного доходу, у тому, що вони є частиною єдиного процесу відтворення, специфічною формою виробничих відносин. Матеріальною основою податків є грошові кошти, мобілізовані державою у платників податків.

Призначення податків і податкових платежів у бюджет полягає в тому, щоб покривати витрати держави з утримання держуправління, оборони країни, вирішення економічних і соціальних завдань, а також створювати умови для підвищення ефективності виробництва і регулювання споживання в суспільстві.

До елементів системи оподаткування належать:
суб'єкт оподаткування або платник податків, зборів та обов'язкових платежів;
об'єкт оподаткування;
база оподаткування (оподатковуваний оборот);
одиниця оподаткування;
джерело сплати податку, збору та обов'язкового платежу;
податкова ставка (норматив);
податкова пільга;
податкова квота;
строки сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Строки сплати податків, зборів та обов'язкових платежів встановлюються законодавством з питань оподаткування окремо для кожного з них.
17.Функції податків, їх характеристика.

У сучасних умовах податки виконують дві основні функції: фіскальну і регулюючу.

Фіскальна функція податків є основною. За її допомогою шляхом стягнення (сплати) встановлених державою податків і податкових платежів утворюються державні грошові фонди, що становлять собою матеріальну основу існування держави і здійснення нею внутрішньої та зовнішньої політики.

Сутність регулюючої функції податків полягає в тому, що вони впливають на різні види діяльності їх платників. Так, податки істотно впливають на відтворення, стимулюючи або стримуючи темпи його розширення, збільшуючи або зменшуючи накопичення капіталу, підвищуючи або знижуючи платоспроможний попит населення тощо. У цьому зв'язку держава спроможна свідомо використовувати податки з метою регулювання відповідних пропорцій у соціально-економічному житті суспільства.

Слід зауважити, що функції податків діють одночасно і взаємоузгоджено, їх не можна протиставити одна одній. Неможливо також розмежувати податки на суто фіскальні й регулюючі, бо без фіскальної їх дії не може бути й регулюючої.

Деякі економісти визнають також ще 3 функції податків:

Контрольна – реалізується в процесі оподаткування. Визначає раціональний, збалансований характер податкової системи, її відповідність поставленим цілям;

Розподільна – пов’язана із первинним і вторинним розподілом ВВП і національного доходу;

Стимулювальна (дистимулююча) – формує систему пільг, зміну об’єктів оподаткування, ставок, кількості податків. Може сприяти розвитку виробництва або його стимулювати.

18. Суть місцевих фінансів, їх склад і роль.

Місцеві фінанси охоплюють:

• регіональні бюджети;

• бюджети адміністративно-територіальних одиниць;

• фінанси суб'єктів господарювання.

Місцеві фінанси забезпечують фінансування широкого кола заходів, пов'язаних з соціально-культурним, комунально-побутовим обслуговуванням населення.

Місцеві (регіональні) фінанси — це система економічних відносин, з допомогою якої розподіляються і перерозподіляються кошти у вигляді національного доходу на економічний і соціальний розвиток територій.

З допомогою регіональних фінансів здійснюється вирівнюван­ня рівнів економічного і соціального розвитку територій, які в результаті історичних, географічних, військових та інших умов відстали в економічному і соціальному розвитку від інших районів держави. Місцеві фінанси взаємодіють зі всіма іншими ланками і суб'єктами фінансової системи країни в процесі розподілу і перерозподілу валового національного продукту.

19. Сутність державних цільових фондів.

За своєю економічною сутністю державні цільові фонди — це грошові відносини щодо розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту та частини національного багатства, пов’язані з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави з метою використання державних коштів для забезпечення розширеного відтворення, задоволення соціально-культурних потреб суспільства, матеріального стимулювання членів суспільства шляхом пенсійного забезпечення, соціального захисту населення, розвитку науково-технічного потенціалу держави тощо.

Основне призначення державних цільових фондів полягає у на ступному:

а) забезпеченні соціального захисту населення шляхом виплати субсидій, пенсій, фінансування соціальної інфраструктури;

б) сприянні економічному піднесенню держави через фінансуван ня, субсидування, кредитування вітчизняних підприємств;

в) фінансуванні природоохоронних заходів;

г) наданні позик, кредитів.

Формування доходів державних цільових фондів відбувається за рахунок таких джерел:

а) бюджетне фінансування;

б) обов´язкові відрахування юридичних та фізичних осіб;

в) доходи від інвестування власних коштів;

г) добровільні внески, спонсорська допомога;

д) інші джерела.

Державні цільові фонди поділяють на цільові бюджетні фонди (фонди, що включаються до складу Державного бюджету) і державні позабюджетні фонди (фонди, що не включаються до складу Держав ного бюджету).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...