Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття міжнародних фінансів у вузькому і широкому розумінніМіжнародні фінансиодна з основних форм міжнародних економічних відносин, функціонування і розвиток яких пов'язані з існуванням та обслуго­вуванням усього комплексу міжнародних зв'язків.

Суб'єктами міжнародних фінансів є:

— держави;

— міжнародні організації;

— міжнародні фінансові інституції;

— юридичні особи, серед яких особливе місце займають транснаціональні корпорації (ТНК), транснаціональні банки (ТНБ), фінансово-кредитні інсти­тути, біржі;

— фізичні особи.

Видимою зовнішньою формою вияву міжнародних фінансівє розгалужена система руху валютно-фінансових потоків, що виникають між суб'єктами фі­нансових відносин на міжнародному і глобальному рівнях.

У широкому розумінні вони охоплюють усі міжнародні грошові потоки, а у вузькому — міжнародну централізацію коштів і фінансових ресурсів. Розглядаючи міжнародні фінанси у широкому розумінні, у них виокремлюють міжнародні фінансові відносини та дві ланки міжнародних фінансів у їх вузькому розумінні, фінанси міжнародних організацій та міжнародні
фінансові інституції.
29. Фінанси міжнародних організацій.

Фінансова діяльність міжнародних організацій пов’я зується з формуванням бюджету на основі внесків країн-учасниць та використанням бюджету та цільових фондів.

Організація Об’єднаних націй (ООН)була заснована в 1943 р. для підтримання миру у світі. Вона також зай­мається економічними, соціальними, гуманітарними проблемами, охороною навколишнього середовища і правами людини.

Внески до бюджету цієї організації формуються на основі нормативів платежів від ВВП кожної країни.

Бюджет складається і виконується по окремих під розділах, фондах, програмах.

Європейський Союз (1957 р.)-організація 16 європейських країн, які створили спільний ринок товарів,капіталів, скасували митні бар’єри, уніфікували податкове законодавство, створили єдину валютну систему.

Специфікою бюджету ЄС є не лише його внескова природа, але й формування його за рахунок власних доходів (за рахунок мита, перевищення ПДВ над уніфікованою ставкою).Ліміт бюджету ЄС не може перевищувати 1,2% від ВНП Союзу.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — міжурядова організація, діяльність якої полягає в регулюванні валютно-кредитних відносин між державами-членами та наданні їм фінансової допомоги під час валютних труднощів, спричинених дефіцитом платіжного балансу, шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті.

30. Міжнародний фінансовий ринок.

Міжнародний фінансовий ринок - це ринок вільних, придатних для інвестування за межами свого утворення та походження грошових ресурсів, міграція яких знаходиться під дією попиту та пропозиції, існуючих в окремих країнах та регіонах, а також під контролем держав та міжнародних валютно-фінансових центрів.На цьому ринку здійснюється рух позикового капіталу між країнами.

Ринок позикових капіталів складається зі світового грошового ринку та світового ринку капіталів.

На обліковому ринку основними інструментами є казначейські й комерційні векселі та ніші види короткострокових зобов'язань (ціні папери).

Отже, на першому з ринків позиковий капітал виступає у формі грошей, переважно депозитів. Позики на світовому грошовому ринку короткострокові й призначені, в основному, для обслуговування міжнародної торгівлі.

Ринок капіталів охоплює середньо і довгострокові кредити, а також акції та облігації. Він поділяється на ринок цінних паперів (середньо- і довгострокових) і ринок середньо і довгострокових банківських кредитів.

Учасниками міжнародного фінансового ринку виступають уряди, центральні банки, фінансові інститути, великі промислові корпорації, фізичні особи окремих держав, а також міжнародні організації, міжнародні фінансові інститути, наднаціональні корпорації.

Вкладниками на міжнародному ринку є підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, інституційні інвестори, приватні особи, державні фінансові установи.

На міжнародному ринку банки залучають кошти переважно на короткий термін і під процентні ставки, розраховані на основі відповідних процентних ставок на національних ринках так, щоб інвестиції на міжнародному ринку були привабливими для інвесторів. Крім вкладів банки залучають на ринку кошти, емітуючи комерційні цінні папери, депозитні сертифікати, векселі тощо.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...