Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальне завдання. Відгук осіб, які перевіряли проходження практикиВідгук осіб, які перевіряли проходження практики

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу

Про проходження практики

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата складання заліку “_____”____________________20____року

Оцінка:

за національною шкалою_______________________________

(словами)

кількість балів ________________________________________

(цифрами і словами)

Керівник практики

від навчального закладу __________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Форма №Н-7.03

 

Коледж електронних приладів

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

ЩОДЕННИК

ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

(вид і назва практики)

 

 

Студента ______________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові)

 

Відділення Комп’ютеризованих систем___

Циклова (предметна комісія) Комп’ютеризованих систем ___ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень ___молодший спеціаліст_____________

 

Напрям підготовки __________6.050201 Системна інженерія __________

Спеціальність _5.05020102 Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

IV курс, група КС-09-01

 

Студент __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прибув на підприємство, організацію, установу

 

 

Печатка

підприємства, організації, установі “______” ____________20__року

 

 

___________ __________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

підприємства, організації, установі “______” ____________20__року

 

 

___________ ___________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Робочі записи під час практики

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

______________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник практики:

від підприємства, організації, установи __________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Печатка

підприємства, організації, установі “______” ____________20__року

 

 

  __________________________________________________________________________________________ ______________________________              
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________              
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________              
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________              
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________              
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________              
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________              
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________              

 

Керівники практики:
від вищого навчального закладу __________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи __________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Індивідуальне завдання

 

№ з/п Зміст практики Кількість годин
Заг. обсяг Ауд. СРС
Ознайомлення з підприємством, структурою, персоналом - структура підприємства; - кількість робочих місць, кваліфікаційний рівень, - посадові інструкції; - планування робіт
Аналіз структури бази практики: - структура підприємства, - типи обладнання, - перелік основних операцій і опис робочого місця, - рівень комп’ютеризації і автоматизації. Вивчення діяльності підприємства (підрозділу) : - напрямок діяльності - шляхи зростання продуктивності праці, - склад інженерно-технічного персоналу підрозділу. Проведення інформаційного обстеження: - нормативно–довідкова інформація, - експлуатація пакетів технологічних програм(ПТП), - ПЗ, що використовується на підприємстві, - ослуговування комп'ютарних систем Техніко-кономічні показники роботи: - вартість основних засобів. - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) - обсяг виробництва продукції - собівартість виробленої (реалізованої) продукції - продуктивність праці одного працівника - показники амортизації основних засобів.
Отримання практичних навичок для розв’язання прикладних задач. - Самостійне виконання професійних обов'язків студентом-практикантом на робочому місці; - обов'язки обслуговуючого персоналу при норм. роботі технічних засобів та обладнання; - обов'язки обслуговуючого персоналу під час порушень нормальної роботи ТЗ та обладнання.
Охорона праці: - організація охорони праці на робочому місці, - основні засоби по попередженню нещасних випадків.
Узагальнення матеріалу: оформлення звіту з практики.
  Захист практики.

 

Керівники практики: _____________ ____________________
від вищого навчального закладу (підпис) (прізвище та ініціали)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...