Главная Обратная связь

Дисциплины:


Календарний графік проходження практики. Відгук осіб, які перевіряли проходження практикиВідгук осіб, які перевіряли проходження практики

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу

Про проходження практики

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата складання заліку “_____”____________________2014 року

Оцінка:

за національною шкалою_______________________________

(словами)

кількість балів ________________________________________

(цифрами і словами)

 

Керівники практики:
від вищого навчального закладу ______________ Бігун О.Б..

(підпис) (прізвище та ініціали)

Форма №Н-7.03

 

Коледж електронних приладів

Івано-Франківського національного технічного університету

нафти і газу

 

ЩОДЕННИК

з виробничої переддипломної практики

(вид і назва практики)

 

 

Студента ______________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові)

 

Відділення Системної інженерії .Циклова (предметна комісія) Системної інженерії .

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень __Молодший спеціаліст____

 

Напрям підготовки _______6.050201 Системна інженерія _

Спеціальність _5.05020102 "Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем"

Курс IV група СІ-11-02

 

 

Студент _______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи “____” ____________2014 року

 

___________ __________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

підприємства, організації, установи “____” ____________2014 року

 

 

___________ ___________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Робочі записи під час практики

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник практики:

від підприємства, організації, установи __________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Печатка

підприємства, організації, установи “______” ____________2014 року

 

 

  __________________________________________________________________________________________ ______________________________      
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________      
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________      
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________      
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________      
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________      
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________      
  __________________________________________________________________________________________ ______________________________      

 

Керівники практики:
від вищого навчального закладу ________________ Бігун О.Б..

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ____________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Програма практики

№ з/п Зміст практики Кількість годин
З.обсяг Ауд. СРС
Загальне ознайомлення з підприємством - стисла характеристика підприємства, - система управління підприємством, - асортимент виготовленої продукції, - потужність технологічних потоків, - технічне оснащення підприємства,
Ознайомлення з архітектурно-будівельною конструкцією підприємства - система тепло-енергопостачання, - організація транспорту на підприємстві, - техніка безпеки і санітарного стану, - охорона праці та навколишнього середовища.
Техніка безпеки на робочому місці Захист оператора від факторів -статичної електрики; - іонізуючих та неіонізуючих випромінювань; - шуму; - тепловиділень та шкідливих речовин;
Охорона праці: Виробнича санітарія, техніка безпеки та пожежна безпека. - вентиляція і опалення - освітлення - шум - вібрація
Техніко-економічні показники роботи: - вартість основних засобів. - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) - обсяг виробництва продукції - собівартість виробленої (реалізованої) продукції - продуктивність праці одного працівника - показники амортизації основних засобів.
Маркетингова діяльність підприємства (підрозділу) : Маркетингова цінова політика підприємства Організація рекламної кампанії Система стимулювання збуту Організація особистих продажів і пропаганди    
Отримання практичних навичок для розв’язання прикладних задач. - Самостійне виконання проф. обов'язків на роб.у місці; - обов'язки обслуговуючого персоналу під час порушень нормальної роботи ТЗ та обладнання КІС і РТС;
Узагальнення матеріалу: оформлення звіту з практики.
  Захист практики.

 

Керівники практики: _____________ Бігун О.Б..А
від вищого навчального закладу (підпис) (прізвище та ініціали)


Календарний графік проходження практики

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...