Главная Обратная связь

Дисциплины:


Середовище контролю25)Аудитор має одержати достатнє розуміння середовища контролю, щоб оцінити ставлення директорів і управлінського персоналу, їхню поінформованість і дії стосовно заходів внутрішнього контролю та їх важливість для суб'єкта господарювання (МСА 400, параграф 19). Подібні умови, описані у параграфі 24 цього Положення, застосовуються, якщо аудитору потрібно отримати розуміння середовища контролю.

Чинники під час отримання розуміння середовища контролю стосовно екологічних питань охоплюють:

· функціонування ради директорів і її комітетів у зв'язку із заходами екологічного контролю суб"єкта господарювання;

· філософія управлінського персоналу, стиль його діяльності і підхід до екологічних питань, наприклад, заходи з поліпшення екологічної оцінки діяльності суб'єкта господарювання, участь у програмах сертифікації СУСД суб'єкта господарювання і добровільна публікація звітів про екологічну оцінку результатів діяльності12. Це охоплює також реакцію управлінського персоналу на зовнішній вплив, наприклад, щодо моніторингу і вимог до дотримання, встановлених регуляторними органами і правоохоронними відомствами;

· організаційна структура суб'єкта господарювання і методи призначення повноважень та відповідальності за виконання екологічних операційних функцій і нормативних вимог;

· система контролю управлінського персоналу, включаючи підрозділ внутрішнього аудиту, виконання «екологічних аудитів» (див. параграф 45 цього Положення), кадрову політику, процедури й відповідний розподіл обов'язків.

12 «Звіт про екологічну оцінку результатів діяльності» — звіт, відокремлений від фінансової звітності, в якому суб'єкт господарювання надає третім сторонам якісну інформацію про свої зобов'язання щодо екологічних аспектів бізнесу, своїх політик і цілей у цій сфері, досягнень в управлінні співвідношенням між бізнес-процесами та екологічним ризиком, а також надає кількісну інформацію про екологічну діяльність.

Процедури контролю

26)З урахуванням міркувань і умов, наведених у параграфах 18—20, аудитор може дійти висновку, що існує необхідність отримання розуміння заходів екологічного контролю. Прикладами заходів екологічного контролю є політика і процедури для:

· моніторингу дотримання суб'єктом господарювання екологічної політики, природоохоронних законодавчих і нормативних актів;

· підтримки прийнятної екологічної інформаційної системи, що може охоплювати, наприклад, реєстрацію фактичного обсягу викидів і шкідливих відходів, екологічні характеристики продуктів, скарги зацікавлених сторін, результати інспекцій, проведених правоохоронними органами, наявність і наслідки нещасних випадків тощо;· звірка екологічної інформації та відповідних фінансових даних, наприклад, фактичної кількості відходів і витрат на їх ліквідацію;

· ідентифікація потенційних екологічних питань і пов'язаних із ними непередбачених подій, які впливають на суб'єкт господарювання.

27)Якщо суб'єкт господарювання встановив заходи екологічного контролю, аудитор опитує осіб, які здійснюють нагляд за такими заходами, про те, чи було ідентифіковано будь-які екологічні питання, які можуть суттєво впливати на фінансову звітність.

28) Одна із можливостей для аудитора отримати розуміння контролю суб'єкта господарювання за екологічними питаннями — ознайомитися із звітом про екологічну оцінку результатів діяльності суб'єкта господарювання, якщо такий є. Такий звіт часто розкриває інформацію про екологічні зобов'язання і політики суб'єкта господарювання, а також його основні заходи екологічного контролю.

 

Ризик контролю

 

29)Після отримання розуміння систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю аудитору може бути потрібно розглянути вплив екологічних питань на оцінку ризику контролю і на тести контролю, які можуть бути необхідні для підтвердження такої оцінки (оцінку аудитором ризику контролю описано у параграфах 21—39 МСА 400).

 

Рекомендації щодо застосування МСА 250 «Розгляд законодавчих і нормативних актів при аудиті фінансової звітності»

 

30)Управлінський персонал несе відповідальність за здійснення діяльності суб'єкта господарювання відповідно до законодавчих і нормативних актів. На управлінський персонал покладено також відповідальність за попередження і виявлення фактів недотримання вимог законодавства (МСА 250, параграф 9). У зв'язку з цим управлінський персонал повинен брати до уваги:

· законодавчі і нормативні акти, які встановлюють зобов'язання з усунення екологічного забруднення, які виникають унаслідок минулих подій; таке зобов'язання може не обмежуватися лише діями самого суб'єкта господарювання, але поширюватися на теперішнього власника майна, шкода якому була заподіяна попереднім власником (субститутивна відповідальність);

· закони про контроль за забрудненням і попередженням забруднення, призначені для ідентифікації чи регулювання джерел забруднення або зменшення викидів забруднюючих речовин;

· екологічні ліцензії, які в деяких законодавчих системах визначають умови ведення бізнесу суб'єкта господарювання з погляду екології наприклад установлюють максимальний рівень викидів;

· вимоги регуляторних органів стосовно екологічних питань.

31)Зміни в природоохоронному законодавстві можуть мати значні наслідки для діяльності суб'єкта господарювання і можуть навіть призвести до зобов'язань, що стосуються минулих подій, які на той момент не регулювалися законодавством. Прикладом першої категорії є зміна в нормативах допустимого рівня шуму, які можуть скоротити майбутнє використання машин чи обладнання. Прикладом другої категорії може бути прийняття стандартів, згідно з якими виробник відходів матеріально відповідатиме за відходи минулих років, навіть якщо ліквідація відходів відповідала вимогам практики, яка існувала на той час.

32) Аудитор не несе і не може нести відповідальність за попередження недотримання вимог природоохоронних законодавчих і нормативних актів. Крім того, як зазначено у параграфі 9, виявлення можливих порушень природоохоронних законодавчих і нормативних актів, як правило, виходить за межі професійної компетентності аудитора. Проте планування і проведення аудиту відповідно до МСА здійснюється з позиції професійного скептицизму з визнанням того, що аудит може виявити події чи умови, які можуть ставити під сумнів дотримання суб'єктом господарювання доречних природоохоронних законодавчих і нормативних актів, оскільки недотримання вимог може призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності.

33) Як складову процесу планування аудиту аудитор отримує загальне розуміння природоохоронних законодавчих і нормативних актів, які, як обгрунтовано можна очікувати, у разі їх порушення можуть призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності, а також політик і процедур, використовуваних суб'єктом господарювання для дотримання вимог цих природоохоронних законодавчих і нормативних актів. Отримуючи таке загальне розуміння, аудитор визнає, що недотримання вимог деяких природоохоронних законодавчих і нормативних актів може значно впливати на діяльність суб'єкта господарювання.

34) Для отримання загального розуміння доречних природоохоронних законодавчих і нормативних актів аудитор, як правило:

· використовує знання галузі та бізнесу суб'єкта господарювання;

· здійснює запити управлінському персоналу (включаючи провідних посадових осіб із екологічних питань) про політики і процедури суб'єкта господарювання щодо дотримання доречних природоохоронних законодавчих і нормативних актів;

· здійснює запити управлінському персоналу про природоохоронні законодавчі і нормативні акти, що, як очікується, можуть значно впливати на діяльність суб'єкта господарювання. Недотримання цих вимог може змусити суб'єкта господарювання припинити свою діяльність або поставити під сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність;

· обговорює з управлінським персоналом політики чи процедури, прийняті для ідентифікації, оцінки й обліку судових процесів, позовів і нарахованих штрафів.

 

Процедури по суті

35) Цей розділ Положення дає рекомендації з процедур по суті, включаючи застосування МСА 620 «Використання роботи експерта, залученого аудитором» («Використання роботи експерта»).

36) Аудитор розглядає оцінені рівні властивого ризику і ризику контролю, визначаючи характер, час та обсяг процедур по суті, необхідних для зменшення ризику невиявлення суттєвого викривлення у фінансовій звітності до прийнятного рівня, в тому числі будь-якого суттєвих викривлень, якщо суб'єкт господарювання належно не визнає, не оцінює чи не розкриває інформацію про вплив екологічних питань.

37) Процедури по суті включають одержання доказів за допомогою запитів управлінського персоналу, відповідального за складання фінансової звітності, і провідних посадових осіб, відповідальних за екологічні питання. Аудитор розглядає потребу збирання аудиторських доказів, що підтверджують твердження з екологічних питань, як у межах, так і за межами суб'єкта господарювання. У деяких ситуаціях аудитор може потребувати розглянути використання роботи фахівців з екологічної експертизи.

38) Приклади процедур по суті, які може виконувати аудитор для виявлення суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок екологічних питань, наведено в додатку 2.

39) Більшість аудиторських доказів, доступних аудитору, є швидше переконливими, ніж остаточними. Тому аудитору потрібно використовувати професійне судження у визначенні прийнятності процедур по суті окремо або в сукупності. Використання професійного судження може бути ще важливішим через певні труднощі, пов'язані з визнанням і оцінкою наслідків екологічних питань для фінансової звітності. Наприклад:

· часто минає значний час із періоду діяльності, яка спричиняє екологічну шкоду, і її виявленням суб'єктом господарювання чи регуляторними органами;

· облікові оцінки можуть не мати сформованої історичної практики або можуть мати широкі діапазони обгрунтованості через кількість і характер припущень, які лежать в основі їх визначення;

· природоохоронні законодавчі та нормативні акти змінюються, їх тлумачення може бути складним чи неоднозначним. Для оцінки впливу природоохоронних законодавчих і нормативних актів на оцінку вартості певних активів (наприклад, активів, які містять азбест) може знадобитися консультація фахівця. Здійснення обгрунтованої оцінки відомих зобов'язань на практиці може бути складним, або

· можуть виникати інші зобов'язання, ніж через юридичні чи контрактні обов'язки.

40) У ході аудиту, наприклад під час отримання знання бізнесу клієнта та оцінки властивого ризику і ризику контролю й виконання певних процедур по суті, увагу аудитора можуть привернути докази, які свідчать про існування ризику того, що фінансова звітність може містити суттєве викривлення внаслідок екологічних питань. Приклади таких обставин охоплюють:

· наявність звітів, складених екологами-фахівцями, внутрішніми аудиторами чи «екологічними» аудиторами, які зазначають суттєві екологічні проблеми;

· порушення природоохоронних законодавчих і нормативних актів, що їх згадують у кореспонденції або у звітах, виданих регуляторними органами;

· включення назви суб'єкта господарювання до загальнодоступного реєстру чи програми з усунення забруднення грунту (якщо воно існує);

· коментарі у пресі щодо суб'єкта господарювання, пов'язані з значними екологічними питаннями;

· коментарі з екологічних питань у листах юристів;

· докази придбання товарів і послуг, що стосуються екологічних питань і є незвичайними для характеру бізнесу суб'єкта господарювання;

· збільшені чи незвичайні гонорари юристам чи екологічним консультантам або виплати штрафів у результаті порушення природоохоронних законодавчих і нормативних актів;

· за таких обставин аудитор розглядає необхідність повторної оцінки властивого ризику і ризику контролю та остаточного впливу на ризик невиявлення. У разі потреби аудитор може проконсультуватися з фахівцем з екологічної експертизи.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...