Главная Обратная связь

Дисциплины:


Закріплення знань студентівТЕМА: ПІДCУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Мета: з’ясувати значення поняття «підсудність», його співвідношення із поняттям «підвідомчість». Навчити студентів відмежовувати підвідомчість від підсудності. Ознайомити студентів із видами підсудності та правилами її визначення

Форма заняття: лекція

План

1. Поняття підсудності, її відмінність від підвідомчості

2. Види підсудності

3. Порядок передачі справ в інший суд

Рекомендовані джерела

Основні:

1) Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004р. // ВВРУ. - 2004. - № 40-41, 42. - ст.492 (статті 107-117)

2) Постанова Пленуму ВСУ «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» за № 2 від 12.06.2009р. // Вісник ВСУ. – 2009. - № 8. – стор.3.

3) Постанова Пленуму ВСУ «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» за № 5 від 12.04.1996р. // www.rada.gov.ua

4) Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України – К.: Видавництво «Істина» - 2006. – с.326-349.

Додаткові:

1) Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції. Серія «Судова практика». – Х.: Харків юридичний, 2008. – с.78-96.

2) Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін..; За заг.ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2010. – с.267-291.

3) Єдиний державний реєстр судових рішень України //www.reyestr.court.

gov.ua

 

Питання на самостійне вивчення:

Наслідки недотримання правил про підсудність

Рекомендовані джерела

1) Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004р. // ВВРУ. - 2004. - № 40-41, 42. - ст.492 (стаття 115)

2) Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України – К.: Видавництво «Істина» - 2006. – с.338-342.

3) Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін..; За заг.ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2010. – с.288.

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Мотивація навчальної діяльності (повідомлення теми та мети заняття)

Сьогодні ми вивчатимемо новий інститут Загальної частини цивільного процесуального права – інститут підсудності цивільних справ судам. Зокрема, розглянемо види підсудності та загальні правила її визначення. Навчимося правильно розуміти співвідношення понять «підвідомчість» та «підсудність».Дізнаємося які ухвали може постановити суд у випадках порушення правил підсудності цивільних справ.

Розглянемо можливі випадки зміни підсудності (передачі справи з одного суду в інший).

Актуалізація опорних знань студентів

Студенти повинні проявити знання з таких теоретичних питань:

1) поняття цивільної підвідомчості

2) види підвідомчості

3) загальні правила визначення цивільної підвідомчості

4) основні риси справ позовного провадження, що підвідомчі цивільним судам

5) основні риси справ наказного провадження, що підвідомчі цивільним судам

6) основні риси справ окремого провадження, що підвідомчі цивільним судам

3. Висвітлення лекційного матеріалу згідно плану(лекція додається)

Закріплення знань студентів

Перевірка засвоєного лекційного матеріалу студентами через вирішення практичних ситуацій, розв’язання яких залежить від глибини знань з цивільного процесу, уважності студентів, їх можливості творчо працювати з нормативно-правовими актами та вміти їх аналізувати. Від студента вимагатиметься проаналізувати конкретну ситуацію, зайняти певну правову позицію та захистити її під час обговорення

Підсумки заняття

Домашнє завдання

Повторити лекційний матеріал.

Самостійно опрацювати питання наслідків недотримання правил про підсудність

 

1. Поняття підсудності, її відмінність від підвідомчості

Згідно з ч.2 ст.1 ЗУ "Про судоустрій України" судочинство (судовий захист) здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, систему яких складають: ВСУ, вищі спеціалізовані суди України, апеляційні суди, місцеві суди.

Суди цивільної юрисдикції належать до загальних судів. Їх систему складають:

1) місцеві суди: районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди;

2) апеляційні суди: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, апеляційний суд АРК;

3) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ: розпочав свою роботу з 01 листопада 2010 року; судова палата у цивільних справах – 70 суддів, судова палата у кримінальних справах – 50 суддів;

4) Верховний Суд України

Усі перелічені вище суди зд-ть правосуддя в цив.справах, однак наділяються різними повноваженнями щодо їх розгляду і вирішення. Для визначення компетенції окремих судів всередині судової системи законодавець передбачив інститут підсудності. Тому у разі пред'явлення позову (подання заяви) необхідно визначити, в який суд позивач або заявник мають звернутися.

Підсудність - розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення цивільних справ, які належать до їх юрисдикції.

Значення підсудності: допомагає розмежувати компетенцію по розгляду і вирішенню підвідомчих суду цив.справ всередині системи судів цив.юрисдикції: як між судами різних ланок, так і між судами однієї ланки.

На відміну від підвідомчості, яка розмежовує компетенцію між державними органами і громадськими організаціями щодо вирішення цивільних справ, підсудність розмежовує компетенцію в тій самій сфері (щодо вирішення цивільних справ), але між різними судами. Тому підсудністю називають ще коло цивільних справ, вирішення яких належить до компетенції певного суду.

 

2. Види підсудності

Вирішуючи питання про підсудність справи, необхідно керуватися правилами гл.1 розд.III та відповідними нормами інших глав ЦПК, що визначають підсудність справ позовного, окремого та наказного провадження у цивільному судочинстві.

Визначення компетенції різних судів провадиться залежно від виконуваних ними функцій, від роду (предмета) справи, суб'єктів спору і місця (території), на яку поширюється діяльність певного суду. У зв'язку з цим підсудність поділяється на:

1. Функціональну - визначає компетенцію окремих ланок судової системи на підставі виконуваних ними функцій. Тобто відбувається розмежування повноважень по вертикалі. За цією підсудністю районний (міський, міькрайонний) суд виступає судом 1-ї інстанції, виконуючи функцію розгляду і вирішення справи по суті справ. ВСУ виконує, окрім функції розгляду справи як суд 1-ї інстанції (в передбачених законом випадках), ще й функцію касаційного нагляду тощо.

2. Територіальну – просторове розмежування компетенції. ЦПК виокремлює види територіальної підсудності:

а) загальна (залежно від зареєстрованого місця проживання або місця перебування ф.о. чи місцезнаходження ю.о.; ст.109 ЦПК. Відповідно до ст.93 ЦК, місцезнаходженням ю.о. є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів чи закону виступають від її імені. Місце проживання гр-на або місце перебування ю.о. зобов'язаний вказувати у позовній заяві позивач);

б) альтернативна (декілька судів є компетентними розглянути справу, встановлюється можливість для позивача обрати один із двох чи декількох судів; ст.110 ЦПК. Альтернативна підсудність є пільговою, вона встановлена для невеликої категорії справ, які мають особливе життєве значення для громадян);

в) договірна (за угодою між сторонами; ч.2 ст.110 ЦПК. За домовленістю подружжя справа про розірвання шлюбу може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них. Угода сторін про підсудність повинна бути укладена у формі окремої письмової домовленості. Така домовленість щодо встановлення підсудності п.б. здійснена до подання позовної заяви до суду);

г) виключна (тільки один конкретний суд серед інших може розглядати таку категорію справ; ст.114 ЦПК:

- усі позови, що виникають з приводу нерухомого майна, повинні пред’являтися до суду за місцезнаходженням такого майна або основної його частини;

- усі позови про виключення майна з опису пред’являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини;

- усі позови кредиторів спадкодавця, подані до моменту прийняття спадщини спадкоємцями, пред’являються до суду за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини;

- усі позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення, пред’являються до суду за місцезнаходженням перевізника.

Виключна підсудність встановлена з метою забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи, оскільки в районі діяльності зазначеного суду знаходиться основна маса доказів);

д) за зв'язком справ (ст.113 ЦПК; ця підсудність встановлює, що позов має розглядати суд, який розглядає іншу, пов'язану з ним справу, зокрема:

- за необхідності пред’явлення позову одночасно до кількох відповідачів, які зареєстровані в різних місцях, позивач вправі пред’явити позов до суду за реєстрацією місця проживання чи перебування будь-кого одного з відповідачів;

- відповідач повинен пред’явити зустрічний позов до того суду, що розглядає первісний позов;

- 3-і особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, пред'являють позов до суду, у провадженні якого перебуває спірна справа сторін.

Цим створюються кращі умови для дослідження всіх матеріалів у справі з метою виявлення дійсних обставин, прав і обов'язків сторін, а також для економії процесуальних засобів та часу).

3. Родова підсудність або підсудність за ухвалою вищестоящого суду – визначає компетенцію різних ланок судової системи залежно від роду справи або суб'єктного складу сторін (ст.108, 111 ЦПКУ). Категорії справ, підсудність яких визначається за ухвалою вищестоящого суду:

- якщо однією із сторін цив.справи є місцевий суд або суддя цього суду, то підсудність відповідної справи визначається суддею апеляційного суду;

- якщо однією із сторін цив.справи є апеляційний суд або суддя цього суду, то підсудність відповідної справи визначається суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

- якщо однією із сторін цив.справи є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ або суддя цього суду, то підсудність відповідної справи визначається суддею Верховного Суду України;

- якщо учасниками цив.спору є громадяни України, які проживають за її межами, то підсудність цієї справи визначається суддею Верховного Суду України;

- підсудність спору про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем (особою без громадянства), якщо обидва проживають за межами України, визначається ухвалою судді Верховного Суду України.

 

3. Порядок передачі справ в інший суд

Передача справи з одного суду до іншого наз. зміною підсудності.

За заг.прав. забороняється передавати до іншого суду справи, які почав розглядати суд. Однак процесуальне законодавство допускає в окремих випадках передачу справи до іншого суду.

Суд, у провадженні якого знаходиться справа, може передати її до іншого суду у таких вичерпних випадках:

1. Якщо задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання або перебування якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання/перебування, щоб забезпечити відповідачу гарантії захисту його прав.

Для практичної реалізації зміни підсудності за даної підстави необхідною є наявність в сукупності таких умов:

- відповідачем має бути ф.о.;

- зареєстроване місце проживання або перебування відповідача раніше не було відоме і позивач звернувся до одного із судів;

- відповідач заявив клопотання про передачу справи за місцем його проживання/перебування;

- суд задовольнив відповідне клопотання відповідача.

2. Якщо після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності.

Якщо непідсудність позовних вимог даному суду вст-но при відкритті провадження у справі, то суд постановляє ухвалу про повернення позовної заяви позивачеві.

Якщо ж непідсудність позовних вимог даному суду вст-но вже після відкриття провадження у справі, але до початку судового розгляду, то суд постановляє ухвалу про передачу цієї справи до іншого суду.

Якщо порушення правил підсудності виявлено під час судового розгляду, суд повинен завершити розгляд та ухвалити судове рішення по суті спору.

Недотримання правил підсудності не може призвести до скасування судового рішення. Тільки якщо є об'єктивні передумови вважати, що рішення суду може бути неправосудним.

3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи.

4. Якщо ліквідовано суд, який розглядав справу.

Про передачу справи до іншого суду суд постановляє мотивовану ухвалу, що м.б. оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду. Сама ж передача справи відбувається лише після закінчення строку на апеляційне оскарження такої ухвали, а в разі подання відповідної скарги – після залишення її без задоволення апеляційним судом.

Додаток 1

У Х В А Л А

Спр.№2-4987\10

14 вересня 2010 року Тернопільський міськрайонний суд

Тернопільської області

в складі: головуючого Братасюка В.М.

за участю секретаря Філіпенко Ю.Ю.

розглянувши у попередньому судовому засіданні в м. Тернополі справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про тлумачення змісту правочину ,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Тернопільського міськрайонного суду знаходиться на розгляді справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про тлумачення змісту правочину – договору безпроцентної позики грошей від 06 червня 2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу в реєстрі за №1779.

Згідно ст. 109 ЦПК України, п озови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.

В попередньому судовому засіданні встановлено, що згідно довідки адресного бюро УМВС України в Тернопільській області, відповідач вибув для реєстрації місця свого проживання за адресою Київська область м. Ірпінь.

Згідно п.2 ч.1 ст. 116 ЦПК України суд передає справу на розгляд іншого суду, якщо після відкриття провадження по справі і до моменту судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності .

Беручи до уваги викладене суд вважає, що справу для розгляду слід направити за підсудністю до Ірпінського міського суду Київської області.

Керуючись ст.ст. 109, 116,209,210 ЦПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про тлумачення змісту правочину – договору безпроцентної позики грошей від 06 червня 2008 року , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу в реєстрі за №1779 – направити для розгляду до Ірпінського міського суду Київської області.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подано до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд протягом п'яти днів .

У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...