Главная Обратная связь

Дисциплины:


Співвідношення складових оцінювання при поточному контроліу кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі Оцінка (у балах) Оцінка (у балах) за семестр
Мінімальна максимальна
усна відповідь 1*4= 4 3*4=12
доповнення відповіді 2*1=2 6*1=6
експрес-опитування 3*2=6 3*2=6
самостійна робота 3*3=9 3*3=9
Тестування 3*2=6 3*2=6
індивідуальні завдання (в т.ч. реферат ) 1*3=3 2*3=6
модульна контрольна робота 3*5=15 3*5=15
Разом

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль (далі – ЗМ)) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3. Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль за ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3 проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.

ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік (сума оцінок за результатами змістових модулів та оцінка за результатами заліку) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:

 

100-бальна шкала зараховано За національною шкалою
90 – 100 Відмінно
85 – 89 Добре
75 – 84
65 – 74 Задовільно
60 – 64
1 – 59 не зараховано Незадовільно

 

Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу "Актуальні проблеми екологічного права”

  ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ3 Оцінка отримана на заліку Підсумкова оцінка  
Поточні оцінки, у балах 15 (ЗМ 1) + 20 (ЗМ 2) + 20 (ЗМ3) +35 (залік)= 90  
Оцінка за модульну контрольну роботу у балах  
Всього, у балах 10+5=15 15 + 5 = 20 15+5=20  

 

III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ теми Назва лекції Кількість годин  
лекції практичні заняття самостійна робота  
Змістовний модуль 1. Науково-теоретичні проблеми становлення і розвитку екологічного права України  
Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах    
Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права України  
Становлення і розвиток еколого-правових наукових шкіл в Україні    
Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку    
Проблеми правового забезпечення екологічних правовідносин в Україні  
Передумови подальшого розвитку екологічного права України  
Проблеми вдосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в сучасних умовах державотворення  
  Модульна контрольна робота      
Змістовний модуль 2. Науково-практичні проблеми становлення і розвитку природоресурсного та природоохоронного права  
Актуальні проблеми земельного права України    
Актуальні проблеми водного права України  
Актуальні проблеми лісового права України  
Актуальні проблеми фауністичного права України  
Актуальні проблеми гірничого права України  
Актуальні проблеми атмосфероохоронного права України  
Правові проблеми охорони об’єктів ПЗФ та інших особливо охоронювальних територій України  
  Модульна контрольна робота      
Змістовний модуль 3. Науково-практичні проблеми забезпечення екобезпеки в Україні  
Науково-практичні засади правового забезпечення екобезпеки в сучасних умовах в Україні    
Проблеми правового регулювання та забезпечення екобезпеки в сфері здійснення різних видів еконебезпечної діяльності  
Проблеми правового забезпечення безпеки та якості продуктів харчування  
Проблеми правового забезпечення біологічної та генетичної безпеки  
Проблеми правового забезпечення екобезпеки при поводженні з небезпечними речовинами  
Актуальні проблеми правового регулювання та забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій  
Правові проблеми становлення біоправа в Україні  
Еколого-правові проблеми трансплантології та клонування    
Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах  
  Модульна контрольна робота      
    Всього 114        

 Загальний обсяг - 144 год., в тому числі: лекцій - 36 годин, практичних занять - 36 годин, самостійної роботи - 72 годин.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 „Науково-теоретичні проблеми становлення і розвитку екологічного права України”

Тема 1. Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах (5 год.)

Лекція 1. Проблеми формування еколого-правової науки та освіти в сучасних умовах (1 год.)

Наукові концепції взаємодії суспільства і природи в умовах соціально-екологічної кризи та їх вплив на формування науки екологічного права.

Генетичні засади суспільної екологічної саморегуляції у правосвідомості Українського народу.

Трансформація соціальних регуляторів взаємодії суспільства і природи. Актуальність наукового опосередкування форм взаємодії суспільства і природи та їх закріплення в сучасному екологічному праві. Формування відновлювальної (відтворювальної) форми взаємодії суспільства і природина засадах положень Концепції сталого розвитку.

Стратегія національної екологічної політики як державно-правовий засіб оптимізації форм взаємодії суспільства і природи. Наукові засади екологічної конфліктології. Роль екологічного права у здійсненні національної екологічної політики. Механізм правового забезпечення національної екологічної політики.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Генеза наукових концепцій взаємодії суспільства і природи.

2. Екологічна парадигма в звичаях, традиціях та морально-етичних засадах праукраїнців та інших народів світу.

3. Антропоцентричний та біоцентричний підходи до розуміння взаємодії суспільства і природи та формування на їх засадах сучасної екологічної політики.

4. Сучасні публічно-правові (колективні) та приватно-правові (індивідуальні) імперативи взаємодії людини та довкілля на території України.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 4, 11, 14, 68, 89, 144, 145, 221, 227, 273, 282, 393, 513

Додаткові джерела: 10, 17, 48, 87, 96, 115, 141, 142, 160, 218, 242, 278, 356, 358, 374, 389, 394, 424, 431, 432, 458, 467, 492, 511, 514, 516, 521

Нормативно-правові акти: 1, 13, 21, 77, 92, 93, 157, 203

 

 

Тема 2. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (7 год.)

Лекція 1. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (1 год.)

Науково-правові засади становлення екологічного права. Особливості предмета і метода екологічного права як основних критеріїв виділення його в окрему галузь права. Перспективи розвитку наукових підходів до предмета і методів екологічного права. Поняття екологічного права та питання його співвідношення з іншими галузями права. Комплексний характер, єдність та системність екологічного права.

Теоретичні аспекти поняття об’єктів екологічного права та їх класифікації. Суспільно-правові передумови формування обґрунтованого суб’єктного складу екологічних правовідносин. Принципи та функції екологічного права, проблеми наукового обґрунтування.

Система джерел екологічного права: класифікація, сучасний стан та перспективи розвитку. Диференціація, інтеграція та комплексність як тенденції щодо розвитку екологічного права. Співвідношення екологічного права та законодавства.

Поняття та розвиток природоресурсного права. Джерела природоресурсного права. Наукові підходи до питань систематизації природоохоронного права. Право екологічної безпеки: науково-правовий аспект.

Проблеми систематизації екологічного законодавства в сучасних умовах.

 

Практичне заняття 1. Світоглядні та науково-методологічні проблеми формування екологічного права (2 год.)

1. Розвиток науки екологічного права.

2. Формування наукових положень про предмет і метод екологічного права.

3. Співвідношення екологічного права з іншими галузями у системі національного права.

4. Система об’єктів екологічного права та перспективи її розширення.

5. Теоретико-правові аспекти принципів та функцій екологічного права.

6. Систематизація екологічного законодавства на сучасному етапі його розвитку.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Поняття та види джерел екологічного права України.

2. Диференціація, інтеграція та комплексність як тенденції щодо розвитку екологічного права України.

3. Співвідношення екологічного права та законодавства України.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 30, 51, 59, 80, 177, 178, 179, 352, 392,

Додаткові джерела: 4, 33, 40, 79, 84, 104, 110, 157, 161, 162, 176, 180, 190, 195, 224, 281, 328, 333, 338, 348, 349, 351, 353, 356, 357, 378, 385, 395, 396, 409, 410, 411, 430, 454, 480, 481, 498, 499, 500, 512

Нормативно-правові акти: 1, 3-7, 39, 70, 95, 96, 157, 179, 319, 320

 

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...