Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 21. Правові проблеми становлення біоправа в Україні (4 год.).Лекція 1. Правові проблеми становлення біоправа в Україні (1год.)

Світовий досвід правового регулювання відношення до живого. Право стосовно свійських тварин. Правовий захист тварин, які використовують в сільському господарстві та для видовищних цілей. Правове регулювання використання тварин в експериментах.

Правове регулювання відношення до живого в Україні. Захист тварин від жорстокості. Правовий захист тварин згідно з Законом України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, а також згідно Закону України „Про ветеринарну медицину”. Нормативно-правові акти, які регулюють використання тварин в експериментах. Участь України в міжнародно-правових угодах щодо захисту живого у природі. Нормативно-правове регулювання в сфері захисту живого природних екосистем.

 

Практичне заняття 1. Правові проблеми становлення біоправа в Україні ( 1 год.)

1. Законодаче врегулювання правових питань відношення до живого в Україні.

2. Нормативно-правові акти України, які регулюють питання використання та охорони тварин.

3. Міжнародно-правові документи в сфері використання, відтворення та захисту біологічного різноманіття.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Сутність концепції „права тварин”.

2. Проблеми правового регулювання використання тварин в експериментах в Україні.

3. Посилення ефективності контролю за дотриманням законодавства про захист тварин від жорстокого поводження в Україні.

4. Характеристика основних міжнародних актів у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.

Рекомендована література:

Основні джерела: 72, 285, 304, 435

Додаткові джерела: 342

Нормативно-правові акти: 1, 7, 21, 23, 25, 27, 32, 41, 68, 156, 192, 222.

 

Тема 22. Правові проблеми трансплантології та клонування (3 год.)

Лекція1. Правові проблеми трансплантології та клонування (1год.)

Зародження трансплантології як науки в Україні і державах Європи (друга половина ХІХ – початок ХХ століть). Розвиток трансплантології в період існування СРСР та в пострадянський період в Україні. Основні положення Закону України „”. Юридичні аспекти трансплантології. Межі допустимої трансплантології. Трансплантологія та екологічне і кримінальне право України.

Еколого-правові та біомедичні проблеми трансплантології. Екологічні проблеми ймовірні при створенні трансгенних тварин в якості донорських органів. Правові проблеми пересадки органів тварин людині. Правові проблеми клонування людини з метою одержання донорських органів.

Правові аспекти можливих наслідків втілення в клінічну практику нових способів тривалого зберігання пересаджених органів. Правові проблеми подальшого розвитку трансплантології. 

Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

1. Розвиток правового регулювання трансплантології за часів незалежності України: еколого-правові аспекти.

2. Проблеми меж еколого-правового регулювання трансплантології.

3. Врахування норм моралі та етики при еколого-правовому регулюванні трансплантології.

 

Основні джерела: 72, 139, 507

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти: 1, 21, 27, 53, 78, 144, 168, 183, 215, 330, 331, 332.

 

Тема 23. Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах (6 год.)

Лекція1. Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах (2год.)

Генеза розвитку передумов та чинників міжнародно-правового співробітництва у галузі екології. Науково-теоретичні проблеми формування системоутворюючих чинників міжнародного екологічного права. Особливості об’єктів міжнародного екологічного права. Поняття та зміст міжнародного екологічного права. Особливості міжнародних екологічних правовідносин та їх класифікація в сучасних умовах.

Особливості джерел міжнародного екологічного права: поняття та види. Поняття та види принципів і пріоритетів міжнародного екологічного права. Співвідношення загально правових та спеціальних принципів міжнародного екологічного права.

Система міжнародного екологічного права. Науково-теоретичні проблеми співвідношення міжнародного екологічного та внутрішньодержавного права. Участь України у міжнародно-правовому співробітництві у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення міжнародної екологічної безпеки.

 

Практичне заняття 1. Актуальні проблеми формування та розвитку міжнародного екологічного права в сучасних умовах (2год.)

1. Історія розвитку міжнародно-правового співробітництва держав в сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

2. Система чинників та передумов формування міжнародного екологічного права.

3. Теоретичні проблеми формування об’єкта та предмета міжнародного екологічного права.

4. Особливості еколого-правового нормотворення.

5. Поняття, особливості та класифікація еколого-правових норм.

6. Науково-теоретичні засади співвідношення міжнародного екологічного та внутрішньодержавного права.

7. Поняття імплементації міжнародних еколого-правових норм.

8. Складові елементи механізму імплементації міжнародних еколого-правових норм.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Поняття та особливості міжнародних еколого-правових норм.

2. Науково-теоретичні засади класифікації міжнародних еколого-правових норм. Місце міжнародних еколого-правових норм в системі міжнародного права.

3. Проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного екологічного права.

4. Правові форми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

5. Доктринальні підходи щодо реалізації міжнародних еколого-правових норм.

6. Поняття імплементації міжнародних еколого-правових норм в системі національного законодавства.

7. Механізм імплементації міжнародних еколого-правових норм.

8. Особливості національно-правової імплементації міжнародних еколого-правових норм.

9. Проблеми вдосконалення екологічного законодавства України в контексті міжнародних еколого-правових угод.

Рекомендована література:

Основні джерела: 120, 229, 268, 307

Додаткові джерела: 24, 53, 158, 204, 248, 249, 269, 286, 390, 402, 434, 441, 503, 504, 508, 522

Нормативно-правові акти: 1, 21, 84, 310-332.

 

2.3. Контрольні питання до змістовного модуля ІІІ.

1. Місце екологічної безпеки в екологічній політиці держави.

2. Соціальні, екологічні та правові передумови формування права екологічної безпеки.

3. Поняття та види правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки.

4. Ознаки правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки та їх характеристика.

5. Поняття та ознаки екологічної безпеки як правової категорії.

6. Визначення екологічної безпеки за законодавством України.

7. Поняття та види екологічного ризику.

8. Рівні екологічного ризику та юридичні критерії їх визначення.

9. Вимоги, норми та нормативи екологічної безпеки: поняття та юридична форма закріплення.

10. Міжнародні та європейські стандарти екологічної безпеки. Їх значення для законодавства України.

11. Проблеми визначення поняття „вимоги екологічної безпеки”.

12. Значення правового забезпечення вимог екологічної безпеки у природноресурсових відносинах в контексті Концепції сталого розвитку.

13. Проблеми реалізації принципу пріоритетності вимог екологічної безпеки у земельному законодавстві.

14. Проблеми реалізації принципу пріоритетності питного водопостачання у водному законодавстві.

15. Проблеми врахування вимог екологічної безпеки у лісовому законодавстві.

16. Проблеми врахування вимог екологічної безпеки у законодавстві про надра.

17. Проблеми регламентації вимог екологічної безпеки у законодавстві про охорону атмосферного повітря.

18. Проблеми екологічної безпеки та якості продуктів харчування як об’єкта правового регулювання.

19. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування.

20. Проблеми впровадження принципів НАССР як засобу забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

21. Проблеми впровадження системи управління якістю та систем екологічного управління у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

22. Правові проблеми здійснення державного контролю у сфері забезпечення якості та екологічної безпеки продуктів харчування.

23. Правові проблеми маркування продуктів харчування, які містять ГМО та без застосування ГМО.

24. Проблеми міжнародно-правового регулювання поводження з ГМО.

25. Проблеми визначення предмету, методу та об’єктів права забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій як інституту екологічного права України.

26. Правові проблеми системності законодавства у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

27. Правові проблеми державного управління та регулювання в сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

28. Співвідношення законодавства України у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій із нормами міжнародних нормативно-правових актів у відповідній сфері.

29. Проблеми правового забезпечення громадського і самоврядного управління у сфері забезпечення безпеки населення за надзвичайних екологічних ситуацій.

30. Світовий досвід правового регулювання відношення до живого.

31. Проблеми правового регулювання використання тварин в експериментах.

32. Правове регулювання відношення до живого в Україні.

33. Участь України в міжнародно-правових угодах щодо захисту живого у природі.

34. Сутність концепції "Права тварин".

35. Юридичні аспекти трансплантології. Межі допустимої трансплантології.

36. Еколого-правові та біомедичні проблеми трансплантології.

37. Правові проблеми подальшого розвитку трансплантології.

38. Генеза розвитку передумов та чинників міжнародно-правового співробітництва у галузі екології.

39. Науково-теоретичні проблеми формування системоутворюючих чинників міжнародного екологічного права.

40. Особливості об’єктів міжнародного екологічного права.

41. Поняття та зміст міжнародного екологічного права.

42. Особливості міжнародних екологічних правовідносин та їх класифікація в сучасних умовах.

43. Особливості джерел міжнародного екологічного права: поняття та види.

44. Поняття та види принципів і пріоритетів міжнародного екологічного права.

45. Участь України у міжнародно-правовому співробітництві у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення міжнародної екологічної безпеки.

46. Проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного екологічного права.

47. Доктринальні підходи щодо реалізації міжнародних еколого-правових норм.

48. Особливості національно-правової імплементації міжнародних еколого-правових норм.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...