Главная Обратная связь

Дисциплины:


Програма навчальної дисципліни для профільного навчання «Економіка. Міжнародний бізнес». Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів при вивченні предмета 

Завдання шкільного предмета «Економіка» — сформувати базові знання з економічної науки, ознайомити з основними тенденціями розвитку економіки (науки і господарства) на сучасному етапі, сприяти вибору професії.

Сьогодні вивчення економіки в школі має забезпечувати розвиток економічної культури, економічного мислення учнів, навчити їх критично мислити, самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища.

У старшій школі економіка як навчальний предмет з наступного, 2011/12 навчального року викладатиметься в 11 класах усіх профілів (окрім економічного) на рівні стандарту, академічному (1 година на тиждень). На профільному рівні економіка викладатиметься у 10-11 класах економічного профілю (3 години на тиждень). Навчання здійснюватиметься з використанням таких програм:

- Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010.

- Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 10-11 кл. Профільний рівень К., 2010.

- Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. 10-11 кл. (видавництво «Абетка-НОВА», 2003, 2006).

- Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курси за вибором). Частина І. 10-11 (для 11 кл.), (видавництво «Аксіома», 2008).

- Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курси за вибором). Частина II, (видавництво «Аксіома», 2008)

- Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів. — К., 2010.

- Основи споживчих знань (автори Т. Г. Гільберт, С. Л. Капіруліна, А. 1. Довгань та ін„ видавництво ЄС і ІІРООН, 2008).

Вивчення економіки у 2011/12 навчальному році на профільному рівні має такі особливості:

- навчальний предмет викладається у 10 та 11 класах, програма розрахована на 105 годин, з них — 90 годин на вивчення матеріалу на уроках, 10 — на виконання практичних (лабораторних) робіт, та 5 годин резервного часу;

- програма включає п’ять розділів: «Вступ до економічної теорії», «Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура», «Теорія і практика підприємницької діяльності», «Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні», «Світова економіка та інтеграційні процеси», що охоплюють двадцять чотири теми.[5]

Програма «Економіка» для учнів 10, 11 класів для профільного навчання розроблена за формою, запропонованою Міністерством освіти та науки України, і спрямована на реалізацію «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24). Програма враховує багаторічний досвід викладання економіки в класах з поглибленим вивченням економіки та побажання щодо її покращання шкільних викладачів і учнів.До загальних цілей, які реалізуються при вивченні економіки у класах усіх профілів навчання, належить таке:

- засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, а саме: основних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій,

- формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо,

- сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків, користувача суспільних благ тощо,

- формування навичок самостійної роботи при виконанні практичних завдань

Програма курсу «Економіка» розрахована на 210 годин, які розподіляються по 105 годин у 10-му та 11-му класах. Навчальні години кожного року, у свою чергу, розподіляються на власне вивчення матеріалу (включно з проведенням практичних робіт), на лабораторні заняття та резервний час.

Структура курсу підпорядкована певній логіці, яка спирається на основні принципи пізнання, а саме:

- рух від простого до складного,

- поєднання історичного і логічного,

- перевірку достовірності отриманих знань.

- навчання у процесі діяльності

Курс «Економіки» охоплює 7 розділів, які складаються з 34 тем і за роками навчання розподіляються у такий спосіб:

10 клас Розділ 1. Фундаментальні поняття економіки (5 тем)
Розділ 2. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки (7 тем)
  11 клас Розділ 3. Теорія і практика підприємницької діяльності (4 теми)
Розділ 4. Національна економіка і роль уряду у її функціонуванні (5 тем)
Розділ 5. Світова економіка та інтеграційні процеси (3 теми)

 

У 10-му класі учень, передусім, має засвоїти зміст фундаментальних явищ, які властиві будь-якій економіці. Це – виробничі ресурси, продукт, виробництво, потреби, споживач, виробник, економічна ефективність, економічний кругообіг та економічна система тощо. Далі він знайомиться з процесами та явищами, які властиві ринковій економіці, а саме: попитом, пропозицією, ціною, еластичністю попиту та пропозиції, ринковими доходами, формами грошей та елементами ринкової інфраструктури.

Матеріал 11-го класу присвячений підприємництву та різним аспектам діяльності підприємства. Учень не лише знайомиться з основними функціями, які виконує підприємець, а й вивчає особливості підприємств за різних форм власності, організаційних та ринкових структур, усвідомлює роль уряду в організації підприємницької діяльності. У 11-му класі предметом вивчення також стає національна економіка та світове господарство. Розкриваються закономірності функціонування національної економіки як цілого, роль уряду у забезпеченні цієї цілісності та інструменти урядового впливу на економіку. При вивченні форм міжнародних економічних відносин та етапів економічної інтеграції країн формується уявлення про цілісність світового господарства та місце у ньому вітчизняної економіки. Учень знайомиться з основними тенденціями змін у міжнародних економічних відносинах, змістом глобалізаційних процесів та їх впливом на національну економіку. [10]

Активізація — постійний процес управління діяльністю студентів, спонукання до енергійного, цілеспрямованого навчання, подолання спаду, пасивності й стереотипності.

Відмінними рисами активного навчання від звичайного є:

- Активізація діяльності думки того, кого навчають, шляхом формування спеціальних умов, що сприяють його активізації незалежно від його бажання.

- Стійкість і безперервність активної діяльності думки учасників навчання шляхом подовження часу одноразового активного включення чи ж спонтанної, але дуже глибокої роботи думки, що дозволяє зберігати активність протягом деякої перерви між активною роботою.

- Формування навичок самостійного, творчого вироблення управлінських рішень в умовах ігрового імітаційного моделювання, підвищеній мотивації й емоційності тих, кого навчають.

- Перманентні взаємні комунікації тих, яких навчають, і викладачів, що розвивають обидві сторони з рефлексивних позицій.

До активних методів навчання відносяться:

1. Мозковій штурм

2. Дискусії

3. Аналіз конкретних ситуацій (case study)

4. Дидактичні ігри

5. Аналіз економічних проблем та виробничих ситуацій

Мотивація – це виникнення активності людини для задоволення відповідної потреби. Шляхи стимулювання мотивації навчання такі:

- заінтересовувати учня в засвоєнні нових дій і понять через їх зв’язок

- уже закладеними в нього трудовою мотивацією і мотивацією навчання.

- забезпечити “проблемну включеність” учня через стимулювання потреби в орієнтуванні, новизні.

- Підтримувати новизну не лише внаслідок засвоєння тієї чи іншої виконавчої діяльності, а також контролю, корекції й оцінки.

Мотиви навчальної діяльності визначають її сенс для учня, його ставлення до навчання, а тому й енергію, старанність, з якою він вчиться, вникає в суть того, що вивчається ним, і, зрештою, результати навчання. Повноцінні мотиви навчання, органічно пов´язані з його цілями і змістом, розширюють можливості засвоєння знань, оволодіння вміннями, раціональними способами.

Від мотивів залежать близькі та більш віддалені результати розвитку. Таким чином, велике значення для успішної навчальної діяльності має: виховання належних мотивів, зокрема інтересу до знань, бажання вчитися, до методів самостійного здобування знань, до способів саморегуляції навчальної роботи, раціональної організації своєї навчальної праці.

До неї належать і мотиви самоосвіти, які полягають у спрямованості школярів на самостійне вдосконалення способів здобування знань і бажанні учня добитися успіху в ході ніби постійного змагання з самим собою, у бажанні добитися вищих результатів.


Глава 3. Методична розробка теми «Рівні економічного розвитку та їх відмінності у країнах світу. Принципи і фактори міжнародного географічного поділу праці. Місце і роль країн різних типів у міжнародному поділі праці».

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...