Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заохочення як метод забезпечення трудової дисципліниОдним із засобів стимулювання праці, що забезпечує належну труд.дисципліну, є заохочення працівників. Заохочення - ­це своєрідна форма позитивної оцінки результатів праці праців­ника у процесі виконання ним своєї труд. функції.

Заохочення за видами поділяються на моральні й ма­теріальні (за формою), на індивідуальні і колективні (за суб’єктом).

До моральних нале­жать такі заохочення, які не пов'язані з виплатою грошей, на­данням послуг, продукції, подарунків. Це - оголошення подя­ки, нагородження почесною грамотою, занесення прізвища працівника до книги пошани тощо.

Заохочення застосовуються роботодавцем разом або за пого­дженням з профспілками. Потрібно зауважити, що відсутність профспілкового комітету не позбавляє права роботодавця само­стійно застосувати до працівника будь-який вид заохочення. Критерієм належного виконання працівником трудових обов'яз­ків є результат його праці. Саме роботодавець є зацікавленим, щоб працівники підвищували свою кваліфікацію та продуктив­ність праці. Стимулювання праці є правом, а не обов'язком робо­тодавця, а відтак він вправі на власний розсуд вирішувати доцільність застосування заходів заохочення. При застосуванні заохочення роботодавець може врахувати думку трудового ко­лективу.

У законодавстві немає обмежень щодо кількості заохочень, які одночасно можна застосовувати до працівника.

Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) робото­давця, доводяться до відома всього трудового колективу та зано­сяться у трудову книжку працівника.

За неналежне виконання трудових обов'язків роботодавець може застосувати заходи дисциплінарного стягнення. Протягом дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються засоби заохочення. Своєрідним засобом заохочення може бути дострокове зняття з працівника дисциплінарного стягнення.

За особливі труд.заслуги працівники представляються у вищі органи для заохочення, до нагородження орденами, меда­лями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присво­єння почесних звань і звань кращого працівника за даною про­фесією.

Встановлення державних нагород може здійснюватись лише законами України. Відповідно до п. 25 ст. 106 Конституції Укра­Їни нагородження державними нагородами віднесено до компе­тенції Президента України. Сьогодні в Україні встановлені такі відзнаки: «Герой України», що передбачає вручення ордена «Золота Зірка» та ордена Держави; Орден князя Ярослава Муд­рого І, ІІ, ІІІ, ІУ, V ступенів; Орден «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступе­нів.

 

Поняття, умови та види мат. від-ті прац-ків ща шкоду, заподіяну під-ву, орг.-ції, установі

Матеріальна відповідальність – 1 з видів юрид.відповідальності, становить собою обов'язок однієї сторони трудового договору - працівника або власника відшкодувати іншій стороні шкоду, за­подіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов'язків у встановлено­му законом розмірі й порядку.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...